BÓG  NIESKOŃCZENIE  DOSKONAŁY  STWORZYŁ  CZŁOWIEKA,  BY  UCZYNIĆ  GO  UCZESTNIKIEM  SWEGO  SZCZĘŚLIWEGO  ŻYCIA


Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijan: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienia i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.

Katechizm Kościoła Katolickiego pierwszym trzem sakramentom nadał nazwę – wtajemniczenia chrześcijańskiego, dwóm następnym – uzdrowienia oraz pozostałym - sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych.


         [ Chrzest ]  [ Bierzmowanie ]  [ Najświętszy Sakrament ]  [ Pokuta ]  [ Namaszczenie Chorych ]  [ Kapłaństwo ]  [ Małżeństwo ] 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO


           Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Skutkiem chrztu jest odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześci-jańskim kulcie religijnym. Z racji „charakteru” chrzest nie może być powtórzony.

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.

W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

 

Chrzty w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budzisławiu Kościelnym

1.   W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budzisławiu Kościelnym chrzty odbywają się 
       w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca na Sumie o godz. 1130 oraz w pierwsze święto 
       Bożego Narodzenia i Wielkanocy

2.   Rodzice zgłaszając chrzest swojego dziecka w kancelarii przedstawiają dokumenty:

bullet

  metrykę urodzenia dziecka z USC , 

bullet

  zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że mogą być dopuszczeni do tej godności

3.   Konferencja przed chrztem dziecka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w dzień wyznaczony 
      i umówiony przez księdza proboszcza.

4.   W dniu chrztu należy przybyć na 15 minut przed wyznaczoną godziną chrztu do zakrystii w celu
      dopełnienia formalności.

     Prosząc o chrzest dla swojego dziecka przyjmujecie na siebie drodzy rodzice i chrzestni obowiązek
wychowania go w wierze.
                        

                                                 (Z liturgii chrzcielnej)

 

 SAKRAMENT  BIERZMOWANIA


        
   Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym,  ściślej  wszczepić  w  Chrystusa,  umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu
o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.

Kandydat  do  sakramentu bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz sprawach doczesnych.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza i słowami: „ Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
 

W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budzisławiu Kościelnym ustalony jest następujący porządek przystępowania do sakramentu bierzmowania:

bullet

  Okres przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania przypada na gimnazjalny czas nauki.

bullet

  Bierzmowanie odbywa się każdorazowo podczas wizyty duszpasterskiej ( co 4 lata ) biskupa ordynariusza lub jego
  zastępców.

 

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT 


 
   Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa łaski zbawienia na swoje Ciało i Krew Pana. Elementy te konstytuują jeden i ten sam akt kultu.

     Celebracja Eucharystii obejmuje zawsze: głoszenie słowa Bożego, dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za dar Jego Syna; konsekrację chleba i wina oraz uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pana.

     Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się w czynności liturgicznej.

     Sam Chrystus, wieczny Arcykapłan Nowego Przymierza, działając przez posługę kapłanów, składa Ofiarę eucharystyczną. Sam Chrystus, rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina, jest również darem ofiarnym składanym w Eucharystii.

     Tylko kapłani wyświęceni mogą przewodniczyć Eucharystii i konsekrować chleb i wino, aby stały się Ciałem i Krwią Pana.

     Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii eucharystycznej, musi być w stanie łaski. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, nie powinien przystępować do Eucharystii bez otrzymania uprzednio rozgrzeszenia w sakramencie pokuty.

     Przyjęcie  Ciała  i  Krwi Chrystusa w Komunii świętej  pogłębia  zjednoczenie  komunikującego  z  Panem,  gładzi  grzechy  powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich. Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali zawsze Komunię świętą, gdy uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii. Zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa łaski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

            Szczególnie ważnym w życiu każdego chrześcijanina oraz życiu Kościoła jest przyjęcie Komunii świętej po raz pierwszy.

bullet

      W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny okres przygotowania do  jej  przyjęcia  trwa  od  
I do II klasy nauczania początkowego, a sam uroczystość połączona z pełną  Eucharystią  przypada  w klasie II pod koniec roku szkolnego.

bullet

     Dzieci przystępujące do tego sakramentu (oprócz katechizacji w szkole) wraz z  rodzicami winni uczestniczyć w spotkaniach przygotowujących, które odbywają się w wyznaczonym przez księdza proboszcza terminie.

bullet

      uroczystości  pierwszokomunijne  odbywają  się  -  zawsze  w  trzecią  niedzielę  miesiąca  maja 
o godz. 1030.

