KOŚCIÓŁ  W  JĘZYKU  CHRZEŚCIJAŃSKIM  OZNACZA  ZGROMADZENIE  LITURGICZNE,  A  TAKŻE  WSPÓLNOTĘ  LOKALNĄ  LUB  CAŁĄ  POWSZECHNĄ  WSPÓLNOTĘ  WIERZĄCYCH
 


 


KALENDARIUM  PARAFII  BUDZISŁAW  KOŚCIELNY

1374-1382

Pontyfikat arcybiskupa gnieźnieńskiego Janusza Strzeleckiego Suchywilka, który erygował kościół parafialny
w Budzisławiu Kościelnym. Był on budowlą drewnianą do głównego gmachu dostawiona została kaplica i zakrystia. Ściany pokryte były malowidłami. W ołtarzu głównym znajdował się konsekrowany portal z rzeźbą NMP wstępującej do nieba oraz drewniane tabernakulum w którym przechowywano Najświętszy Sakrament.

1459

Przedstawienie oryginalnego przywileju na procesie patronackim w Konsystorzu Gniezinieńskim. Fundatorami kościoła wg tego dokumentu byli właściciele wsi Budzisław Kościelny, Budzisław Górny i Zberzyn. Miejscowości te tworzyły prawdopodobnie okręg parafii. Do parafii należał również Nieborzyn.

6.11.1479

Proboszcz Ostrowicki (brak imienia) otrzymał nowy przywilej erekcyjny w Uniejowie. Zakres terytorialny parafii powiększył się o wsie: Zberzynek, Kamionki Nowe, Kolonia, Słowiki, Tręby, Kamionki, Olendry Wielmorznych Gorzeńskich, Kamionki Nieborzyńskie, drugie Olendry, Konopki dziedziczne. Później włączono do parafii także: Zberzyńskie Holendry, Tręby Holenderski, Skupne Folwark, Budzisław Holenderski i Folwark Zberzynek.

1608

Oddanie do użytku domu proboszczowskiego, w którym zamieszkiwał proboszcz a po jego rozbudowie także
i inni domownicy.

1608-1792

Przy parafii istniała szkoła. Na jej utrzymanie fundusze dawał proboszcz. W szkole młodzieńcy uczyli się podstaw śpiewu i gramatyki.

1608

Na cmentarzu parafialnym znajdowała się kaplica – kostnica, która w roku 1639 została naprawiona.

1648-1649

Prawdopodobnie w parafii przebywały siostry ze Zgromadzenia Karmelitanek Bosych sprowadzone z Lublina.

1728

W kościele istniały prawdopodobnie trzy ołtarze. Pierwszy z tabernakulum i obrazem NMP, drugi Towarzystwa 
św. Agnieszki i trzeci z obrazem Świętego Krzyża. W świątyni znajdowały się ławki, chrzcielnica, trzy mszalne kielichy, srebrny krzyż z relikwiami, bielizna kościelna i księgi liturgiczne. Oprócz relikwii w krzyżu były także relikwie św. św. Doroty i Katarzyny oraz ponadto relikwie pięciu braci męczenników w relikwiarzu w kształcie ręki. Pod koniec 1728 r. w kościele nie było już żadnej relikwii.

1739

Odbudowa kościoła, który w roku 1748 został poświęcony przez Leona Morawskiego oficjała gnieźnieńskiego.

1748

Pod kolatorstwem ks. kan. Leona Morawskiego zostaje odnowiony i poświęcony nowy kościół parafialny. Świątynia posiadała dwa ołtarze. Ołtarz wielki Najświętszej Maryi Panny z olejnym obrazem Matki Boskiej Wniebowzięcia. Na środku ołtarza stało tabernakulum. W drugim ołtarzu znajdował się obraz Ukrzyżowania Pańskiego na nim umieszczono srebrny krzyż z partykułą „drzewa życia”.

21.04.1751

Konsekracja przez sufragana gnieźnieńskiego Krzysztofa Dobińskiego portatyla z relikwiami
św. św. Krescentego, Syrena i Wenerandy Męczenników.

1780

Pozostawienie jedynie nazwy kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W okresie wcześniejszym używano także tytułów drugorzędnych patronów – św. św. Doroty i Katarzyny.

1785

Świątynia została (mimo odpowiednich zabezpieczeń i pilnowania przez wybranych mieszkańców Budzisławia Kościelnego) okradziona ze sprzętów i srebra. Kolejne kradzieże miały miejsce w roku 1807. Zabrano wtedy: pateny, srebrny krzyż i inne sprzęty.

