INFORMACJE DLA AUTORÓW

 

Redakcja "Ateneum Kapłańskiego" przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania, które nie były wcześniej nigdzie publikowane. Decyzja o publikacji danego materiału należy do redaktorów-recenzentów, którzy decydują o kolejności drukowania materiałów.

Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy artykuły, które nie przekraczają 12 stron znormalizowanego wydruku komputerowego wraz z przypisami (30 wierszy na stronie), czyli ok. 25 tys. znaków. Można to sprawdzić w edytorze Word w następujący sposób: Plik - Właściwości - Statystyka.

Prosimy także o krótkie streszczenie (ok. 10 wierszy) i tytuł artykułu w języku polskim i angielskim oraz o krótki biogram (do 5 wierszy). Nota o autorze powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, tytuł naukowy, ośrodek naukowy, z którym autor jest związany, pola zainteresowań intelektualnych oraz adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail.

Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze. Prosimy, by w tekście nie stosować wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.) z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku cytowania tytułów oraz wyrażeń obcojęzycznych. Cytaty należy pisać czcionką prostą, w cudzysłowie. Informujemy także, że przysyłane artykuły o różnej tematyce Redakcja zamieszcza w dziale "Studia i refleksje". Redakcja wypłaca honorarium autorskie jedynie za materiały zamówione.

Termin oczekiwania na druk artykułu wynosi około jednego roku.

Sprawozdania i informacje z ważnych wydarzeń w kraju i za granicą oraz recenzje najnowszych pozycji książkowych prosimy, by nie przekraczały 3 stron wydruku.

Redakcja przyjmuje materiały w formie elektronicznej (w programie Word) drogą mailową na adres:

ateneum.kaplanskie@gmail.com

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

 

Zasady recenzowania artykułów w Ateneum Kapłańskim