PIELĘGNUJMY  DZIDZICTWO  NASZEJ  MAŁEJ  OJCZYZNY,  Z  NIEJ  WYROŚLIŚMY,  W  NIEJ  I  DLA  NIEJ  ŻYJEMY


 

       
        
Budzisław Kościelny ( gm. Kleczew ) ze względu na jego położenie i historię  jest jedną z ciekawszych miejscowości w Polsce. Położony w pobliżu szlaków drogowych, i wodnych, bowiem tędy przebiegała jedna z dróg „szlaku bursztynowego” biegnącego z południa na północ oraz stary szlak piastowski łączący Wielkopolskę z Mazowszem.

          Nazwa miejscowości prawdopodobnie pochodzi od pierwszego właściciela Budzisława. Do rozwoju Budzisławia we wczesnych latach naszej epoki przyczyniło się jego geograficzne położenie, łatwość zdobycia pożywienia, jeziora obfitujące w ryby, ponadto dogodne do obrony usytuowanie, które pozwalało budować grody i warownie.

         Należy sądzić, że takie położenie geograficzne sprawiło, że pierwotna osada Budzisław mogła tu już istnieć przed powstaniem państwa polskiego.

          W podziale kraju przez testament Bolesława Krzywoustego, teren ten znalazł się w dzielnicy Wielkopolskiej Mieszka Starego. Prawnukowie Mieszka Starego, Przemysław I i Bolesław Pobożny na zjeździe w Gieczu w 1253 r. dokonali nowego podziału dzielnicy wielkopolskiej. W wyniku tego podziału wschodnią jej część z Gnieznem, Kaliszem otrzymał Bolesław Pobożny.

          Około połowy XIV w. granice między kasztelaniami lądzką i zbarską wyznaczają wsie należące do kasztelani zbarskiej Gogolin, Nieborzyn, Budzisław. W tym czasie zarysowuje się jednak wyraźny upadek ośrodka władzy w Lędzie, a zaczyna się lokować miasta na prawie magdeburskim. Podział administracji kraju w połowie XIV w. ustanawia na terenie województwa kaliskiego stolicami powiatów sądowych: Kalisz, Gniezno, Konin, Pyzdry, Kcynię i Nakło. Po tym podziale Budzisław wchodzi w skład powiatu gnieźnieńskiego.

          W roku 1768 Wielkopolska podzielona była na dwa województwa: kaliskie i gnieźnieńskie. Te drugie przestało istnieć w roku 1793. Budzisław włączony do innego województwa pozostaje nadal w tym samym powiecie gnieźnieńskim.

          Upadek Rzeczpospolitej i kolejne zabory sprawiły, że Prusy zajęły województwo kaliskie i w ten sposób Budzisław wszedł do zaboru pruskiego.

          Dopiero zwycięska kampania Napoleona I i bohaterstwo legionów Henryka Dąbrowskiego sprawiły, że w 1806 r. zostaje zrzucona władza pruska, dokonuje się nowy podział terytorialny kraju. W ramach powstałego Księstwa Warszawskiego Budzisław znalazł się
w departamencie poznańskim w powiecie powidzkim.

          Na mocy postanowień Kongresu Wiedeński w 1815 r. utworzono na ziemiach polskich Królestwo Polskie, Księstwo Poznańskie
i Rzeczpospolitą Krakowską. Po tym okresie Budzisław należał do powiatu konińskiego w guberni kaliskiej.

          W roku 1866 w guberni kaliskiej obok powiatu konińskiego utworzono jeszcze powiaty: kolski, łęczycki, słupecki i turecki, a Budzisław wszedł w skład powiatu słupeckiego.

          Po zakończeniu działań wojennych w 1918 r. nastąpiły kolejne zmiany administracyjne kraju i powiat słupecki wraz z kilkoma innymi wszedł do województwa łódzkiego. Stan taki trwał do roku 1932, kiedy to zlikwidowano powiat słupecki, a jego teren przyłączono do powiatu konińskiego. Ostatnią zmiana przed wybuchem II wojny światowej było przyłączenie powiatu konińskiego do województwa poznańskiego.