1811

Zbudowana lub wyremontowana została plebania parafialna. Do niej przynależały także budynki gospodarcze
i dom dla wikariusza.

30.06.1818

Do tego okresu parafia Budzisław Kościelny należała do Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Bulla „Ex imposita nobis” ustaliła granicę diecezji w Królestwie Polskim, a Budzisław Kościelny znalazł się w diecezji kujawsko-kaliskiej.

1867

W wyniku zmniejszenia ilości dekanatów i dopasowania ich do terytorium miast powiatowych parafię Budzisław Kościelny włączono do dekanatu słupeckiego.

1903-1905

Ks. proboszcz Marcin Markowski rozpoczął przeglądanie parafialnych ksiąg metrycznych rozpoczynających się od roku 1601, z których okazało się, że znajdują się tam żywota św. Benedykta i św. Adelajdy. Prowadzone przez wyżej wspomnianego tłumaczenia na język polski nie są w pełni wiarygodne, tym bardziej, iż kolejne kopie przekazywane były przez wiele rąk, a oryginały zaginęły w czasie I wojny światowej.

1905

Ufundowanie przez Apolonię Helencką dzwonu, który nosił imię „Feliks” i ważył 265 kg. Dzwon ten jak i dwa pozostałe na skutek zawieruchy wojennej zostały przez okupantów zarekwirowane. W 1924 r. udało się ks. Rawickiemu doprowadzić do ich odzyskania i umieszczenia na dzwonnicy.

1924

Powiększono o dwie morgi teren cmentarza parafialnego.

1925

Wyremontowano sześciogłosowe organy, które znajdowały się na chórze muzycznym. W roku 1918 Niemcy
z nich zabrali piętnaście cynowych piszczałek.

1923-1925

Dach drewnianej świątyni parafialnej pokryto blachą ocynkowaną oraz zamontowano sygnaturkę.

15.12.1927

Po 24 latach do parafii powróciła organistówka oraz odremontowano zabudowania plebańskie.

1929

W kościele dokonano wielu przeróbek, m.in. drzwi do kruchty, uzupełniono deski w ścianach oraz wykonano podmurówkę i pomalowano wnętrze farbą olejna.

1931

Zawarto umowę z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną. Na jej mocy parafia okazała pomoc jednostce przy finansowaniu budowy sali ludowej i parafialnej. Po jej wybudowaniu została ona przekazana  na cele liturgiczne w wieczyste użytkowanie parafii.

1932

W kościele zawieszono olejny obraz Serca Pana Jezusa.

1932

W lutym w parafii zostały odprawione misje. Jak donoszą stosowne źródła były to pierwsze misje od niepamiętnych czasów. Prowadzili je Ojcowie Jezuici.

26.12.1932

Została otwarta sala parafialna. Z tej okazji wystawiono przedstawienie połączone z zabawą.

1934

W parafii istniały dobrze rozwinięte: SMP, Akcja Katolicka, Apostolstwo Modlitwy, Bractwo św. Józefa, Żywy Różaniec i chór kościelny.

1935

Świątynia wzbogaciła się o dwa obrazy św. Andrzeja i św. Benedykta ofiarowane przez o. Stanisława Pietrzaka.

1925-1939

W wyniku zmian terytorialnych państwa polskiego, a tym samym zmian terytorialnych diecezji, dekanatów parafia Budzisław Kościelny zmieniała także kilkakrotnie przynależność do odpowiedniej władzy kościelnej.

1939-1945

Podczas działań wojennych i okupacji zostaje przez Niemców rozebrany w 1942 r. kościół, wielu parafian zostaje aresztowanych i wysiedlonych. W 1940 r. okupant dokonał konfiskaty dzwonów.

1945

Po zakończeniu II wojny światowej duszpasterstwo rozpoczęło się w dawnej sali parafialnej i ludowej, która mieściła się w remizie straży pożarnej. Tam też sprawowano msze święte, co trwało do roku 1950.

1947

Ks. Stalkowski wraz z parafianami zgromadził znaczne ilości materiałów do pobudowania nowego kościoła, jednak na skutek jego choroby, nie był on w stanie rozpocząć wznoszenia kościoła. Parafianie materiałybudowlane rozdysponował na swoje potrzeby.

1949

W wyniku powojennej reorganizacji sieci dekanalnej parafia w Budzisławiu Kościelnym została przeniesiona do dekanatu kleczewskiego.

