BĘDZIESZ  MIŁOWAŁ  PANA  BOGA  SWEGO  CAŁYM  SWOIM  SERCEM,  CAŁĄ  SWOJĄ  DUSZĄ  I  CAŁYM  SWOIM  UMYSŁEM
 


  

 


MINISTRANCI  I  LEKTORZY
 


          Liturgia nie jest czynnością prywatną, nie jest dziełem jednej osoby, ale jest dziełem wielu uczestników. W ramach jej sprawowania spełniane są różne funkcje. Jak w bogactwie instrumentów widać piękno orkiestry, tak w różnorodności funkcji liturgicznych objawia się bogactwo zgromadzenia liturgicznego, bogactwo Kościoła. Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II podkreśla: "W odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny, czy świecki, powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych" (KL 28). Księgi liturgiczne wyraźnie wspominają o różnych funkcjach liturgicznych, które spełniane są przez Liturgiczną Służbę Ołtarza, do której min. zaliczyć możemy: lektorów, psałterzystów, kantorów, komentatorów i ministrantów.

          Lektor (z łac.: lector = czytający) - do jego zadań od czasów poapostolskich należy czytanie Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym, z wyjątkiem Ewangelii. Może on także wypowiadać wezwania modlitwy powszechnej i w braku psałterzysty wykonywać psalm responsoryjny. Powinien znać i kochać Pismo św. i poprawnie, wyraźnie je czytać ludowi Bożemu.

         Kim jest lektor? Dobre i poprawne czytanie jest sztuką. Tym  bardziej  publiczne  czytanie  słowa  Bożego, oznajmianie  go w zgroma- dzeniu liturgicznym wymaga pewnego kunsztu. Przed każdym lektorem, który wykonuje w czasie sprawowania Eucharystii własną funkcję liturgiczną, stoi obowiązek pilnego zdobywania sztuki czytania słowa Bożego. Swoją wzniosłą, zaszczytną i odpowiedzialną posługę powinien on spełniać z należną czcią i miłością do Pisma świętego, aby wypowiadane słowo Boże, jako “żywe i skuteczne” (por. Hbr 4,12), było wezwaniem zarówno dla słuchaczy jak i dla czytającego.

                                    Wykaz parafialnych lektorów:

1     Pankros Paula
2      Lewandowska Monika
3      Wojtkowiak Ewa
4     Bułakowska Patrycja

          Psałterzysta - wykonuje w zgromadzeniu liturgicznym psalm responsoryjny względnie inny kantyk biblijny występujący po czytaniach słowa Bożego. Funkcja jego obok akolity i lektora należy do szczególnych funkcji w zgromadzeniu. Winien on poprawnie, modlitewnie i wyra-źnie śpiewać. Kantor (z łac.: cantor = śpiewak) - w zgromadzeniu liturgicznym powinien zaczynać, intonować śpiew wszystkich obecnych, wykonywać śpiew Alleluja i antyfon. Jest wskazane, aby kantor uczył wiernych pieśni i prowadził scholę liturgiczną.

          Komentator (z łac. commentare = objaśniać, rozmyślać) - funkcja ta została wprowadzona do liturgii w 1958 r., wcześniej w pewnej mierze spełniał ją diakon. Komentator przez krótkie objaśnienia ma ułatwić wiernym zrozumienie obrzędów, wprowadzić w sens czytań liturgicznych, uprzystępnić treść odmawianych modlitw, a także kształtować uczestnictwo wiernych kierując ich zachowaniem i odpowie-dziami. Powinien przygotować komentarz na piśmie w sposób przejrzysty, jasny, umiarkowany. Komentarz ten trzeba wypowiedzieć odpowiednim głosem i w odpowiednim czasie.
 

