MODLITWA  JEST  WZNIESIENIEM  DUSZY  DO BOGA  LUB  PROŚBĄ  SKIEROWANĄ  DO  NIEGO  O  STOSOWNE  DOBRA
 

[ Modlitwy ]  

 [ Litanie ]


MODLITWY
 

punktor Pozdrowienie chrześcijańskie
punktor Znak Krzyża
punktor Ojcze nasz
punktor Zdrowaś Maryjo
punktor Chwała Ojcu
punktor Skład Apostolski  (Wierzę w Boga)
punktor Credo mszalne (Wyznanie wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie)
punktor O mój Jezu
punktor Duszo Chrystusowa
punktor Przyjdź Duchu Święty
punktor Akty uwielbienia
punktor Pod Twoją obronę
punktor Memorare (Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo)
punktor Witaj Królowo
punktor Akt wiary
punktor Akt nadziei
punktor Akt miłości
punktor Akt żalu
punktor Dziesięć przykazań Bożych
punktor Przykazanie miłości
punktor Modlitwa do św. Michała Archanioła
punktor Aniele Boży
punktor Modlitwa przed i po posiłku
punktor Modlitwa za Ojca Świętego
punktor Wieczny odpoczynek
Modlitwa służby liturgicznej:

      - przed Mszą świętą
     
 - po Mszy świętej
Pozdrowienie chrześcijańskie
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Znak Krzyża świętego
W imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego. Amen
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba iziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, urzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.
Credo mszalne (Wyznanie wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie)
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,  który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg
z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia  zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. 
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do  nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.
Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych i ogień miłości swojej w nich zapal.
V. Ześlij Ducha swego, a powstanie życie.
R. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się: Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tym Duchu poznać, co jest prawe, i zawsze się radować Jego pociechą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Akty uwielbienia
Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze serce Jezusowe.
Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa.
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie.
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie.
Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki.
Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec.
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych.
Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Memorare
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy  nie  słyszano,  abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!  Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! 
Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy
Wierzę w coś Objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może
Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.
Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.
A jako samego siebie,
Wszystkich miłuję dla Ciebie.
Akt żalu
Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości
Bądź miłości w mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu
Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 

1. "Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną." 
2. "Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno." 
3. "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił." 
4. "Czcij ojca i matkę swoją."
5. "Nie zabijaj." 
6. "Nie cudzołóż." 
7. "Nie kradnij." 
8. "Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu." 
9. "Nie pożądaj żony bliźniego swego" 
10. "Ani żadnej rzeczy, która jego jest." 
 

Przykazanie miłości
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego
(por. Mt 22,37.39).
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, kornie błagamy, a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
Modlitwa przed i po posiłku

Przed: Pobłogosław Panie Boże nas i te dary, które z Twojej opatrzności spożywać mamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Po: Dziękujemy Ci, Panie Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa za Ojca Świętego
Módlmy się za Namiestnika Chrystusowego Jana Pawła II. Niech go Pan zachowa, niech go darzy zdrowiem,
niech go łaską swą uszczęśliwia na wieki i niech go nie poddaje na wolę nieprzyjaciół jego. Amen.
Za zmarłych
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
Modlitwa służby liturgicznej
- przed Mszą świętą:
K: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
W: Amen
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela życie moje,
do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę cię Panie Jezu o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.
Amen.

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
W: Który stworzył niebo i ziemię.

- po Mszy świętej

K: Bogu niech będą dzięki

Panie Jezu, dziękuję Tobie, 
że mogłem służyć przy Twoim ołtarzu. 
Chcę Twoją miłość okazywać ludziom. 
Radość służenia Tobie 
niech będzie przykładem dla moich bliźnich.
Amen.

K: Maryjo  Wspomożenie Wiernych,
W: Módl się za nami.