          Podczas agresji hitlerowskiej w latach 1939 – 1945 administracja niemiecka stworzyła swój nowy podział. Na jego mocy Budzisław Kościelny wszedł w skład „kraju Warty” i podlegał regencji inowrocławskiej.

          Po ustaniu działań wojennych Budzisław Kościelny przynależy do województwa poznańskiego w powiecie konińskim. Stan ten został zachowany aż do roku 1975, kiedy to zlikwidowano powiaty i Budzisław Kościelny wszedł do województwa konińskiego w gminie Kleczew.

          Ostatnia zmiana przynależności Budzisławia Kościelnego do odpowiedniej jednostki terytorialnej dokonała się w roku 1999, kiedy to omawiana miejscowość znalazła się w gminie Kleczew  powiatu konińskiego w województwie wielkopolskim.
 

 


POŁOŻENIE  GEOGRAFICZNE  BUDZISŁAWIA KOŚCIELNEGO

            W północno-wschodniej części Niziny Wielkopolskiej zwanej  Pojezierzem  Kujawsko-Wielkopolskim, na  terenie  o  bogatej  rzeźbie
i sieci hydrograficznej, leży wieś Budzisław Kościelny. Znajduje się ona 10 km na północny-zachód od Kleczewa i 32 km na północny - zachód od Konina. Nazwa tej miejscowości pochodzi prawdopodobnie od jego pierwszego właściciela Budzisława.

            Okoliczny krajobraz jest spokojny i równinny. Ziemie raczej piaszczyste. Zagłębienia terenu wypełnione są  wodami  polodowcowymi i stanowią rozległy ciąg rynnowy. Na obrzeżu wyżej wymienionej rynny powidzko-wilczyńskiej wraz ze sztucznym zalewem w Słupcy i kilku innymi jeziorami z otoczeniem tworzą obszar krajobrazu chronionego. Na obrzeżu rynny występują tereny pagórkowate w znacznej mierze pokryte lasami. Duża liczba jezior stwarza dogodne warunki dla ptactwa wodnego oraz uprawiania sportów i turystyki wodnej.

            Nad szeregiem jezior powstały i funkcjonują ośrodki wypoczynkowe, prywatne domki letniskowe, pola namiotowe i kampingi. Połączenie akwenów wodnych z bezpośrednią bliskością lasów daje możliwości rekreacyjne, wypoczynkowe i relaksujące. Z tego dobrodziejstwa bardzo często korzystają mieszkańcy przemysłowego Konina, Łodzi, miast Wielkopolski, a nawet stolicy Polski – Warszawy.

            Nie bez znaczenia jest możliwość bardzo łatwego dojazdu do atrakcyjnych ośrodków i miejscowości wypoczynkowych, ponieważ przez te okolice przechodzą i prowadzą drogowe szlaki komunikacyjne łączące Warszawę z Poznaniem i Bydgoszcz z Kaliszem – by wspomnieć o tych najważniejszych. Także przebiegająca  trakcja kolejowa  z Warszawy przez Kutno do Poznania i kilka okolicznych kolei, daje możliwość stosunkowo łatwego dotarcia na teren Kleczewa, Ślesina czy innych miejscowości. Obok tego, dla wodników i osób związanych z kajakarstwem i sportami wodnymi, istnieje znakomita możliwość dotarcia  do szeregu akwenów wodnych na terenie gminy Kleczew i pobliskich miejscowości przez naturalną sieć czystych rzek, które łączą wiele ważnych i znanych w Polsce jezior. 
               Stan przyrody oraz warunki sanitarne jakie reprezentuje nieskażone środowisko jest zadawalający, co nie jest bez znaczenia dla aktywnego, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.

            Jeżeli do tego dodamy łatwy dostęp do rozbudowanej sieci sklepów, restauracji czy barów służących wczasowiczom czy turystom, to stanowi to niewątpliwe walory by skorzystać na tych terenach z uroków przyrody.


MAPA OKOLIC BUDZISŁAWIA KOŚCIELNEGO