Ks.  Ireneusz  Mroczkowski

Obiektywna  prawda  moralna  a   natura osoby  ludzkiej  

Głównym  zadaniem  teologów moralistów na  początku  trzeciego  tysiąclecia pozostaje  obrona  obiektywnej  prawdy moralnej.  Program  tej  obrony  Jan  Paweł  II  streścił  w  wyrażeniu  natura  osoby  ludzkiej (por.  VS, nr 50.)  Ks. I. Mroczkowski  koncentruje  swoją  uwagę  na pojęciu   natury. Ukazuje, że  jest ono  owocem  myślenia  Greków,  którzy   w  refleksji  nad  człowiekiem  łączyli filozofię  przyrody,  teorię  poznania  i  etykę.  W  posoborowej   dyskusji  na  temat  specyfiki  moralności  chrześcijańskiej  kategoria  natury  stała  się  przedmiotem  sporu. Autor artykułu ma świadomość, że pytając o naturę osoby ludzkiej, dotykamy  podstawowej  troski  człowieka,  która  wyraża  się   tęsknotą  za  zachowaniem   własnej tożsamości,  przetrwaniem  w  czasie  i  realizacją  wszystkich  ludzkich  możliwości. Pokazując różne rozumienie natury w teologii moralnej,  Autor postuluje współpracę  teologów  moralistów z etykami  i przedstawicielami współczesnych  nauk  o człowieku.