          Ministrant (z łac.: ministrans = usługujący) - służy na różny sposób w czynnościach liturgicznych. Rodzajem ministranta jest:

          ceremoniarz - czuwający nad poprawnym i pobożnym przebiegiem czynności
                                      liturgicznych;

          cruciferariusz - niosący krzyż;

          ministrant księgi - podający celebransowi mszał lub inną księgę liturgiczną;

          ceroferariusz - niosący świece (zwany także ministrantem światła);

          ministrant ołtarza - przynoszący kielich, dary ofiarne, naczynia liturgiczne i dający znak dzwonkiem;

          turyferariusz - niosący kadzielnicę;

          nawikulariusz - niosący łódkę z kadzidłem (wonna żywica).

    Kim są ministranci? Ministranci służą Bogu, kiedy przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo “ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Są oni POMOCNIKIAMI przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministranci  usługują  księdzu,  gdy ołtarz jest przygotowany
i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomagają również po zakończeniu Mszy świętej.

Ministranci i lektorzy czytający modlitwę

          Ministranci  powinni  sami  BYĆ ZNAKIEM.  Ministranci  przez  służenie  wskazują,  że  każde nabożeństwo  liturgiczne  sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministranci wskazują, że “uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! “Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współ- tworzyć ją, czynnie się w niej angażując!
 

    DZIESIĘĆ ZASAD MINISTRANCKICH
 1. Ministrant jest dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu.
   

 2. Ministrant jak święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez Eucharystię.
   

 3. Ministrant chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa.
   

 4. Ministrant naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci.
   

 5. Ministrant wypełnia nakazy Chrystusa: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali".
   

 6. Ministrant służąc Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna.
   

 7. Ministrant podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia.
   

 8. Ministrant kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże.
   

 9. Ministrant mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów.
   

 10. Ministrant z miłości ku Bogu i ku bliźnim unika alkoholu i tytoniu.
   

       Wielu świętych było ministrantami. Służyli oni wiernie Chrystusowi i dzisiaj są patronami ministrantów. Należą do nich: św. Jan Berchmans (XVII wiek, Włochy); św. Tarsycjusz (III wiek, męczennik rzymski); św. Dominik Savio (XIX wiek, Włochy)

          Nasza wspólnota pilnie włącza się w życie parafii poprzez: służbę przy ołtarzu, udział podczas wizyty duszpasterskiej, wycieczki, wspólne zabawy sportowe itp.

Wspólnota ministrantów i lektorów świeckich przy naszej parafii liczy ok. 40 osób.

LP

NAZWISKO I IMIĘ

LP

NAZWISKO I IMIĘ

 1

   Adamczyk Wiktor

17

Korzeniewski Szymon

2 Andrzejewski Mateusz 18  Krzymiński Paweł
3 Bernaś Łukasz 19 Krzymiński Piotr
4 Dolasiński Norbert 20 Matuszak Sebastian
5 Gołdyn Kamil 21 Pankros Radosław
6 Nowiński Patryk 22 Pankros Adam
7 Czkalski Konrad 23 Pankros Bartosz
8 Czkalski Mateusz 24 Pogorzelski Mateusz
9 Czkalski Patryk 25 Przespolewski Artur
10  Dawidziak Krzysztof 26  Raczkowski Paweł
11 Dawidziak Piotr 27 Raczkowski Wojciech
12 Giszter Eliasz 28 Sobczak Dawid
13  Greficz Mateusz 29 Sucholas Marcin
14 Jaworski Patryk  30 Szczepański Eliasz
15 Kieliszek Jakub 31 Woliński Łukasz
16 Korzeniewski Dawid 32 Woliński Mateusz

Jeśli i Ty zechcesz wstąpić do naszej grupy - Jesteś po przyjęciu Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej - zgłoś się do księdza proboszcza. 
Dla każdego znajdzie się miejsce! 
Czekamy na Ciebie!