1950

W wyniku pożaru spłonęła organistówka. Miejscowa społeczność podjęła decyzję by jej nie odbudowywać,
a środki finansowe otrzymane od ubezpieczycieli przeznaczyć na tymczasową świątynię.

1952

Adaptowany na potrzeby kościoła barak zostaje wyremontowany 
i odmalowany (mógł pomieścić ok. 1200 osób). Wewnątrz posiadał jeden ołtarz z tabernakulum.

1960

Oddanie do użytku stalowej dzwonnicy na której zawieszono trzy dzwony. Poprzednio jeden z nich wisiał na pobliskim drzewie.

10.07.1966

Odbyły się główne uroczystości roku milenijnego podczas których ks. bp Kazimierz Majdański podczas uroczystej sumy poświęcił obrazy św. Benedykta Budzisławskiego i św. Andrzeja Świerada ufundowane przez parafian. Po sumie pasterz diecezji ogłosił dekret Stolicy Apostolskiej ustanawiający w parafii Budzisław Kościelny  odpust parafialny na dzień 13 lipca lub w ciągu siedmiu dni, ku czci wyznawców św. Andrzeja Świerada i św. Benedykta Budzisławskiego.

1968

W kościele były dwa ołtarze, chrzcielnica, zakrystia i ławki dla wiernych.

1974

Parafia z urzędu wojewódzkiego otrzymuje pozwolenie na wzniesienie nowego kościoła.

1975

Parafię nawiedziła kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Akt ten poprzedzony był misjami prowadzonymi przez Ojców Bernardynów.

1975

W wyniku nowego administracyjnego podziału kraju, likwidującego powiaty, gminę Kleczew wraz
z Budzisławiem Kościelnym włączono do nowo utworzonego województwa konińskiego.

15.07.1976

Rozpoczęło się wznoszenie gmachu nowego kościoła.

15.05.1977

Ks. bp Jan Zaręba poświęcił kamień węgielny pod świątynię i nadał kościołowi wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętych Patronów Andrzeja i Benedykta.

1980

Ukończenie głównych prac budowlanych przy kościele parafialnym.

12.07.1981

Pasterz diecezji włocławskiej ks. bp Jan Zaręba poświęcił nowo wzniesiony kościół parafialny.

13.07.1983

Uroczyste poświęcenie przez ks. bp Romana Andrzejewskiego płaskorzeźby  przedstawiającej św. Benedykta ufundowanej przez wiernych parafii.

20.10.1984

Parafia liczyła 2165 mieszkańców.

1990

W skład parafii Budzisław Kościelny wchodziły następujące miejscowości: Budzisław Kościelny, Adamowo, Budy, Budzisław Górny, Kamionki, Nieborzyn, Skupne, Słowiki, Tręby Nowe, Tręby Stare, Szubianki, Zberzyn
i Zberzynek.

1991-1996

Ukończenie budowy plebani.35 - lecie kapłaństwa proboszcza parafii ks.kan. Jana Krawczyka. 
W uroczystości udział brał ks.bp. Roman Andrzejewski oraz liczne grono księży, przyjaciół i parafian.

25.03.2004 Był dniem historycznym dla naszej parafii. Ta data jest związana ze zmianą diecezji. Otóż od czwartku – 25.03.03r. będziemy przynależeć do Archidiecezji Gnieźnieńskiej, do której z diecezji włocławskiej zostały włączone dekanaty: kleczewski, goliński, słupecki i zagórowski. Zmiany zostały spowodowane powstaniem diecezji bydgoskiej.
22.05.2004 Grupa dzieci ze szkoły podstawowej pod kierunkiem Pani Katechetki Jolanty Rewers reprezentowała naszą parafię na IV Kongresie Misyjnym Dzieci i Młodzieży w Gnieźnie. Wczesnym rankiem w strojach przedstawiających dzieci Afryki udały się w drogę. Po wspólnym  spotkaniu w kościele stacyjnym, gdzie uczestniczyły w konkursie (otrzymując nagrody książkowe) przeszły na wspólną mszę świętą do Katedry.
19.06.2004 W sobotę o godz. 17.00 po raz pierwszy próg naszej świątyni przekroczył Ksiądz Biskup Wojciech Polak. Po powitaniu przez młodzież, rodziców i  księdza proboszcza rozpoczęła się msza święta, podczas której 171 osób zostało umocnionych Duchem Świętym w Sakramencie Bierzmowania.