 

LITANIE

bullet

Litania do Boga Ojca

bullet

Litania do Ducha Świętego

bullet

Litania do Serca Pana Jezusa

bullet

Litania do Najświętszego Sakramentu

bullet

Litania Loretanska

bullet

Litania do Wszystkich Świętych

bullet

Litania za Zmarłych

bullet

Litania o śmierć szczęśliwą

            

                     Litania do Boga Ojca

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
 

Ojcze, Stworzycielu świata
Ojcze, podtrzymujący świat w istnieniu
Ojcze, mądrości wieczna
Ojcze, dobroci nieskończona
Ojcze, niewysłowiona Opatrzności
Ojcze, źródło wszelkich rozkoszy
Ojcze  najświętszy
Ojcze  najsłodszy
Ojcze  niewyczerpanego Miłosierdzia
Ojcze, nasz Obrońco
Ojcze, nasza Miłości
Ojcze, nasza Światłości
Ojcze, nasza radości i nasza chlubo
Ojcze, hojny dla wszystkich Twych stworzeń
Ojcze, panujący nad wszystkimi narodami
Ojcze, chwało Kościoła Świętego
Ojcze, nadziejo chrześcijan
Ojcze, mądrości przywódców
Ojcze, wspaniałości królów
Ojcze, pociecho ludów
Ojcze, radości kapłanów
Ojcze, nagrodo sprawiedliwych
Ojcze, wzorze dla ojców
Ojcze, darze życia rodzinnego
Ojcze, wesele dziewic
Ojcze, przewodniku młodych
Ojcze, przyjacielu dzieci
Ojcze, podporo nieszczęśliwych
Ojcze, wolności niewolników
Ojcze, światłości pogrążonych w ciemności
Ojcze, kruszący pychę grzeszników
Ojcze, nasza ucieczko w strapieniu
Ojcze, nasza nadziejo w rozpaczy
Ojcze, zbawczy porcie w niebezpieczeństwach
Ojcze, ratunku ubogich
Ojcze, pokoju nasz i obrono w niedostatku
Ojcze, przychodzący z pomocą w naszych potrzebach
Ojcze, pociecho zasmuconych
Ojcze, obrono sierot
Ojcze, pokoju starców
Ojcze, ucieczko umierających
Ojcze, życie umarłych
Ojcze, chwało świętych
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 

Módlmy się:  Ojcze nieskończenie dobry i miłosierny, Ty gorąco pragniesz rozszerzyć Swe królestwo miłości w sercach swoich stworzeń dla Twej radości i szczęścia; prosimy Cię, niech się spełnia Twoja Wola, abyś był znany, kochany i czczony przez ludzi i żeby nasze rodziny trwały w jedności i Twoim pokoju.  Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, oraz przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny
i wszystkich świętych.  Amen.

 

Litania do Ducha Świętego

Panie, zmiłuj się nad nami.
Ojcze wszechmocny i wieczny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Ojca Przedwiecznego i Odkupicielu świata, wybaw nas, Panie.
Święta Trójco, Jedyny Boże, wysłuchaj nas, Panie.

Duchu Święty od Ojca i Syna pochodzący, wstąp w nas.
Duchu Święty, który jesteś równy Ojcu i Synowi
Duchu Święty, Obietnico najczulszego Ojca
Duchu Święty, największy Darze nieba
Duchu Święty, promieniu czystej światłości
Duchu Święty, Dawco wszelkiego dobra
Duchu Święty, źródło wody żywej
Duchu Święty, namaszczenie duchowne
Duchu Święty miłości i prawdy
Duchu Święty mądrości i jedności
Duchu Święty rady i mocy
Duchu Święty rozumu i pobożności
Duchu Święty bojaźni Bożej
Duchu Święty laski i miłosierdzia
Duchu Święty pokoju i miłości
Duchu Święty pokory i czystości
Duchu Święty pocieszycielu nasz
Duchu Święty poświecicielu nasz
Duchu Święty przewodniku Kościoła
Duchu Święty, który napełniasz cały świat
Duchu Święty, wysłuchaj nas, Panie.
Duchu Święty, oświeć nas swoim światłem, wysłuchaj nas, Panie
Duchu Święty, wyryj swoje prawa w naszych sercach
Duchu Święty, zapal je ogniem Twojej miłości
Duchu Święty, otwórz skarby Twojej laski
Duchu Święty, oświeć nas Swoim Boskim natchnieniem
Duchu Święty, udziel nam potrzebnej nauki
Duchu Święty, natchnij nas do czynienia dobrze
Duchu Święty, daj nam zasługę cnoty
Duchu Święty, przestrzegaj nas od złego
Duchu Święty, bądź nasza wieczna nagroda

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Modlimy się:
  Przybądź Duchu Święty !  Racz napełnić serca Twych wiernych i Twojej miłości ogień w nich zapalić,
który wszystkie narody w jedno zgromadziłeś, izby laska Twa Przenajświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego
zła nas ochroniła. Amen.