 


ZESPÓŁ LITURGICZNY

 

        Inspiracją do utworzenia  zespołu liturgicznego w parafii stały się słowa Ojca Świętego:

„Eucharystia buduje Kościół,
 a Kościół sprawuje Eucharystię”

                                                           (Jan Paweł II)

        Powołanie grupy ma na celu:

bullet

przybliżać do Jezusa i pozwolić owocnie uczestniczyć w życiu Kościoła,

bullet

uczestniczyć wraz ze wspólnotą parafialną w pełny sposób w sprawowaniu Eucharystii,

bullet

 kształtować poczucie odpowiedzialności wypływającej z przynależności do wspólnoty parafialnej,

bullet

wzrost duchowy,

bullet

pozwolić dzieciom wzrastać w wierze i stawać się  radosnymi uczniami Jezusa,

bullet

rozważanie  słowa Bożego i pogłębianie tekstów biblijnych – co uwrażliwia serca najmłodszych na Prawdę,

bullet

uzdalniać  dzieci intelektualnie i duchowo,

bullet

zgłębiać treści roku liturgicznego,

bullet

 dzielić się darem wiary z innymi,

bullet

kształtowanie nowego sposobu myślenia prowadzącego do chrześcijańskiej dojrzałości i odpowiedzialności,

bullet

ukazanie potrzeby głoszenia Dobrej Nowiny począwszy od wspólnoty parafialnej,

bullet

pomoc w stawaniu się autentycznymi chrześcijaninami umiejącymi przeżywać Eucharystię,

         Zespół liturgiczny istnieje od 1 września 2004 roku.  Jego skład stanowią uczniowie zarówno ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum:

 

1 Rogalska Magdalena 12 Pankros Paula
2 Ciesielczyk Anna 13 Pogorzały Klaudia
3 Wilińska Justyna 14 Sucholas Monika
4 Szczepankiewicz Joanna 15 Korzeniewska Justyna
5 Fajkowska Anna 16 Bułakowska Patrycja
6 Karnafel Kinga 17 Wojtkowiak Ewa
7 Kowalska Natalia 18 Rogalewska Monika
8 Zawrocka Michalina 19 Zawrocka Agata
9 Lewandowska Monika 20 Maciejewska Urszula
10 Matuszak Martyna 21 Zawrocka Natalia
11 Zawrocka Klaudia 22 Zawrocka Paulina

 

Grupa pracuje pod czujnym okiem Pani Katechetki mgr Jolanty Rewers.

Opiekę nad całością sprawuje Ksiądz Proboszcz Jan Krawczyk.


 


SCHOLA  I  KANTORZY
 

Schola oznacza zespół, który wykonuje chorał gregoriański lub inne śpiewy monodyczne, podtrzymując i uzupełniając śpiew wiernych.

      Schola parafii w Budzisławiu Kościelnym  jest scholą dziecięcą i jej głównym przeznaczeniem jest śpiew na mszach świętych z udzia- łem dzieci. Ma ona za zadanie włączenie najmłodszych parafian w aktywny udział w liturgii. Stąd też różnego rodzaju pieśni i piosenki zarówno w czasie liturgii, jak i przed jej rozpoczęciem i po jej zakończeniu, śpiewane są możliwie żywo, z akompaniamentem organów, gitary lub innych instrumentów. Dodatkowym elementem aktywującym jest klaskanie w dłonie czy obrazowanie treści piosenki odpowiednimi gestami, jeżeli jest to wskazane i możliwe.  


          Śpiew scholi może być doskonałym uzupełnieniem kazania lub jego integralnym elementem. Schola może wykonywać niektóre pieśni sama, bez udziału wiernych, lecz zasadniczo przewodniczy śpiewom wiernych.

        Członkowie scholi powinni być objęci także wychowaniem liturgicznym. Poucza o tym instrukcja o muzyce kościelnej Musicam Sacram: „Oprócz przygotowania muzycznego, należy członkom scholi zapewniæ również odpowiednie wychowanie liturgiczne i duchowe, tak by z właściwego wykonywania przez  nich  funkcji  liturgicznych płynęło nie tylko uświetnienie świętej czynności
i najlepsze zbudowanie wiernych, ale i ich dobro duchowe”
(n. 24).

