Ateneum Kapłańsie 614

PEŁNIA ŻYCIA W STAROŚCI

Zeszyt 1 (614) Tom 157

LIPEC SIERPIEŃ 2011 r.

 

WPROWADZENIE

Wprowadzenie – ks. Jacek Szymański

ks. Norbert Pikuła - Starzenie się – definicje, detreminanty i kontekst demograficzny .

ks. Arkadiusz Olczyk - Miejsce i rola ludzi starych w społeczeństwie.

Joanna Sztuka - Formacja do starości

Ewa Miśkowiec - Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu wyobraźni o starości

ks. Roman Ceglarek - Katecheza dla osób starszych

Magdalena Madej-Babula - Edukacja zdrowotna osób starszych.

Karolina Chojna - Formy działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec seniorów nadużywających alkoholu.

Słownik gerontologiczny. Wybrane zagadnienia – ks. Norbert Pikuła

STUDIA I REFLEKSJE

Mariusz Grabowski - Quo vadis... Homine? Biopsychologiczny obraz seniora.

ks. Wojciech Szukalski - Obraz prawosławia w świetle publikacji „Ateneum Kapłańskiego”

Dariusz Adamczyk - Grzeszne konotacje bezbożnych w Księdze Mądrości.

dk. Krzysztof Kranicki - Poeta jako miejsce teologiczne. Oks. Januszu St. Pasierbie po lekturze tomiku Doświadczanie Ziemi .

Ewa Maria Łaskarzewska - Blog kapłański i ewangelizacja w Internecie

Sławomir Zatwardnicki – O Wniebowzięciu językiem biblijnym. Inspiracje do przygotowania homilii biblijnej.

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Bogusław Jasiński, Leksykon filozofów współczesnych, Warszawa 2006 – ks. Józef Stec

Jörg Oberste, Heretycy i inkwizycja w średniowieczu, Kraków 2010,– Ks. Janusz Gręźlikowski

Bogusław Drożdż, Posługa społeczna Kościoła. Studium pastoralne w świetle nauczania współczesnego Kościoła, Legnica 2009 – ks. Wiesław Przygoda

Józef Dębiński, Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918–1939, Toruń 2010 – ks. Kazimierz Rulka

Piotr Kroczek, The Art of Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church, Kraków 2011– ks. Janusz Borucki

Studia w instytucie liturgicznym uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie spis tomu 156

STRESZCZENIA

ks. Norbert Pikuła - Starzenie się – definicje, detreminanty i kontekst demograficzny

Autor w swym artykule podejmuje próbę ukazania procesu starzenia się w kontekście najpierw jego naukowego zdefiniowania, następnie w kontekście jego psychospołecznych determinantów, w końcu zaś ukazuje jego demograficzne aspekty. Rzeczowo i kompetentnie uzasadnia swoje tezy wskazując, że samo starzenie i starość mogą być interpretowane z różnych punktów widzenia, gdyż przebiegają na różnych płaszczyznach w życiu człowieka. Ks. Pikuła podkreśla, że bez względu na to, jak będziemy je rozpatrywać, nie zmienia to faktu, że są wpisane w nasze życie.

powrót

ks. Arkadiusz Olczyk - Miejsce i rola ludzi starych w społeczeństwie.

Autor poprzez swoją prezentację wskazuje na miejsce jakie zajmują w społeczeństwie ludzie starzy. W sposób ciekawy analizuje postawę osób starych najpierw wobec życia, następnie wobec śmierci, wobec świata czy wobec innych ludzi. Ciekawą jest propozycja ks. Olczyka dotycząca sposobu na starość, oczywiście w sensie pewnego remedium na pogodną starość.