                     Litania do Serca Pana Jezusa

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone
Serce Jezusa, nieskończone majestatu
Serce Jezusa, świątynio Boga
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają
Serce Jezusa, źródło życia i świętości
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze
Serce Jezusa, zelżywością napełnione
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne
Serce Jezusa, włócznią przebite
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

Jezu cichy i pokornego Serca.
Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serca najmilszego Syna swego i na chwałę, zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym,
którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego,
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
 

                    Litania do Najświętszego Sakramentu

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i Człowiek obecny,  zmiłuj się nad nami
Jezu, żywy chlebie, któryś z nieba zstąpił
Jezu, utajony Boże i Zbawicielu
Jezu, nieustająca ofiaro nowego przymierza
Jezu, ofiary, czci i uwielbienia najgodniejsza
Jezu, prawdziwa ofiaro błagalna za żywych i zmarłych
Jezu, niewinny Baranku Boży
Jezu, Chlebie Anielski
Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy
Jezu, przymierze miłości i pokoju
Jezu, źródło łask wszelkich
Jezu, pociecho zasmuconych
Jezu, ucieczko grzesznych
Jezu, wspomożycielu słabych i obarczonych
Jezu, lekarzu chorych
Jezu, pokarmie w godzinie śmierci
Jezu, szczęśliwości wybranych
Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania


Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie


Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej najświętszej, zachowaj nas Panie
Od wszelkich pożądliwości ciała
Od pożądliwości oczu
Od wszelkiej pychy
Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu
Od wszelkiej lekkomyślności umysłu
Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim
Od grzechu każdego
Od śmierci wiecznej


Przez najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas Panie
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją
Przez nieskończoną miłość którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu
Przez Swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał
Przez pięć ran Twego Najświętszego Ciała, któreś za nas sobie zadać pozwolił
Przez najdroższą Krew Twoją, którąś nam na ołtarzu zostawić raczył


My, grzeszni, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas Panie
Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył
Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci ,się nie podoba, w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył
Abyś nas w łasce Swojej zachować i umacniać raczył
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył
Abyś serca nasze łaską Swoją oczyścić i poświęcić raczył
Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił
Abyś nas przez tę tajemnicę miłości z Sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył
Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii świętej w nas wzbudzić raczył
Abyś nam do godnego przygotowania na tę, ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył
Abyś nas w godzinę śmierci tym Pokarmem Niebieskim zasilić i wzmocnić raczył
Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył
Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył
Abyś nas nam wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył
Abyś nas wysłuchać raczył
Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

O Święta uczto, w której Chrystusa pożywamy i pamiątka męki Jego uczczona
Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielan bywa


Módlmy się:  Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę męki Swojej w cudownym Sakramencie,
racz nam dać, błagamy, iżbyśmy Najświętsze Ciało Twoje i Najświętszą Krew Twoją jak najczęściej
i z jak najgłębszym nabożeństwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych, przyjmowali i świętością tegoż Sakramentu przez Boskie zasługi Twoje, Królestwo niebieskie sobie zapewnili. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

                     Litania Loretanska

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko

Święta Panno nad pannami

Matko Chrystusowa

Matko Kościoła

Matko łaski Bożej

Matko nieskalana

Matko najczystsza

Matko dziewicza

Matko nienaruszona

Matko najmilsza

Matko przedziwna

Matko dobrej rady

Matko sprawiedliwości i miłości społecznej

Matko Stworzyciela

Matko Zbawiciela

Panno roztropna

Panno czcigodna

Panno wsławiona

Panno można

Panno łaskawa

Panno wierna

Zwierciadło sprawiedliwości

Stolico mądrości

Przyczyno naszej radości

Przybytku Ducha Świętego

Przybytku chwalebny

Przybytku sławny pobożności

Różo duchowna

Wieżo Dawidowa

Wieżo z kości słoniowej

Domie złoty

Arko przymierza

Bramo Niebieska

Gwiazdo zaranna

Uzdrowienie chorych

Ucieczko grzesznych

Pocieszycielko strapionych

Wspomożenie wiernych

Królowo Aniołów

Królowo Patriarchów

Królowo Proroków

Królowo Apostołów

Królowo Męczenników

Królowo Wyznawców

Królowo Dziewic

Królowo wszystkich Świętych

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta

Królowo wniebowzięta

Królowo różańca świętego

Królowo rodzin

Królowo pokoju

Królowo Polski

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,
i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków. Amen.