WYKAZ  KOLATORÓW  KOŚCIOŁA  W  BUDZISŁAWIU  KOŚCIELNYM

Budzisławski Bogusław i inni małoletni w ich imieniu wstępował ks. kan. Mikołaj Łysy, syn Strzeżaka Łagiewnickiego. Byli oni fundatorami między rokiem 1374 a 1382.
Budzisławski Adam, Albert, Piotr
i Radziewska Zofia
występują w 1608 r.
Budzisławski Stanisław, Łukomski Albert występują w 1633 r.
Krzywosądzki Łukasz występuje w 1699 r.
Umiński (imię nieznane), właściciel Budzisławia występuje w 1699 r.
Niemożewski Kazimierz występuje w 1728 r.
ks. kan. Morawski Leon występuje w 1739 r.
Morawski Franciszek występuje w 1760 r.
Rodzina Morawskich występuje w 1781 r.
Morawski Andrzej i Józafata
z Morawskich z Gorzenicy
występują w 1792 r.
Gorzeński Jędrzej występuje w 1811 r.

FOTOGRAFICZNA  WIZYTÓWKA  HISTORII  I  WSPÓŁCZESNOŚCI  KOŚCIOŁA

Drewniany kościół parafialny, rozebrany przez Niemców 
podczas II wojny światowej

Ołtarz główny obecnego kościoła parafialnego

Ołtarz boczny

Ołtarz boczny

Barak, który służył przez wiele lat po II wojnie światowej jako świątynia

Obecny kościół parafialny - widok od frontu - oddany 
do użytku w 1981 r.

Wierni  we wnętrzu obecnego kościoła parafialnego

                                                                                                                                                                                                        

 PATRONKA PARAFII W BUDZISŁAWIU KOŚCIELNYM WNIEBOWZIĘTA NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA


         
"Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty"
. Kult maryjny wywodzi się z przedziwnej decyzji Boga, by jak przypomina apostoł Paweł związać na zawsze ludzką tożsamość Syna Bożego z niewiastą, Maryją z Nazaretu. Tajemnica Bożego macierzyństwa i współpracy Maryi w odkupieńczym dziele budzi w każdej epoce wśród wierzących postawę czci zarówno wobec Zbawiciela, jak i wobec Tej, która zrodziła Go w czasie, współpracując w ten sposób z odkupieniem. Następna przyczyna wdzięcznej miłości do Błogosławionej Dziewicy wiąże się z Jej powszechnym macierzyństwem. Wybierając Ją na Matkę całej ludzkości, Ojciec niebieski chciał wyjawić niejako macierzyński wymiar swej Boskiej dobroci i zatroskania o ludzi wszystkich czasów.

          Wypowiadając na Kalwarii słowa: "Oto syn Twój", "Oto Matka twoja", Jezus z wyprzedzeniem ofiarowywał Maryję tym wszystkim, którzy mieli przyjąć dobrą nowinę o zbawieniu i tworzył podstawę dla ich synowskiego uczucia do Niej. Biorąc przykład z Jana, chrześcijanie sprawiają, że poprzez kult wciąż trwa miłość Chrystusa do Matki, którą oni przyjmują we własnym życiu.

          Teksty ewangeliczne poświadczają istnienie kultu maryjnego od zarania Kościoła. Pierwsze dwa rozdziały Ewangelii św. Łukasza sugerują, że judeochrześcijanie darzyli Matkę Jezusa szczególnymi względami, wyrażali swe uznanie dla Niej i starannie strzegli wspomnienia o Niej.

          W  opowiadaniach  z  dzieciństwa  możemy  ponadto   znaleźć  pierwotne  formy  wyrażania  i  motywacje  kultu  maryjnego, zawarte w zawołaniu Elżbiety: "Błogosławiona jesteś między niewiastami (...).  Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

          Ślady czci rozpowszechnionej już w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej znajdujemy w kantyku Magnificat: "błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia". Przypisując Maryi to wyrażenie, chrześcijanie uznawali Jej niepowtarzalną wielkość, która miała być głoszona aż do końca świata. Ponadto ewangeliczne świadectwa (por. Łk 1, 34-35; Mt 1, 23 oraz J 1, 13), pierwsze formuły wiary i fragment pism  św. Ignacego  Antiocheńskiego potwierdzają szczególny podziw, jakim pierwsze wspólnoty otaczały dziewictwo Maryi, ściśle związane z tajemnicą wcielenia. Janowa Ewangelia, mówiąc o obecności Maryi u początków i na końcu życia publicznego Syna, pozwala przypuszczać, że  pośród  pierwszych chrześcijan żywa była świadomość roli, jaką Maryja odegrała w dziele Odkupienia, choć pozostawała w pełni zależna w miłości od Chrystusa.