powrót

Joanna Sztuka - Formacja do starości

Autorka artykułu jest absolwentką Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie zatrudniona jest w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Swoje zainteresowania koncentruje na problematyce readaptacji oraz pomocy postpenitencjarnej. W artykule autorka zajęła się edukacją do starości jako odpowiedzi na wykluczenie ze względu na wiek. Całość artykułu rozpoczyna cytat Prospera Biernackiego „Człowiek dobrze wychowany nabiera lat, ale nie starzeje się nigdy”. Następnie od razu rozpoczyna się prezentacja starości w kontekście interdyscyplinarnym i szczegółowe omówienie wykluczenia ze względu na wiek. Część zasadnicza recenzowanego artykułu ujęta została w punkcie trzecim zatytułowanym: Edukacja do starości – projekty edukacji międzypokoleniowej

powrót

Ewa Miśkowiec - Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu wyobraźni o starości

Autorem artykułu jest pani Ewa Miśkowiec, doktor nauk teologicznych, adiunkt w Wyższej szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Głównymi obszarami zainteresowań pani doktor Miśkowiec jest wieloaspektowość procesu wychowania ze szczególnym uwzględnieniem wychowania w szkole oraz zagadnienia katechetyczne. W artykule podjęty został problem kształtowania obrazu starości i starszego człowieka w świadomości ludzi młodych. Autorka szczegółowo omówiła dwa najważniejsze środowiska wychowawcze, na których spoczywa odpowiedzialność za obraz starości i człowieka starego. Niemniej dostrzega udział również innych środowisk, zwłaszcza tych które bliskie są młodemu człowiekowi. Podkresla znaczenie środowiska lokalnego i Kościoła.

powrót

ks. Roman Ceglarek - Katecheza dla osób starszych

Artykuł napisany został przez ks. dra Romana Ceglarka, kapłana archidiecezji częstochowskiej, wykładowcę katechetyki w WSD Archidiecezji Częstochowskiej i w Instytucie Teologicznym w Częstochowie.Autor podjął się opracowania niezwykle ważnego dla działalności pastoralnej Kościoła zagadnienia. Katecheza osób starszych funkcjonuje obecnie bardziej - jak zauważa ks. Ceglarek - na poziomie teorii aniżeli praktyki. Jeżeli rozwija się to zazwyczaj w ramach prowadzonego w parafiach duszpasterstwa katechetycznego. Obecna jest zwłaszcza we wspólnotach kościelnych, w których spotkania modlitewne uzupełnione są często o wymiar katechetyczny.

powrót

Magdalena Madej-Babula - Edukacja zdrowotna osób starszych.

Doktor Magdalena Madej-Babula w niniejszej publikacji ukazała starość jako ważne wyzwanie dla osoby wkraczającej w starszy wiek. W artykule uzasadniono konieczność kształtowania aktywności fizycznej oraz edukacji żywieniowej osób starszych. Ukazano osobę w starszym wieku wobec wielu problemów, z jakimi na co dzień musi się ona zmagać. Artykuł stanowi bardzo interesujące opracowanie ze względu na interdyscyplinarne podejście do zagadnienia. Autorka korzystała zarówno z literatury humanistycznej jak i medycznej.

powrót

Karolina Chojna - Formy działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec seniorów nadużywających alkoholu.

Artykuł porusza problematykę uzależnienia od alkoholu, jednak dotyczy on osób starszych. Ukazano zatem w nim formy działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec uzależnionych seniorów. Oś artykułu stanowią cztery wątki. W pierwszej kolejności omówione zostały przyczyny uzależnienia od alkoholu, następnie ukazano w jaki sposób rozpoznawać problem uzależnienia, trzecim poruszanym aspektem są skutki nadużywania alkoholu przez osoby po 65 roku życia, wreszcie autorka wskazała na formy pomocy seniorom borykającym się z uzależnieniem od alkoholu.

powrót

Mariusz Grabowski - Quo vadis... Homine? Biopsychologiczny obraz seniora.

