Ateneum Kapłańskie 596

Chrześcijaństwo a Islam I

Zeszyt 1 (596) Tom 151

Lipiec - Sierpień 2008 r.

 

JANUSZ DANECKI

Podstawy islamu

 KS. ROBERT MASZKOWSKI

Obraz Jezusa w Koranie i tradycji muzułmańskiej

EDWARD GIGILEWICZ

Muzułmanie w Polsce


EUGENIUSZ SAKOWICZ

Kościół katolicki wobec islamu - historia i współczesność

SYLWIA GÓRZNA

Dialog Kościoła katolickiego z islamem według Jana Pawła II

ANNA SIUDAK FMM

Dialog Życia z wyznawcami islamu - świadectwo katolickiej
misjonarki

MAREK SAJ CSsR

Małżeństwo katolicko-muzułmańskie. Aspekty prawne

 

 

STUDIA I REFLEKSCJE

 

KS. JACEK HADRYŚ

Miłość bliźniego w doświadczeniu duchowym świętej Teresy
z Los Andes i świętej Teresy z LisieuxBAZYLI DEGÓRSKI OSPPE

Ojcowie Kościoła o "człowieku wewnętrznym" i o "człowieku zewnętrznym"KS. EDWARD WALEWANDER

Kult Matki Boskiej w okresie powstania styczniowegoWOJCIECH NECEL TChr

Polacy w państwach Unii Europejskiej wyzwaniem dla Kościoła w Polsce w świetle instrukcji Erga migrantes caritas ChristiKS. PIOTR MAZUR

Pedagogika pastoralna - stan

 

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

"Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa"

(materiały liturgiczne)

 SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

KS. HENRYK SŁAWIŃSKI

Sprawozdanie z konferencji naukowej "Deptać po was będą
jedynie wówczas, gdy zwietrzejecie" (Kraków, 29 listopada 2007 r.)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Stanisław Kowalczyk, Zarys filozofii polityki, Lublin 2008
- bp Ignacy Dec

Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny,
red. J. Krukowski, T. Śliwowski, Łomża 2005 - ks. Józef Stala

I Synod Diecezji Sosnowieckiej. Prawo partykularne Kościoła
sosnowieckiego, Sosnowiec 2005 - ks. Jerzy Adamczyk

Grzegorz Delmanowicz, Internet moralnym wyzwaniem
dla człowieka III tysiąclecia w świetle wybranych dokumentów
Kościoła, Przemyśl 2007 - ks. Krzysztof Rzepka

Polska bibliografia homiletyczna 1945-2005, oprac. W. Przyczyna,
L. Szewczyk, Kraków 2007 - ks. Henryk Sławiński

Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora
Jerzego Flagi, red. A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska,
M. Kruszewska-Cagoś, Lublin 2007 - ks. Janusz Gręźlikowski ..

Zbigniew Cieślak, Il matrimonio nel concordato polacco
del 1993 come soluzione giuridica nell'ambito delle "res mixtae", Romae 2006 - ks. Janusz
Gręźlikowski

Wilhelm Bruners, Jak Jezus uczył się wierzyć, Poznań 2007
- ks. Roman Słupek SDS

 

 

Strona główna | Zeszyt bieżący| Informacje dla autorów | Prenumerata
Zeszyty archiwalne | Redakcja