ZESZYT 2 (582) Tom 146

marzec - kwiecień 2006 r.

Do strony głównej


 

Z kultu maryjnego

Wprowadzenie - o. S.C. Napiórkowski OFMConv

Krzysztof Staniek

Jan Paweł II jako koronator obrazów i figur Matki Bożej w Polsce

Jana Moricová

Šaštín - sanktuarium Siedmiobolesnej Patronki Słowacji

Tatiana Karinen-Skiemska

Sanktuarium Królowej Pokoju w Oziornem

Marcin Zarębski

"Książę Pokoju" jako "ikona" Chrystusa w orędziach Maryi

Królowej Pokoju z Medjugorie

Zofia Bator

Hoszów - ukraińska Jasna Góra

studia i refleksje

Katarzyna Marciniak

"Obraz Lichenia" w kulturze ludowej

Krzysztof J. Pilarz

"Kto jest moim bliźnim?" (Łk 10, 29). Refleksja semantyczna

ks. Dominik KUBICKI

Konstytutywne elementy dla wypracowywanej koncepcji teologii

we współczesnym postmodernizmie

ks. Andrzej Perzyński

Wokół idei nadprzyrodzoności w teologii

Andrzej Sobieraj

Semiologia pneumahagijna z perspektywy teologii znaków czasu

Bogdan Kocańda OFMconv

Władza kapłana nad złymi duchami

ks. Leon Siwecki

Idea ojczyzny i państwa w nauczaniu sługi Bożego Jana Pawła II

Sprawy koŚcielne i duszpasterskie

Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne, propozycje ogłoszeń od 3 niedzieli Wielkiego Postu do urocz. Najśw. Maryi Panny Królowej Polski

sprawozdania i informacje

ks. Henryk Sławiński

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Sprawozdanie z konferencji naukowej "Język katechezy szkolnej"

ks. Jacek Kędzierski

XVI Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich "Personalistyczna

koncepcja szkoły w świetle nauczania Jana Pawła II"

ks. Zbigniew Zarembski

Sympozjum o rodzinie na UMK w Toruniu

PrzeglĄd Bibliograficzny

Andrew Carl  W i s d o m,  Preaching to a Multi-generational Assembly ,

Collegeville 2004 - ks. Henryk Sławiński

Grzegorz L e s z c z y ń s k i, "Exclusio boni fidei" jako symulacja zgody małżeńskiej
(kan. 1101 § 2 KPK)
, Łódź 2004 - ks. Janusz Gręźlikowski

Oddanie i wytrwałość. Recepcja II Polskiego Synodu Plenarnego , red. W. Góralski,

H. Seweryniak, Warszawa 2004 - ks. Janusz Gręźlikowski

Jacek N o w a k, Prawo w służbie wydarzeń zbawczych. Zarys prawodawstwa liturgicznego ,

Poznań 2004 - ks. Janusz Gręźlikowski

Włodzimierz J e z n a c h, Parafia Orszymowo w gminie Mała Wieś. Zarys dziejów

do 1918 roku , Święcice - Orszymowo - Mała Wieś 2005 - ks. Jan Augustynowicz

Janusz G r ę ź l i k o w s k i, Co po rozwodzie? Duszpasterze i wierni świeccy

wobec małżeństw niesakramentalnych i kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa , Częstochowa 2005 - ks. Janusz Borucki

Grzegorz  I g n a t o w s k i,  Na drogach pojednania. Międzynarodowy Katolicko-Żydowski

Komitet Łączności , Łódź 2003 - ks. Michał Czajkowski

Józef  M a j e w s k i,  Teologia na rozdrożach , Kraków 2005 - ks. Andrzej Dańczak

Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa , praca zbior. pod red. Cz. Gila,

Kraków 2005 - Jan Dąbrowski

Leszek  W i l c z y ń s k i,  Młode Polki. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej

w Wielkopolsce 1918-1939 , Toruń 2005 - ks. Józef Dębiński


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Informacje dla autorów
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

 

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2006