Autor podejmuje problem starzenia się w kontekście współczesnej gerontologii. W sposób kompetentny przedstawia wnioski płynące z analizy omawianego zagadnienia.

powrót

ks. Wojciech Szukalski - Obraz prawosławia w świetle publikacji „Ateneum Kapłańskiego”

Ks. Wojciech Szukalski w swym artykule podejmuje próbę ukazania obrazu prawosławia na łamach “Ateneum Kapłańskiego”. Wskazuje na takie zagadnienia jak: eklezjologia, dogmaty, zbawienie...

powrót

Dariusz Adamczyk - Grzeszne konotacje bezbożnych w Księdze Mądrości.

Autor analizuje od strony biblijnej Księgę Mądrości, zwracając szczególną uwagę na zagadnienie grzechu i bezbożności. Pan Adamczyk z dużą kompetencją ukazuje powyższe zagadnienie.

powrót

dk.Krzysztof Kranicki - Poeta jako miejsce teologiczne. Oks. Januszu St. Pasierbie po lekturze tomiku Doświadczanie Ziemi

Pojęcie locus theologicus oznacza źródło, z którego teologia czerpie argumenty do przedkładania swojej nauki i odgrywa ważną rolę w procesach konstytutywnych dla poznania teologicznego. Utwory składające się na tomik „Doświadczenie Ziemi” ks. S. Pasierba, z ich przebogatym podłożem i przesłaniem teologicznym są według K. Kranickiego dowodem na to, że poeta jest «miejscem teologicznym». Teza ta wydaje się być naturalną konsekwencją prawdziwości życia i rzetelnie wypełnianego powołania prezbitera – poety, który na solidnie wypracowanym człowieczeństwie zbudował swoje kapłaństwo. Jednocześnie K. Kranicki zwraca uwagę na często podejmowany w literaturze przedmiotu aspekt poezji kapłańskiej. Podstawowym jej wyróżnikiem jest zakorzenienie w Słowie; źródłem i sensem poezji jest Bóg, jej elementami natomiast Biblia, liturgia, symbole wiary, modlitwy, litanie i in.

powrót

Ewa Maria Łaskarzewska - Blog kapłański i ewangelizacja w Internecie

Pani Ewa Maria Łaskarzewska w swym artykule podejmuje próbę ukazania sposobów ewangelizacji poprzez Internet. Wskazuje również na rolę mass mediów we współczesnym świecie.

powrót

Sławomir Zatwardnicki – O Wniebowzięciu językiem biblijnym. Inspiracje do przygotowania homilii biblijnej.

Artykuł Sławomira Zatwardnickiego podejmuje ważny temat dla homiletów i kaznodziejów. Każdego roku, przeżywamy w Kościele uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15.08), podczas Mszy Świętej celebrans wygłasza homilię. Trudno byłoby dowodzić samym tylko Słowem Bożym dogmatu Wniebowzięcia. Nie znaczy to jednak, że w homilii na tę uroczystość nie trzeba się oprzeć na Piśmie Świętym. Ze względu na brak bezpośrednich dowodów skrypturystycznych, Kościół musiał się oprzeć na głębokiej refleksji biblijno-teologicznej oraz powszechnej wierze ludu Bożego wyrażonej w czci dla Maryi wziętej do nieba. Z kolei dogmatyczne orzeczenie Kościoła pozwalają rozpoznać fakt wniebowzięcia Maryi za należący do depozytu objawienia. Można więc powiedzieć, że w tym przypadku Kościół z samej swojej istoty stanowi autorytet, który daje pewność wiary. Artykuł pragnie wyjść naprzeciw potrzebie oparcia głoszonej homilii (15 sierpnia) o Pismo Święte. Autor tekstu chciałby, aby czytelnik znalazł w nim: inspirację do przygotowania homilii w oparciu o Pismo Święte oraz zachętę do jej wygłoszenia w języku biblijnym.

powrót

Strona główna | Zeszyt bieżący| Informacje dla autorów | Prenumerata
Zeszyty archiwalne | Redakcja