Zeszyt 2 (594) Tom 150
Marzec - Kwiecień 2008 r.

 

 

 

W nurcie teologii moralnej

 

Ks. Ireneusz Mroczkowski

Obiektywna prawda moralna a natura osoby ludzkiej.

 

Ks. Artur Niemira

Teologia moralna po Veritatis splendor.

 

Ks. Jacek Bramorski

Chrześcijanin jako świadek piękna.

 

Ks. Jacek Szymański

Samobójstwo. Refleksje teologiczno-moralne.

 

Ks. Artur J. Katolo

Naturalne prawo moralne a antykoncepcja.

 

 

STUDIA I REFLEKSCJE

 

Ks. Kazimierz Rulka

Odniesienia do literatury polskiej w przemówieniach Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny.

 

Ks. Andrzej Kobyliński

Cnota odwagi, ascezy i milczenia według R. Guardiniego.

 

Ks. Stanisław Kracik

Wolność a prawda o dobru w encyklice Veritatis splendor.

 

Ks. Marian Wróblewski

Kaznodziejskie implikacje społeczno-eklezjalnego wymiaru pokuty i pojednania.

 

 

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

"Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa"

(materiały liturgiczne)

 

 

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

 

Jarosław Horowski

"Zapoznane wymiary edukacji". Sprawozdanie z polsko-niemieckiego
kolokwium pedagogiczno-religijnego (Toruń, 10-11 X 2007 r.)

Ks. Mirosław Miłek

Sympozjum: "Współczesne oblicza miłosierdzia"
(Kraków-Łagiewniki, 9-10 XI 2007 r.)

      

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 

Stanisław Łabendowicz

Katecheza dorosłych Kościoła
posoborowego w świetle dokumentów i literatury katechetycznej, Radom 2007 - ks. Jerzy Bagrowicz.

Ignacy Dec

Siejba słowa. Słowo Boże na każdy czas. Homilie
okolicznościowe, t. 10, Wrocław 2005 - ks. Zdzisław Pawlak.

Jan Paweł II prawodawca i sługa prawa Bożego, red. Ryszard Sztychmiler, Olsztyn 2006 - ks. Janusz Gręźlikowski.

 

 


"Ateneum Kapłańskie" 2008