          Podkreślając szczególny charakter kultu maryjnego, Sobór Watykański II stwierdza: "Maryja, naśladując swego Syna, dzięki łasce Bożej wywyższona ponad wszystkich aniołów i ludzi, słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej, ponieważ jako Najświętsza Matka Boga uczestniczyła w tajemnicach Chrystusa" .

          Nawiązując następnie do modlitwy maryjnej z III w. Sub tuum praesidium "Pod Twoją obronę"  Sobór dodaje, że ten szczególny charakter kultu jest widoczny od samego początku: "Już (...) od najdawniejszych czasów Błogosławiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym  imieniem  Matki  Bożej, pod  której  obronę  uciekają  się  w   modlitwach   wierni   we   wszystkich   przeciwnościach
i potrzebach"
(tamże).

          Prawda ta znajduje potwierdzenie w ikonografii oraz w nauce Ojców Kościoła począwszy od II w. W rzymskich katakumbach św. Pryscylli możemy podziwiać pierwszy wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, a św. Justyn i św. Ireneusz mówią o Maryi jako o nowej Ewie, której wiara i posłuszeństwo naprawiają niewierność i nieposłuszeństwo pierwszej niewiasty. Zdaniem biskupa Lyonu nie wystarczyło, ażeby Adam był odkupiony w Chrystusie, lecz "było rzeczą słuszną i konieczną, by Ewa została odnowiona w Maryi". Podkreśla on w ten sposób ważność roli kobiety w dziele zbawienia i kładzie podwaliny pod znamionującą całe wieki chrześcijaństwa nierozłączność kultu maryjnego i kultu oddawanego Jezusowi.

          Kult maryjny wyrażał się początkowo we wzywaniu Maryi jako Theotokos. Tytuł ten został oficjalnie potwierdzony po kryzysie nestoriańskim na Soborze Efeskim w 431 r. Reakcja wiernych na dwuznaczne i chwiejne stanowisko Nestoriusza, który posunął się do zaprzeczenia Boskiego macierzyństwa Maryi, a następnie pełne radości przyjęcie decyzji Soboru Efeskiego potwierdzają zakorzenienie się kultu Dziewicy pośród chrześcijan. Jednakże "zwłaszcza od Soboru Efeskiego wzrastał przedziwnie kult Ludu Bożego dla Maryi, wyrażający się w czci i miłości, w inwokacjach i naśladowaniu" . Wyraził się on zwłaszcza w świętach liturgicznych, pośród których poczynając od V w. nabrał szczególnego znaczenia "dzień Maryi Theotokos", obchodzony 15 sierpnia w Jerozolimie, który później stał się świętem   Zaśnięcia   lub   Wniebowzięcia.   Ponadto   pod   wpływem  "Protoewangelii  Jakuba"  ustanowiono  święta  Narodzenia,  Poczęcia
i Ofiarowania, które przyczyniły się do lepszego ukazania niektórych ważnych aspektów tajemnicy Maryi.

          Możemy  z całym przekonaniem powiedzieć, że rozwój kultu maryjnego aż do naszych czasów odznacza się przedziwną ciągłością. W jego dziejach przeplatają się okresy rozkwitu i kryzysy, których następstwem była jednak jeszcze większa odnowa. Wydaje się, że po Soborze Watykańskim II kult maryjny będzie się rozwijać harmonijnie dzięki głębszemu zrozumieniu tajemnicy Kościoła oraz w dialogu ze współczesnymi kulturami, aby zakorzeniać się coraz bardziej w wierze i życiu Ludu Bożego pielgrzymującego po ziemi.

          W Rzymie znakiem widomym tej czci stała się bazylika Matki Boskiej Większej. W miarę jak chrześcijaństwo rozszerzało się na różne kraje, urzeczywistniała się także ta zapowiedź Maryi z Magnificat: „Będą mnie nazywać błogosławioną wszystkie narody”. Do narodu polskiego odnosi się to w sposób szczególny. Jest u nas tyle form kultu maryjnego, a sam kult należy jak gdyby do naszego skarbca, skarbca Kościoła, kultury i pobożności, poczynając od pieśni Bogurodzica aż po nasze czasy.
 

