Zeszyt 1 (545)
Styczeń - Luty 2000 r. | Tom 134
Logo AK

 
Z TEOLOGII DUCHOWOŚCI

Słowo wstępne - ks. Stanisław Urbański 

KS. STANISŁAW URBAŃSKI
Mistyka przyszłością człowieka trzeciego tysiąclecia (Jan Paweł II)

PIOTR PIASECKI OMI
Czy mistyka jest dostępna dla wszystkich? Warunki "gwarantujące" 
życie mistyczne według R. Garrigou-Lagrange'a

PAWEŁ PLACYD OGÓREK OCD
Modlitwa a doskonałość życia chrześcijańskiego

KS. IRENEUSZ WERBIŃSKI
Błogosławiona Karolina Kózka jako wzór osobowy dla współczesnej młodzieży żeńskiej

ANRZEJ BARAN OFM Cap
Podstawowe etapy kapucyńskiej formacji permanentnej

KS. PAWEŁ GWIAZDA, KS. MAREK SZYMULA 
Sekcja Teologii Duchowości ATK (1989-1999) 

MAREK SZYMULA
Osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników naukowych 
Sekcji Teologii Duchowości ATK (bibliografia)

STUDIA  REFLEKSJE

KS. JANUSZ MARIAŃSKI
Moralne wymiary wolnego rynku w świetle społecznego nauczania 
Kościoła

KS. IGNACY DEC
Jana Pawła II wizja integralnej godności ludzkiej

KS. MARCELI COGIEL
Krótkie sprawozdanie oceniania w szkolnym nauczaniu religii

ALINA WÓYCICKA
Wkład zakonów i świeckich stowarzyszeń apostolskich w dzieło sprawowania opieki nad potrzebującymi pomocy w okresie 
międzywojennym w Polsce. Zarys problemu 

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

KS. MAREK SZYMULA
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez 
Sekcję Teologii Duchowości ATK

KS. DARIUSZ KWIATKOWSKI
Komunikat z XXXV Seminarium Wykładowców Liturgiki

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY 

Uniwersalno-ekumeniczny charakter Encyklopedii Katolickiej KUL (t. 7)
- ks. W. Hanc 

Odpowiedzi na pytania ks. K. Skoczylasa w recenzji książki
Kościół poznający naukę Jezusa Chrystusa
- ks. S. Kisiel 

Placyd Ogórek OCD, Mistyka według T. Mertona, Warszawa 1996
- ks. S. Urbański 

Ks. M. Szymu1a, Duchowość zakonna. Duchowość zakonna 
według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1992
- ks. S. Urbański 

Mistyka drogą jednoczenia z Bogiem, Warszawa 1999
- ks. M. Szymula

Ks. Stanisław Urbański, Teologia modlitwy, Warszawa 1999
- A. Baran OFMCap

Ks. Stanisław Urbański, Teologia życia mistycznego. 
Studium polskiej mistyki (1914-1939), wyd. 2, Warszawa 1999
- P. Piasecki OMI 

Ks. Stanisław Librowski: Inwentarz realny dokumentów Archiwum
Diecezjalnego we Włocławku, dz. 2: Dokumenty w kopiariuszach
t. 1-2, Włocławek 1999 
- ks. K. Rulka

Ks. Waldemar Chrostowski, Biblijny Izrael - dzieje i religia
Gniezno 1998
- ks. I. Werbiński

Ks. Henryk Seweryniak, ks. Rafał Bednarczyk, Ojcostwo i miłosierdzie, biskup Leon Wetmański (1886-1941), Płock 1999
- ks. I. Werbiński 

E. Weron, Laikat i apostolstwo. Zarys teologii laikatu i apostolstwa ludzi świeckich, Poznań 1999 
- ks. I. Werbiński 

Ks. Józef Wróbe1 SCJ, Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne 
podstawy ingerencji medycznych, Kraków 1999
- ks. P. Góralczyk SAC

Marian Machinek MSF, Das Gesetz des Lebens? St. Ottilien 1998
- P. Góralczyk SAC 

Alonso Schökel, J.M. Bravo, A Manual of Hermeneuticus, Sheffield 1998 
- ks. Z. Pawłowski 

Noty bibliograficzne 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999