 

                    Litania do Wszystkich Świętych

BŁAGANIA DO BOGA

Panie, zmiłuj się nad nami - Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami - Chryste, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami - Panie, zmiłuj się nad nami
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH

Święta Maryjo, - módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, - módl się za nami
Święta Panno nad pannami, - módl się za nami
Święci: Michale, Gabrielu i Rafale - módlcie się za nami
Wszyscy święci Aniołowie - módlcie się za nami

PATRIARCHOWIE I PROROCY

Święty Abrahamie, módl się za nami
Święty Mojżeszu, módl się za nami
Święty Eliaszu, módl się za nami
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami
Święty Józefie, módl się za nami
Święta Anno, módl się za nami
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami

APOSTOŁOWIE I UCZNIOWIE

Święci: Piotrze i Pawle, módlcie się za nami
Święty Andrzeju, módl się za nami
Święci: Janie i Jakubie, módlcie się za nami
Święty Tomaszu, módl się za nami
Wszyscy święci Apostołowie, módlcie się za nami
Święty Łukaszu, módl się za nami
Święty Marku, módl się za nami
Święty Barnabo, módl się za nami
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami

MĘCZENNICY

Święty Szczepanie, módl się za nami
Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami
Święty Polikarpie, módl się za nami
Święty Wawrzyńcze, módl się za nami
Święty Cyprianie, módl się za nami
Święty Bonifacy, módl się za nami
Święty Wojciechu, módl się za nami
Święty Stanisławie, módl się za nami
Święty Tomaszu Becket, módl się za nami
Święci: Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami
Święty Pawle z Japonii, módl się za nami
Święci: Izaaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami
Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami
Święty Karolu z Ugandy, módl się za nami
Święte: Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami
Święta Agnieszko, módl się za nami
Święta Mario Goretti, módl się za nami
Wszyscy święci Męczennicy, - módlcie się za nami

BISKUPI I DOKTORZY KOŚCIOŁA

Święci: Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami
Święty Ambroży, módl się za nami
Święty Hieronimie, módl się za nami
Święty Augustynie, módl się za nami
Święty Atanazy, módl się za nami
Święci: Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, módlcie się za nami
Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami
Święty Marcinie, módl się za nami
Święty Patryku, módl się za nami
Święci: Cyrylu i Metody, módlcie się za nami
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami
Święty Franciszku Salezy, módl się za nami
Święty Piusie Dziesiąty, módl się za nami

KAPŁANI I ZAKONNICY

Święty Antoni, módl się za nami
Święty Benedykcie, módl się za nami
Święty Bernardzie, módl się za nami
Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami
Święty Jacku, módl się za nami
Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami
Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami
Święty Wincenty z Paulo, módl się za nami
Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami
Święty Janie Bosco,módl się za nami
Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami
Święta Tereso z Avili, módl się za nami
Święta Różo z Limy, módl się za nami
Błogosławiony Czesławie, módl się za nami

ŚWIECCY

Święty Ludwiku, módl się za nami
Święty Kazimierzu, módl się za nami
Święta Moniko, módl się za nami
Święta Jadwigo, módl się za nami
Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami

WEZWANIA DO CHRYSTUSA KRÓLA


A:
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego wybaw nas, Panie.
Od zasadzek szatana wybaw nas, Panie.
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Wcielenie wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Narodzenie wybaw nas, Panie.
Przez Twój chrzest i post święty wybaw nas, Panie.
Przez Twój krzyż i mękę wybaw nas, Panie.
Przez Twoją Śmierć i złożenie do grobu wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Święte Zmartwychwstanie wybaw nas, Panie.
Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie wybaw nas, Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego wybaw nas, Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale wybaw nas, Panie.

albo B:
Chryste, Synu Boga żywego, - zmiłuj się nad nami
Chryste, który na ten świat przyszedłeś, - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który zostałeś ukrzyżowany - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który śmierć za nas przyjąłeś - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który zostałeś pogrzebany - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który zmartwychwstałeś - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który wstąpiłeś do nieba - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który siedzisz po prawicy Ojca - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych - zmiłuj się nad nami

BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH

A:
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi, - wysłuchaj nas, Panie.

albo B:
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, - wysłuchaj nas, Panie.

zawsze odmawia się C:
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, - wysłuchaj nas, Panie.