 


Młodzież czyta Pismo Święte

              Członkowie parafialnej scholi

1

SucholAS Monika

8 Zawrocka Agata
2 Zawrocka Klaudia 9 Zawrocka Natalia
3 Karnafel Kinga 10 Pankros Paula
4 Bułakowska Patrycja 11 Wilińska Justyna
5 Lewandowska Monika 12 Wojtkowiak Ewa

            Kantorzy parafii


1
 
Wojtkowiak Ewa

2

Zawrocka Natalia

 


 ASYSTA  KOŚCIELNA

        W naszej parafii od dawien dawna istnieje asysta, w skład której wchodzą:

               - ministranci

               - dziewczynki sypiące kwiatkami

               - dziewczynki niosące poduszki

               - młodzież niosąca feretrony

               - przedstawiciele wiosek niosący chorągwie

               - przedstawiciele O.S.P.  

 


 

Asysta w czasie procesji wielkanocnej

Opiekę nad asystą pełni Pani Katechetka – mgr Jolanta Rewers.

Asysta w szczególny sposób uświetnia różne uroczystości kościelne: Wielkanoc, Boże Ciało, Odpusty.

Dziewczynki sypiące kwiaty podczas procesji Asysta kościelna

 

 

ORGANISTA

     Pan Jerzy Kazimierz Burda  ur. 4.11.1944 r., pracował jako parafialny organista w Budzisławiu Kościelnym od 1962 r. - aż do śmierci w dn. 9.02.2000 r. Ponadto pełnił również funkcję kościelnego. Zasłynął ze szczególnej troski o dobra parafialne, kościelną muzykę, działalność chóru oraz dobre kontakty z księdzem proboszczem i parafianami. W 1997 r. w 35. rocznicę pracy w naszej parafii z rąk ks. bpa Bronisława Dembowskiego otrzymał specjalne gratulacje i słowa uznania.

Parafianie składają wyrazy wdzięczności za ofiarną pracę wraz
z pamięcią modlitewna.

 

 Były organista naszej parafii 
św. pam. Jerzy Kazimierz Burda


 
            ŻYWY  RÓŻANIEC          


    
Koło Żywego Różańca

         Przy naszej parafii działa wiele grup duszpasterskich.  Jest wielu katolików, którzy tworzą mniejsze wspólnoty i w ten sposób pogłębiają swoją wiarę - dążąc ku świętości. Może i Ciebie zaprasza Chrystus do jednej z takich wspólnot.

          Przy parafii w Budzisławiu Kościelnym istnieje "Żywy Różaniec", który gromadzi wiele osób w tzw. Różach. Istotą "Żywego Różańca" jest codzienna modlitwa różańcowa w określonej intencji.

          Koło Żywego Różańca istnieje od 1988 roku.  W jego skład wchodzi 9 Róż. Oprócz spotkań modlitewnych, członkowie ubogacają się duchowo prenumerując czasopismo religijne: Posłaniec Serca Jezusowego.

Grupą kieruje – Pani Halina Wiśniewska.

Powyższą funkcję przejęła od 1 marca 2003 roku  po śmierci długoletniej członkini – Pani Genowefy Powidzkiej

 

Koło Żywego Różańca spotyka się w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy świętej .


Na spotkania powyższe zapraszamy także i innych członków naszej wspólnoty parafialnej.

 

          Ponadto od 20 września 2004 roku zaczęło istnieć „Podwórkowe Koło Żywego Różańca” zrzeszające dzieci i młodzież szkolną. Małych czcicieli Matki Bożej jest 40.

          Znając wielkość i moc modlitwy różańcowej z wielką radością rozważają tajemnice naszego zbawienia. Swoją modlitwą obejmują różne intencje nie zapominając o naszym Ukochanym Rodaku – Ojcu Świętym.

         Mali „rycerze Maryi” spotykają się raz w miesiącu z opiekunką Panią Jolantą Rewers oraz Księdzem Proboszczem Janem Krawczykiem.

                                                                Mamy nadzieję, że nasza grupa będzie wzrastać.

Czekamy na następnych.