 


Pamiątka z uroczystości pierwszokomunijnych w parafii Wniebowzięcia NPM w Budzisławiu Kościelnym

 

SAKRAMENT POKUTY


           Sakrament pokuty - zwany jest także sakramentem przebaczenia grzechów, nawrócenia, spowiedzi lub pojednania. W świetle wiary nie ma większego zła niż grzech i nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, dla Kościoła i dla całego świata.

Sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta oraz rozgrzeszenia kapłana. Aktami penitenta są; żal za grzechy, spowiedź lub ujawnienie grzechów przed kapłanem oraz postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych. Żal za grzechy powinien wypływać z motywów wynikających z wiary. Jeśli jego źródłem  jest miłość do Boga, nazywamy go „doskonałym”; jeśli opiera się na innych motywach, nazywamy go „niedoskonałym”.

Osoba chcąca dostąpić pojednania z Bogiem, musi wyznać przed kapłanem wszystkie grzechy ciężkie, których jeszcze nie wyznawała, a które przypomniała sobie po starannym zbadaniu swojego sumienia. Wyznanie grzechów powszednich nie jest samo w sobie koniecznym, niemniej jest przez Kościół żywo zalecane.

Do odpuszczenia grzechów zostali upoważnieni przez władzę kościelną tylko kapłani, którzy zadają penitentowi wypełnienie pewnych czynów „zadośćuczynienia” lub „pokuty”.

Skutkami duchowymi sakramentu pokuty są: pojednanie z Bogiem; pojednanie z Kościołem; darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne; darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu; pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa; wzrost sił duchowych do walki, jaka musi prowadzić chrześcijan.
 

W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budzisławiu Kościelnym można skorzystać z  sakramentu pokuty:

bullet

przed codziennymi i niedzielnymi Mszami świętymi oraz przed nabożeństwami,

bullet

podczas piewszopiątkowej Mszy świętej,

bullet

w czasie rekolekcji wielkopostnych i adwentowych.

 

  SAKRAMENT  NAMASZCZENIA CHORYCH


          Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości.

Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości. Sakrament ten chrześcijanin może przyjmować za każdym razem gdy jest dotknięty ciężką chorobą lub gdy nastąpiło jej nasilenie.

Sakramentu tego udzielają tylko kapłani. Przy jego sprawowaniu używają oni oleju poświęconego przez biskupa lub w razie potrzeby przez samego prezbitera, który celebruje ten sakrament.

Skutkami specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są: zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra i dla dobra Kościoła; umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia, choroby i starość; przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty; powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu; przygotowanie na przejście do życia wiecznego. 

W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budzisławiu Kościelnym duszpasterz posługuje chorym:

   1. W nagłych przypadkach, można kapłana poprosić do chorego w każdej porze dnia i nocy. Uczynić to
 może rodzina chorego, sąsiedzi lub sam chory.

   2. Cykliczne odwiedziny chorych przez kapłana z posługą sakramentalną odbywają się:

bullet

  w każdy pierwszy piątek miesiąca,

bullet

  w ostatnim tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie,

bullet

  w ostatnim tygodniu poprzedzającym Wielkanoc.

   3. Rodzina chorego przed przybyciem duszpasterza wina przygotować chorego i mieszkanie.

   4. W mieszkaniu chorego należy przygotować stół lub ławę przykrytą białym obrusem, na niej świece, 
krzyż i wodę świeconą. Natomiast do namaszczenia chorych: zwitek waty, sól i kawałek chleba.

 

POSŁUGA  ZMARŁYM

          Czynności związanych z pogrzebem nie należy bezpośrednio łączyć z przyjęciem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Tym bardziej, iż powyższy sakrament można przyjmować wielokrotnie i niekoniecznie przed oczekiwanym nadejściem śmierci, czy w jej bezpośredniej bliskości.

