ZESZYT 2(588) TOM 148

marzec-kwiecień 2007 r.

Do strony głównej


25 LAT ADHORTACJI

"FAMILIARIS CONSORTIO"

 

Wprowadzenie - ks. Zbigniew Zarembski

ks. Bronisław Mierzwiński
Familiaris consortio jako synteza doktrynalno-pastoralna nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny

ks. Jerzy Bagrowicz
Rola rodziny w religijno-moralnej edukacji młodzieży

ks. Wiesław Przygoda
Troska Kościoła o rodziny w sytuacjach trudnych

ks. Ireneusz Werbiński
Czystość małżonków a życie duchowe w rodzinie

ks. Zbigniew Zarembski
Modlitwa w życiu rodziny w świetle adhortacji Familiaris consortio

Jana Moricová
Współczesna rodzina słowacka. Zagrożenia i szanse

 

 

STUDIA I REFLEKSJE

Lucjan Balter SAC
Sylwetka naukowa Jubilata ks. dr. hab. Wojciecha Hanca

Radosław Krajewski
Prawna ochrona życia nienarodzonych. Wybrane uwagi de lege lata i de lege ferenda

ks. Jerzy Kułaczkowski
Aspekty miłości męża do żony w świetle Listu do Efezjan 5, 25-30

ks. Tomasz Wielebski
Duszpasterstwo chorych w Polsce. Kierunki rozwoju

ks. Dariusz Lipiec
Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych. Geneza i rozwój

ks. Janusz Wilk
Curriculum vitae Heroda I, zwanego Wielkim

 

 

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne oraz propozycje ogłoszeń
od 5 niedzieli Wielkiego Postu do 5 niedzieli wielkanocnej

 

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

ks. Janusz Drewniak
Promocja dziewiątego tomu "Studiów Włocławskich"

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 

"Teologia i Człowiek" w hołdzie biskupowi Andrzejowi Suskiemu - ks. Kazimierz Rulka

Krystyna  C h a ł a s,  Stanisław  K o w a l c z y k,  Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki , t. 2, Lublin - Kielce 2006 - bp Ignacy Dec

Andrzej Franciszek  D z i u b a,  Rodzina w dialogu z Bogiem w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II , Warszawa 2006 - ks. Jerzy Lewandowski

A.J.  N o w a k,  Wolność darem , Lublin 2006 - Aneta Kempa

Aelred of  R i e v a u l x,  The Historical Works , Cistercian Publications 56, Kalamazoo 2005 - ks. Ryszard Groń

Przygotowanie do sakramentalnego małżeństwa , pr. zbior. pod red. A. Pryby, Kazimierz Biskupi 2006 - ks. Janusz Borucki

Fabio  Z a v a t t a r o,  Dlaczego Jan Paweł II ich kanonizował , Kraków 2006 - ks. Waldemar Karasiński

Dean E.   H o g e,  Aniedi  O k u r e,  International Priests in America. Liturgical Press , Collegeville 2005 - ks. Marek Jurzyk

Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II , pod red. Alicji Grześkowiak, Lublin 2006 - Radosław Krajewski

Michał Marian  G r z y b o w s k i,  Mądrość zbudowała sobie dom , Płock 2005 - ks. Jan Augustynowicz

Tadeusz  S z a f r a ń s k i,  Historia Kościoła w Polsce , Warszawa 2006 - ks. Jan Augustynowicz

"Prawo - Administracja - Kościół" 22(2005), nr 3, Lublin 2006 - ks. Janusz Gręźlikowski

 

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Informacje dla autorów
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt | Prenumerata

 

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2007