ZESZYT 1 (581) Tom 146

styczeń - luty 2006 r.

Do strony głównej


 

ks. Jerzy Lewandowski
Świadek świętości Jana Pawła II. Arcybiskup Stanisław Dziwisz

 

W Mariologicznej szkole

Jana Pawła II

Wprowadzenie

Jarosław Agaciński
Znaczenie doświadczenia w pobożności maryjnej
według Karola Wojtyły

Małgorzata Ryba
Macierzyńskie pośrednictwo Maryi w Duchu Świętym
według encykliki Jana Pawła II "Redemptoris Mater"

Anna Kulczycka
Eugeniusz Różański ofmc onv
Maryja w tajemnicy krzyża według Jana Pawła II

ks. Tadeusz Zadykowicz
Ideowe obrazy Maryi w encyklikach Jana Pawła II: "Redemptor
hominis", "Dominum et Vivificantem", "Redemptoris Mater"

ks. Jacenty Mastej
Udział Maryi w permanentnej eklezjogenezie w świetle
nauczania Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny

Studia i refleksje

ks. Bartosz Adamczewski
Pasterz z łona Trójcy. Źródła kryzysu powołań kapłańskich
w perspektywie teologii Trójcy Świętej

Michał Wojciechowski
Błąd porządnego syna. Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32)

Ks. Leon Siwecki
Dobre uczynki usprawiedliwionego. Wartość zasługi

ks. Dominik Kubicki
Wiara jako ewangeliczny zaczyn ludzkich społecznościi ich cywilizacyjnych transformacji

ks. Władysław Nowicki
Naśladowanie Chrystusa w myśli Tomasza a Kempis i kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ks. Krzysztof Graczyk
Ograniczenia obowiązków i praw wiernych w Kościele katolickim.Studium prawne

 

Sprawy koŚcielne i duszpasterskie

 

Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne, propozycje ogłoszeń

Od 2 niedzieli zwykłej do 2 niedzieli Wielkiego Postu

 

 

 

Sprawozdania i informacje

ks. Henryk Sławiński
Sympozjum. Eucharystia sprawowana na ołtarzu świata.
W poszukiwaniu współczesnego rozumienia

ks. Jacek Kędzierski
Jana Pawła II inspiracje chrystologicznofundamentalne.
Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce

 

PrzeglĄd bibliograficzny

Ireneusz W e r b i ń s k i, Problemy i zadania współczesnej hagiologii , Toruń 2004
- o. Paweł Placyd Ogórek OCD

Jan G ó r s k i, Odpowiedzi na 101 pytań o misje , Kraków 2005
- ks. Waldemar Karasiński

Michał W o j c i e c h o w s k i, Księga Tobiasza czyli Tobita. Opowieść o miłości rodzinnej. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz , Częstochowa 2005
- ks. Antoni Tronina

Henri de L u b a c, Kościoły partykularne w Kościele powszechnym , Kraków 2004
- Elżbieta Dołganiszewska

Marzena i Marek F l o r k o w s c y, Kameduli , Kraków 2005 - Jan Dąbrowski

Mirosław  S i t a r z,  Słownik prawa kanonicznego , Warszawa 2004
- ks. Janusz Gręźlikowski

Wojciech G ó r a l s k i, Wstęp do prawa wyznaniowego , Płock 2003
- Radosław Krajewski

Roland M i n n e r a t h, Sobory , przekł. A. Kuryś, Warszawa 2004
- ks. Janusz Gręźlikowski

Wojciech G ó r a l s k i, Ginter D z i e r ż o n, Nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu.
Kan. 1098 Kodeksu Prawa Kanonicznego
, Warszawa 2004 - ks. Janusz Gręźlikowski

Stanisław P a ź d z i o r, Przyczyny poważnego braku rozeznania oceniającego
w świetle kan. 1095 n. 2
, Lublin 2004 - ks. Janusz Gręźlikowski

Angelo  M a f f e i s,  Teologie della Riforma. Il Vangelo, la chiesa e i sacramenti della fede , Brescia 2004
- ks. Bogusław Daniel Kwiatkowski

Książki nadesłane


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Informacje dla autorów
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

 

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2005