                                                                                                                                                                                                        

SYLWETKA  DRUGORZĘDNEGO  PATRONA  PARAFII  W  BUDZISŁAWIU KOŚCIELNYM  ŚW. ANDRZEJA ŚWIERADA 

 
          W 1983 roku upłynęło 900 lat od chwili, kiedy Andrzej Świerad włączony został w poczet świętych. Wydarzenie to w miesiącu lipcu każdego roku jest upamiętnione odpowiednimi uroczystościami. Parafianie  z radością oddają hołd świętemu Andrzejowi Świeradowi, czczą go  jako Męża wielce zasłużonego dla Kościoła i społeczeństwa. Czyniąc to, wspominają papieża Grzegorza VII, który w roku 1083 na prośbę węgierskiego króla Władysława zatwierdził kult Andrzeja Świerada. Postanowienie to ogłoszone zostało na synodzie węgierskim w obecności papieskiego legata.

          Świerad urodził się w skromnej rodzinie wieśniaczej w Polsce około 980 roku. Wezwany przez Boga na samotnię, aby uważniej mógł wsłuchiwać się w Jego głos, zgodnie ze słowami proroka Ozeasza: „Przeto zawiodę ją na puszczę i będę mówił do serca jej”, założył na przełomie X i XI wieku pustelnię w miejscowości Tropie, podówczas w granicach diecezji krakowskiej. Opuścił ją około roku 1022 i wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego świętego Hipolita na górze Zabor w Słowacji, gdzie przyjąwszy imię zakonne Andrzej prowadził życie monastyczne. Potem, mając już ponad 40 lat, za zgodą opata klasztoru, Filipa, powrócił do prowadzonego uprzednio w Polsce życia pustelniczego, udając się do groty w miejscowości Skałka, nad brzegiem rzeki Wag.

          Wsławił się niezwyczajnym praktykowaniem pokuty: za dnia zajmował się karczowaniem drzew, noce zaś spędzał na modlitwie, układając się na dębowym pniu otoczonym kolcami i cierniem, aby nie zasnąć. W okresie czterdziestodniowego postu często przymierał głodem,  żywiąc  się  jednym  zaledwie  orzechem  dziennie.  Po  śmierci znaleziono na jego ciele od dawna noszoną włosiennicę wykonaną z żelaznego łańcucha.

          Zmarł około roku 1034, pochowany został w Nitrze, w tamtejszej bazylice świętego Emmerana. Liczne doznawane tam cuda naocznie potwierdziły jego świętość. Święty Andrzej Świerad był człowiekiem całkowicie oddanym Bogu. Toteż w roku nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia rodzaju ludzkiego, który zbiegł się z 900 rocznicą kanonizacji Świerada, Kościół wskazał, iż on w doskonały sposób zadośćuczynił wezwaniu: „Otwórzcie drzwi Odkupicielowi”, przypominający ludowi chrześcijańskiemu to największe dla świata wydarzenie. Drzwi bowiem swoje na oścież otworzył Chrystusowi, a ustawicznym naśladowaniem dążył do osiągnięcia tego, co było pragnieniem wszystkich świętych, a co o sobie powiedział święty Paweł Apostoł: „już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”. Otworzył ponadto Odkupicielowi drzwi wymienionych narodów, i to bardziej modlitwą, doświadczeniem mistycznym, znoszeniem niewygód, pracą rąk niż słowem. Takim to najskuteczniejszym sposobem głosił Chrystusa i czynił dobrze bliźnim: takim postępowaniem umacniał założone w tych krajach fundamenty chrześcijaństwa i rzucał ziarno społecznej i obywatelskiej kultury. Ową kulturę o chrześcijańskim i rzymskim korzeniu, wspólną reszcie Europy, przeniósł w narody słowiańskie. Prowadząc dalej dzieło Cyryla i Metodego, jak najściślej związał te narody z sobą oraz z całą Europą, wspólnym czyniąc ich materialne i duchowe dziedzictwo. Z tej racji przyczynił się do powstania nowej Europy i ze świętym Benedyktem oraz wspomnianymi Apostołami Słowian ma w pewien sposób udział w jej osiągnięciach.

          Uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski obchodzone w roku 1966 w miejscowości Tropie ukazały dobitnie zasługi świętego Andrzeja Świerada. Święty Andrzej Świerad poprzez swe życie, modlitwę, ascezę, podjętą dla braci pracę, stał się jednym z korzeni, z których wyrosła tysiącletnia siła religii chrześcijańskiej w Polsce.