       Pogrzeb katolicki przysługuje wierzącym i praktykującym członkom wspólnoty parafialnej. Obejmuje on:

bullet

  Modlitwy w kaplicy przedpogrzebowej.

bullet

  Mszę świętą z ciałem zmarłego w kościele.

bullet

  Liturgię pogrzebową na cmentarzu.

W uzasadnionych przypadkach forma pogrzebu może być zmieniona.

  Parafia dysponuje kaplicą przedpogrzebową oraz własnym cmentarzem grzebalnym.  

       Formalności pogrzebowe załatwia rodzina zmarłego. Do nich należy:

bullet

  Uzgodnienie terminu pogrzebu z księdzem proboszczem.

bullet

  Dostarczenie do kancelarii parafialnej  aktu zgonu i zaświadczenia o udzielonych zmarłemu sakramentach.

bullet

  Ustalenie z kapłanem formy i szczegółów ceremonii pogrzebowej.

Podczas Mszy świętej pogrzebowej jest zawsze okazja do spowiedzi oraz zamówienia Mszy świętych w intencji zmarłego.
 

 

 SAKRAMENT  KAPŁAŃSTWA


          Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełnianie w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiteriat i diakonat. Pełniący urząd święceń wykonują swoją posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie, kult Boży i rządy pasterskie.

Sakrament święceń udzielany jest przez włożenie rąk, któremu towarzyszy uroczysta modlitwa konsekracyjna. Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posług. Święcenia wyciskają niezatarty charakter sakramentalny.

Kościół udziela sakramentu święceń tylko mężczyznom ochrzczonym, których zdolności do wykonywania posługi kapłańskiej zostały staranie rozeznane.

Z parafii  budzisławskiej wywodzą się następujący kapłani i zakonne siostry:

bullet

         Ksiądz Prałat Aleksander Maciejewski ur. 28.10.1927r., magister teologii, Kanonik
         Kapituły Katedralnej, Kapelan Papieski, Proboszcz Parafii Brześć Kujawski, od 1999r. 
         na emeryturze.
 

bullet

         Tomasz Laskowski ur. 24.08.1977r., brat zakonny - OMI.
 

bullet

         Daniela Wesołowska ( siostra Anna),  ur. 07.11.1953r., Siostry Kapucynki.
 

bullet

         Maria Wesołowska ( siostra Maksymiliana), ur. 07.09.1957r. Siostry Kapucynki.
 

bullet

         Elżbieta Łukasik ur. 11.06.1969r., Siostry Brygidki.
 

bullet          Iwona Chojnacka ur. 05.04.1971r., Służki NMP Niepokalanej

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


          Sakrament przymierza małżeńskiego, przez który mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstał z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest on nastawiony na dobro współmałżonków, a także na zrodzone i wychowane potomstwo. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Małżeństwo opiera się na zgodności obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

Sakrament małżeństwa powinien być zawierany publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa”.

            Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zamysłowi i prawu Bożemu. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny jednak prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w duchu wiary.

 

W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budzisławiu Kościelnym przed zawarciem związku małżeńskiego obowiązują następujące formalności:

 

1. Do kancelarii parafii narzeczonej, narzeczeni zgłaszają się na 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa 
     i przedstawiają dokumenty:

bullet

metryki chrztu z adnotacją: „do ślubu kościelnego” ,

bullet

metryki bierzmowania ,

bullet

świadectwo nauki religii z ostatniej klasy ,

bullet

świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej,

bullet

dokument z USC do zawarcia małżeństwa „konkordatowego” .

2.  Po przedstawieniu w/w dokumentów w parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisywany jest protokół
     kanonicznego badania narzeczonych, głoszone są zapowiedzi a narzeczeni odbywają 3 spotkania w
     poradnictwie rodzinnym.  

3. Narzeczeni w ramach przygotowania duchowego winni przystąpić do spowiedzi świętej:

bullet

  pierwszy raz przed rozpoczęciem załatwiania formalności związanych ze ślubem,

bullet

  drugi raz tuż przed ślubem.

3. W tygodniu przed zawarciem liturgii sakramentu małżeństwa, narzeczeni zgłaszają się do parafialnej
     kancelarii, celem spisania i podpisania aktu ślubu.