Zeszyt 3 (547)
Maj - Czerwiec 2000 r. | Tom 134
Logo AK

Kościół i Prawo II

KS. WOJCIECH GÓRALSKI
Kanoniczne prawo małżeńskie w służbie miłości i sprawiedliwości 

ELŻBIETA SZCZOT
Posługa sakramentalna źródłem uświęcenia wiernych

KS. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI
Zawarcie małżeństwa konkordatowego

KS. JANUSZ BORUCKI
Rada kapłańska wyrazem udziału prezbiterów w życiu Kościoła partykularnego

KS. KRZYSZTOF GRACZYK
Sclerosis multiplex jako przyczyna poważnego braku rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich
 
 

STUDIA I REFLEKSJE

KS. JERZY SZYMIK
Teologia jako rozmowa 

STANISŁAW MARIA KAŁDON OP
Maryja - Duch Święty - Kościół. Wzajemne powiązania pneumatologicznej i eklezjologicznej zasady kształtowania kultu maryjnego

 KS. WŁADYSŁAW SZEWCZYK
Dlaczego młodzi wchodzą do sekt? 

KS. WITOLD JEDYNAK
Apostolska posługa ludzi świeckich w Kościele i świecie 

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

KATARZYNA KALINOWSKA
Sympozjum z okazji 50. rocznicy śmierci o. Jacka Woronieckiego, Zielonka 17-18 maja 1999 r.

ZBIGNIEW DZIUBIŃSKI
Jubileusz ekumenicznych spotkań sportowych 

KS. STANISŁAW JANKOWSKI
Ekumeniczne Dni Biblijne - maj 2000

BP JACEK JEZIERSKI
Seminarium naukowe poświęcone biskupowi Franciszkowi Hodurowi 
 
 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Ks. Wojciech G ó r a l s k i, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, Warszawa 1998 
- ks. J. Gręźlikowski

Wojciech G ó r a l s k i, Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów dotyczących zgody malżeńskiej (1984 - 1997), Warszawa 2000 
- ks. J. Gręźlikowski 

Ks. Stanisław L i b r o w s k i, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, dz. 2: Dokumenty w kopiariuszach, t. 3: Kopiariusz i częściowo formularz wikariuszy generalnych i oficjałów włocławskich przeważnie z drugiej ćwierci XVI wieku, Włocławek 2000 
- ks. K. Rulka

Henryk S ł a w i ń s k i, Przepowiadanie Chrystusowego Krzyża, Warszawa 1997 
- ks. R. Pindel

Ojciec Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD (Maciej Józef Gądek), Mała droga dziecięctwa duchowego w myśli i życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz w zastosowaniu do życia chrześcijańskiego, Łódź 1997 
- J. Dąbrowski

Edward F o l ey, Preaching Basics, Liturgy Training Publications, Chicago 1998
- ks. H. Sławiński

Franz Wendel N i e h l, Arthur T h ö m m e s, 212 Methoden für den Religionsunterricht, München 1998 
- ks. R. Chałupniak

Enrico M a z z a, L'action eucharistique. Origine, developpement, interpretation, Paris 1999 
- ks. B. Nadolski

Jean G u i t t o n, Mój testament filozoficzny, Warszawa 1999 
- ks. W. Szewczyk

Ks. Jacek N o w a k, Apostolski wymiar liturgii. Studium teologiczno-liturgiczne w świetle Konstytucji "Sacrosanctum Concilium", Poznań 1999 
- ks. J. Stefański 

Gerard S i w e k, Misje Ludowe w teorii i praktyce Kościoła. Studium homiletyczne, Kraków 1999 
- ks. I. Werbiński

M. C h m i e l e w s k i, Sto jeden pytań. Życie duchowe, Lublin 1999 
- ks. I. Werbiński

Bibliografia katechetyczna 1945-1995, Warszawa 1999 
- ks. J. Bagrowicz

Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999 
- ks. J. Bagrowicz

Urszula B o r k o w s k a OSU, Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku), Lublin 1999
- ks. K. Rulka

Kazimierz Ł a t a k CRL, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku, Ełk 1999
- ks. K. Rulka

Rodzina wobec wartości. Socjologiczne studium rodzin wielkomiejskich na przykładzie Katowic, 1999
- ks. J. Mariański

Ks. Stefan M i s i n i e c, Dar nawrócenia. Doświadczenie łaski w procesie nawrócenia Eugeniusza Romera, Kraków 1998
- o. P. Ogórek OCD

Eugeniusz S a k o w i c z, Rozważania o Krzyżu, Lublin 1999 
- o. P. Ogórek OCDStrona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999