          Pod koniec XIX wieku święty Andrzej Świerad został ogłoszony Patronem młodzieży słowackiej, co stanowi dalsze świadectwo jego znaczenia  i  czci.  W dziewięć wieków od swej kanonizacji, Andrzej Świerad żyje nadal w umysłach i sercach Polaków, Słowaków, Czechów i Węgrów. Oni zresztą najbardziej doświadczyli dobrodziejstw jego świętości. Tym niemniej był to człowiek, który wszystkich chrześcijan mógłby wiele nauczyć. Przede wszystkim uczy ludzi naszych czasów, tak bardzo skłaniających się ku przyjemnościom i przemijalnym dobrom ziemskim, że tylko Bóg jest jedynym Dobrem, Najwyższym Dobrem.
 

 SYLWETKA DRUGORZĘDNEGO PATRONA PARAFII W BUDZISŁAWIU KOŚCIELNYM ŚW. BENEDYKTA


         Minich Benedykt z klasztoru św. Hipolita na górze Zabor pod Nitrą żył przez pewien czas ze Świeradem w pobliskiej pustelni. Stamtąd to dochodził niekiedy do klasztoru św. Marcina na Górze Panońskiej (Wegry) 
i wtedy właśnie miał okazję, by opowiadać Maurusowi o cnotach i surowościach swojego mistrza. Po śmierci tego ostatniego (około 1034 r.) Benedykt kontyuował surowy tryb życia w pustelni.  W trzy lata później napadli go zbójcy, zawlekli nad rzekę Wag i tam zamordowali, a ciało wrzucili  do  wody  (koło Skały, w pobliżu Trenczyna na Słowacji).  Odnaleziono  je  znacznie  później  i pochowano obok Andrzeja Świerada w kościele św. Emmerama w Nitrze.
          W 1083 r. podczas synodu prowincji węgierskiej w Nitrze Benedykt został kanonizowany. Pamiątkę tego faktu (także i kanonizacji Andrzeja Świerada) Kościół obchodzi w dniu 13 lipca.

          Spisana w tym mniej więcej czasie Legenda s. Stephani regis Maior utrzymuje, że Benedykt, podobnie jak jego mistrz Andrzej Świerad, przybyli de terra Poliensi. Znaczenie w ten sposób polskie pochodzenie eremity wydaje się wielce prawdopodobne.
 

                                                                                                                                                                                                       
 "ŹRÓDŁA BUDZISŁAWSKIE" 


         
Jednym z bardziej interesujących pod względem historycznym wątkiem dziejów Parafii w Budzisławiu Kościelnym są tzw. "Źródła budzisławskie". Obecny stan badań naukowych  nad tą problematyką, nie do końca pozwala na pełną i obiektywną dokumentację ich pochodzenia oraz faktów tam zawartych.

          Nie  jest  głównym  celem  tego fragmentu witryny internetowej zajmowanie się tym zagadnieniem  -  tym niemniej - z uwagi na wymiar i znaczenie "źródeł" dla wspólnoty parafialnej, omówione zostanie same sedno sprawy oraz podany - dla zainteresowanych - wykaz stosownej literatury, która posłużyć może do wzbogacenia tych wiadomości.

          Historia "Źródeł budzisławskich" opiera się właściwie tylko i wyłącznie na tym, co na ten temat wiadomo z relacji Józefa Stanisława Pietrzaka, bądź tego, co na ten temat napisał L. Pierzchała ( Podstawowym artykułem jest praca K. Górskiego pt. "Uwagi o źródłach budzisławskich").

          Tzw. "Źródła budzisławskie" odkrył w końcu XIX w., przeglądając rzeczy znajdujące się na strychu kościoła w Budzisławiu Kościelnym, miejscowy  organista  Walenty  Korab-Kowalski.  Znalazł  on - między innymi - stare księgi metryczne rozpoczynające się około 1601 roku. W latach 1903 - 1904 ksiądz proboszcz Marcin Markowski, rozpoczął przeglądanie tych dokumentów i okazało się, iż znajdują się tam dwa żywota. Jeden to żywot św. Benedykta, drugi zaś Adelajdy. Kapłan przystąpił do ich tłumaczenia z języka łacińskiego na polski. Do pomocy dobrał sobie Józefa Stanisława Pietrzaka - dwudziestoletniego młodzieńca i obaj przełożyli tekst na język ojczysty. W czasie działań militarnych I wojny światowej, podczas kwaterowania na plebani wojsk niemieckich, pierwowzór łaciński zaginął. Pozostały jedynie odpisy tłumaczeń. Prawdopodobnie materiały te Pietrzak przekazał O. Balzerowi oraz L. Pierzchale - emerytowanemu nauczycielowi. Ten na ich podstawie w 1934 r. opracował studium pt. "Wszerad Andrzej i Stojsław Benedykt najstarsi święci polscy". Praca ta, jednak nie zyskała uznania w środowiskach kościelnych i naukowych.