ZAKOŃCZENIE

A:
Chryste, usłysz nas, Chryste, usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas.

albo B:
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się:  Boże, ucieczko nasza i mocy, który jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy.
Przez Chrystusa Pana naszego.  Amen

albo:
Boże, który widzisz, że upadamy wskutek własnej słabości, spraw łaskawie, aby przykłady świętych umocniły naszą miłość ku Tobie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen

                    Litania za Zmarłych

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
 

Święta Maryjo, módl się za nim (za nią, za nimi).
Bramo niebieska
Królowo Wniebowzięta
Święty Michale
Święty Janie Chrzcicielu
Święty Józefie
Święty N. (imię Patrona zmarłego)
Wszyscy Świeci i Święte Boże
 

Bądź mu (jej, im) milościw, wybaw go (ja, ich) Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw...
Od cierpień w czyśćcu
Przez Twoje Wcielenie
Przez Twoje Narodzenie
Przez Twój Chrzest i post święty
Przez Twój Krzyż i Mękę
Przez Twoja Śmierć i Złożenie do grobu
Przez Twoje Zmartwychwstanie
Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie
Przez Zesłanie Ducha Świętego
Przez Twoje przyjście w Chwale
 

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczna nagrodę
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się chwałą zmartwychwstania
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 

Módlmy się:  Boże, Ty sprawiłeś, ze Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba,
daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania o śmierć szczęśliwą

 

 

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

 

Panie Jezu, Boże dobroci i Miłosierdzia, stroje przed Tobą z sercem upokorzonym,
skruszonym i bolejącym, polecając Tobie moja ostatnia godzinę i to, co po niej nastąpi,
Miłosierny Jezu, zmiłuj się nade mną.

Gdy nogi moje obezwładnieją, oznajmując mi, iż kończy się kres życia mojego na tym świecie,
Miłosierny Jezu, zmiłuj się ...

Gdy ręce moje krzepnące i drżące nie będą już mogły przycisnąć do serca wizerunku Twego Jezu Ukrzyżowany i mimo woli upuszcza go na łoże boleści

Gdy oczy moje bliskością śmierci zamglone wznosić się będą ku Tobie

Gdy usta moje stygnące i konające po raz ostatni wymawiać będą Boskie Twoje Imię

Gdy twarz moja blada i zsiniała litością i strachem przejmować będzie patrzących na moje konanie
a włosy moje śmiertelnym zwilżone potem zwiastują bliski mój koniec

Gdy uszy moje ogłuchną na zawsze na wszelkie mowy ludzkie a otworzą się na usłyszenie

z ust Twoich tego niecofającego się wyroku, którym się rozstrzygnie los mój na wieki

Gdy słabe serce moje, przyciśnięte boleścią choroby i śmiertelną bojaźnią ogarnięte, ustawać będzie
w walce z nieprzyjacielem zbawienia

Gdy z oczu moich popłyną ostatnie łzy, jako zwiastuny bliskiego rozwiązania mego, przyjmij je jako ofiarę przebłagalną a konanie moje, jako całopalenie pokutne w tej strasznej chwili

Gdy krewni i znajomi otaczający łoże moje, bolejąc nade mną, wzywając Cię będą na wspomożenie moje

Gdy ustana władze i zmysły moje, gdy wszystko, co jest na tym świecie, skończy się dla mnie i ogarnia mnie ostatnie drgania śmiertelne

Gdy ostatnie jęki piersi moich i ostatnie westchnienia serca mego nalegać będą na dusze moja,
aby wyszła z ciała swego, przyjmij je na znak świętej żądzy połączenia się z Tobą

i wtedy

Gdy dusza moja z ostatnim tchnieniem ust moich opuści ten świat na wieki, zostawiając ciało blade, skrzepłe i martwe, przyjmij to zniszczenie ciała mego, jako dobrowolna na cześć Boskiego Majestatu Twego ofiarę

Gdy na koniec dusza moja ukaże się przed Tobą i po raz pierwszy ujrzy jasność chwały Twojej,
nie odrzucaj jej od Oblicza Twego, ale racz mnie przyjąć na łono Miłosierdzia Twego, abym wiecznie spiewał(a) chwale TwojaMódlmy się:  Boże, który wyrok śmierci na człowieka wydałeś, a dzień i godzinę śmierci przed nim zakryłeś, spraw, abym służąc w sprawiedliwości i świątobliwości na każdy dzień życia mojego,
w godzinę śmierci mojej, w pokoju dobrego sumienia, zejść z tego świata i w Lasce a Miłości Twojej tego żywota dokonać zaslużył(a). Przez Zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyję i króluje na wieki wieków.  Amen.