147 (2006), z. 3(586)

listopad . grudzień 2006 r.

Do strony głównej


Perspektywy teologii duchowości

 

 

Wprowadzenie - ks. Ireneusz Werbiński

Ks. Walerian Słomka
Teologia duchowości w obliczu wyzwań naszych czasów

Ks. Marek Chmielewski
Zagadnienie języka i metody we współczesnej teologii duchowości

Antoni Jozafat Nowak OFM
Asceza w aspekcie psychologii eklezjalnej

Ks. Jerzy Misiurek
Mistyka polska

Ks. Jarosław Maciej Popławski
Duchowość nowych ruchów katolickich w Polsce

ks. Ireneusz Werbiński
Duchowość współczesnego kapłana w świetle przemyśleń
Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

Studia i refleksje

Ks. Jacek Hadryś
Rola cierpienia na drodze do zjednoczenia z Bogiem

Jerzy Skawroń O.Carm.
Kapłan - mistykiem?

Michał Wojciechowski
Obrazy wartości królestwa Bożego

Ks. Andrzej Kobyliński
"Eros" i "agape". Filozoficzna interpretacja fenomenu miłości

Emilian Gołąbek OFM
Intensywność modlitwy gimnazjalistów na tle burzliwego
rozwoju dojrzewania seksualnego oraz kryzysu tożsamości

Ks. Stanisław Mycek
Zrelatywizowane chrześcijaństwo. Uwagi na temat założeń
teologii pluralizmu religijnego

Adam Józef Sobczyk Msf
Praktyka niewolnictwa maryjnego. Zarys historyczny
i teologiczne uzasadnienie

Bp Kazimierz Romaniuk
Szymon Piotr w Ewangelii św. Marka i według Listów św. Pawła

 

 

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 

Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne, propozycje ogłoszeń
od 1 niedzieli Adwentu do niedzieli Chrztu Pańskiego

 

 

Przegląd bibliograficzny

 

Studia z prawa wyznaniowego, t. 7, red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005
- ks. Janusz Gręźlikowski

Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym. Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej...,
pod red. S. Tymosza, Lublin 2005 - ks. Janusz Gręźlikowski

Sławoj Leszek G ł ó d ź, Nie tylko z ambony. Audycje w Programie I Polskiego Radia - 2005,
Warszawa 2006 - ks. Jerzy Lewandowski

A.J. N o w a k, Osoba - unikat w kosmosie, Lublin 2004 - Aneta Kempa

Marek S t a r o w i e y s k i, Judasz. Historia, legenda, mity, Poznań 2006
- ks. Waldemar Karasiński

J. C u d a, Zostań z nami? Antropo-logika nauczania Jana Pawła II, Katowice 2006
- Elżbieta Dołganiszewska

Andrzej M i s i o ł e k, Próby redefinicji kategorii życia w historii myśli filozoficznej.
Studium filozoficzno-historyczne, Mysłowice 2005 - Antoni J. Nowak OFM

Dariusz M a j e w s k i, Inwentarz ksiąg metrykalnych, Płock 2006 - ks. Jan Augustynowicz

Paweł S o b c z y k, Kościół a wspólnoty polityczne, Warszawa 2005
- ks. Janusz Gręźlikowski

Aleksander S o b c z a k, Czym jest chrześcijańskie małżeństwo? Istota chrześcijańskiego małżeństwa w świetle kanonistyki,
Poznań 2006 - ks. Janusz Gręźlikowski

Ignacy D e c, Akademicka posługa myślenia. Uczelniane przemówienia i listy, Wrocław 2006
- ks. Stanisław Kowalczyk

 

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Informacje dla autorów
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

 

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2006