          Podczas II wojny światowej Pietrzak przebywał w obozie koncentracyjnym i po zakończeniu działań wojennych w roku 1949 przekazał oba żywota K. Górskiemu, czego efektem był wspomniany wyżej artykuł "Uwagi o źródłach budzisławskich".

          Jeżeli chodzi o kult św. Benedykta w parafii Budzisław Kościelny, to oficjalne źródła do XX wieku nic o nim nie wspominają. Nie znajdujemy także w nich nic o istnieniu kaplicy pod jego wezwaniem, czy nawet o obrazie tegoż świętego - chociaż J. St. Pietrzak twierdził, że kult istniał w parafii od XVII w. Dopiero o namiastkach tego kultu mogą świadczyć fakty zanotowane przez ks. Rawickiego w 1935 r. Kiedy to do świątyni parafialnej nadesłano z Krakowa wota dla św. Benedykta. Kult ten bardziej się rozwinął podczas proboszczowania ks. Andrzeja Żurańskiego, kiedy to zakupiono i uroczyście poświęcono chorągiew z wizerunkiem św. Pustelników oraz obrazy św. Benedykta i św. Andrzeja. Podczas milenijnych obchodów tysiąclecia państwa polskiego w parafii, uroczystości te połączono z tysiącleciem ich działalności. Wtedy to, Dekretem Stolicy Apostolskiej ustanowiono odpust w parafii na dzień 13 lipca lub w ciągu 7 dni, ku czci wyznawców św. Andrzeja Świerada i św. Benedykta Budzisławskiego. W dniu 19 maja 1977 r. ks. bp Jan Zaręba poświęcił kamień węgielny pod nowo powstający kościół nadając mu wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętych Andrzeja i Benedykta.

Literatura przedmiotu:

bullet

Akta wizytacyjne parafii Budzisław Kościelny oraz kronika parafii - archiwum parafialne.

bullet

Bobrowski W., Sanktuarium św. Świerada i Benedykta w Tropiu. Currenda. Wydaw. Kurii Diecezjalnej Tarnowskiej. t. 1-4, 1983.

bullet

Górski K., Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce. Cz.1. Lublin 1962, s. 180.

bullet

Górski K., Uwagi o źródłach budzisławskich. Nasza Przeszłość. t. 5: 1957.

bullet

Hensel W., Polska przed tysiącem lat. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.

bullet

Labuda G., Recenzje o "Uwagi o źródłach budzisławskich". SZ. t.3.:1958, s.314.

bullet

Nowacki J., Archidiecezja Poznańska w granicach historycznych i jej ustrój. t.2. Poznań 1964, s.1.

bullet

Praca zbiorowa pod red. M. Dembińskiej - Z dziejów regionu konińskiego.

bullet

Widajewicz J., Rodowód Piastówny Adelajdy. P 2. t.9:1953, s.58.

bullet

Witczak H., Dzieje parafii Budzisław Kościelny, Praca dyplomowa, Włocławek 1990, w posiadaniu parafii Budzisław Kościelny.

 

                                                                                                                                                                                                        

 
MIEJSCOWOŚCI  WCHODZĄCE  W  SKŁAD  PARAFII  I  PARAFIE  SĄSIADUJĄCE

W skład parafii Budzisław Kościelny wchodzą następujące miejscowości: Sąsiadującymi parafiami są:
bullet

Adamowo

bullet

Budy

bullet

Budzisław Górny

bullet

Budzisław Kościelny

bullet

Grabce

bullet

Kamionka

bullet

Kolonia Kamionki

bullet

Kolonia Nieborzyn

bullet

Łazy

bullet

Nieborzyn

bullet

Skupne

bullet

Słowiki

bullet

Tręby Nowe

bullet

Tręby Stare

bullet

Zberzyn

bullet

Zberzynek
 

bullet Złotków
bullet Wilczyn
bullet Ostrowite Słupeckie
bullet Szydłówiec

Wszystkie one należą do archidiecezji gnieźnieńskiej.