Ateneum Kapłańsie 612

PRZEBACZENIE (II)

Zeszyt 2 (612) Tom 156

MARZEC 2011 r.

 

WPROWADZENIE

Wprowadzenie – Eugeniusz Sakowicz

Wojciech Zagrodzki CSSR - Przebaczenie jako proces.

Ks. Mirosław Nowosielski - Przebaczenie – trudny problem widziany z perspektywy psychologicznej.

Elżbieta Burdzań - Czym jest przebaczenie w życiu zwykłego człowieka?

Ks. Piotr Ilwicki - Przebaczenie drogą do pokoju serca.

Wiktor Chmielarczyk, Monika Galicka ,Wiktoria Szymańska, Andrzej Pruszyński - Wymiar przebaczenia w kontekście choroby epidemii nowotworowej.

S. Anna Siudak FMM - Uzdrawiająca moc przebaczenia.

Jolanta Koziej-Chołzyńska - Obrazy literackie przebaczenia.

Eugeniusz Sakowicz - Przebaczenie w religiach niechrześcijańskich.

Bp Józef Zawitkowski - Modlitwa o przebaczenie.


STUDIA I REFLEKSJE

Ks. Arkadiusz Jasiewicz - Konwersja żydów u autorów okresu patrystycznego.

Ks. Jacek Hadryś - Cierpienie w doświadczeniu duchowym Matki Teresy z Kalkuty .

Jerzy Skawroń Ocarm - Mężczyzna i kobieta w misterium.

Werner Christmann - Próba adaptacji wybranych teorii psychologicznych do problemu celibatu duchownych.

Ks. Krzysztof P. Kowalik - Ustanowienie kap

Wojciech Zagrodzki CSSR - Przebaczenie jako proces

łaństwa w Księdze Wyjścia jako dar na drodze wolności człowieka

Dariusz Adamczyk - Kara pomieszania języków (w świetle perykopy z Rdz 11, 1–9).

Czesław Parzyszek SAC- Kapłan – sługą słowa Bożego. Refleksje na podstawie adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini.

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Aldona Maria Piwko - Sprawozdanie z sympozjum „dialog kulturowy zachodu z krajami Indii i dalekiego Wschodu. Wybrane aspekty” (Warszawa, 13 stycznia 2011 r.)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Klaus Müller, Dem Glauben nachdenken. Eine kritische Annäherung ans Christsein in zehn Kapiteln, Münster 2010 – Ks. Jerzy Machnacz

Stanisław Konik, Od Starej Wsi do Jazłowca. Sanktuaria maryjne w dziejach Polski. Implikacje historyczno-religijne w świetle maryjnych kazań „koronacyjnych” XIX i pierwszej połowy XX wieku, Kielce 2010 – K.R.

 

 

Wojciech Zagrodzki CSSR - Przebaczenie jako proces.

Autor w swym artykule wskazuje na doniosłość przebaczenia, które winno być kluczowym krokiem stawianym na drodze ku Bogu. Ks. Zagrodzki nie stawia sobie jednak za zadanie przekonywać o rozstrzygającej roli zdolności do przebaczenia. Jego refleksje są jedynie tłem do postawienia pytania o drogę, która prowadzi do przebaczenia

powrót


Ks. Mirosław Nowosielski - Przebaczenie – trudny problem widziany z perspektywy psychologicznej.

We wstępie do swej publikacji autor, będący doświadczonym psychologiem, duszpasterzem i pracownikiem naukowym, twierdzi, że o przebaczeniu nie jest łatwo pisać. „Wydaje się być ono jednym z najważniejszych problemów relacji międzyludzkich. O wiele łatwiej jest zacząć od tego czym jest brak przebaczenia”. Artykuł stanowi wnikliwe studium psychologiczne dotyczące przebaczenia w ludzkim życiu. Autor wyszedł od zapowiedzianego we wstępie sposobu ukazania zagadnienia i tak na samym początku wyjaśniał czym jest brak przebaczenia, następnie na czym polegają skutki nieprzebaczenia, zaprezentował również fałszywe koncepcje przebaczenia oraz wyjaśniał sposoby radzenia sobie z przebaczeniem.

powrót


Elżbieta Burdzań - Czym jest przebaczenie w życiu zwykłego człowieka?

Autorka artykułu jest z wykształcenia pielęgniarką oraz pedagogiem. Pracuje aktywnie w instytucjach pomocy społecznej i prowadzi badania, jako doktorantka KUL. W swojej publikacji podjęła się ukazania niezwykle fundamentalnego zagadnienia dla egzystencji człowieka. Temat artykuł ujęła więc w formie postawionego pytania: czym jest przebaczenie w życiu zwykłego człowieka? Na samym początku zaznacza, że z przebaczeniem spotykamy się w codziennym życiu, w literaturze a także w Piśmie Świętym. Korzystając z bogatego doświadczenia zawodowego oraz z fachowej literatury pedagogiczno-psychologicznej oraz teologicznej snuje refleksje na temat wartości przebaczenia w ludzkim życiu.

powrót


Ks. Piotr Ilwicki - Przebaczenie drogą do pokoju serca

Autor poprzez swoją prezentację wskazuje na przestrzenie realizacji trudnego procesu przebaczania. Wskazuje na pewne formy, które mogą pomóc w przebaczaniu. Artykuł ciekawy i ważny zwłaszcza dla duszpasterzy, którym pokazuje sposoby pomocy ludziom potrzebującym przebaczenia: Eucharystię, kontemplację, cichość serca.

powrót


Wiktor Chmielarczyk, Monika Galicka ,Wiktoria Szymańska, Andrzej Pruszyński - Wymiar przebaczenia w kontekście choroby epidemii nowotworowej.

Prezentowy artykuł napisany został przez samodzielnych pracowników Edukacji Onkologicznej. Jest niezwykle interesującym opracowaniem zespołowym. Autorzy podjęli się nośnego a nade wszystko ważnego problemu jaki stanowi przebaczenie w kontekście epidemii choroby nowotworowej. Publikacja oparta jest o najnowszą specjalistyczną literaturę oraz badania empiryczne co niezwykle podnosi jej walory. Artykuł napisany został przez ludzi oddanych cierpiącemu na chorobę nowotworową. W publikacji autorzy ukazują zjawisko choroby, jej rozmiary a przede wszystkim delikatny problem przebaczenia: sobie, innym ludziom i Bogu.

powrót

S. Anna Siudak FMM - Uzdrawiająca moc przebaczenia.

Autorka podejmuje refleksje na temat uzdrawiającej mocy przebaczenia wskazując na szczególną pomoc Boga w tym procesie. Podkreśla, że zgoda z innymi winna być uwarunkowana i poprzedzona zgodą ze samym sobą.

powrót


Eugeniusz Sakowicz - Przebaczenie w religiach niechrześcijańskich.

Eugeniusz Sakowicz podejmuje ważny problem - przebaczenie w religiach niechrześcijańskich - w sposób popularnonaukowy, dzieląc się refleksją na temat przebaczenia, sięgając do wybranych religii. W artykule nie ma odniesienia do refleksji naukowej innych autorów podejmujących podobny problem, brak przypisów.Autor zauważa, że w religiach w których człowiek odnosi się do sił kosmicznych, energii, jakiegoś świetlanego promieniowania, a nie do osobowo pojętego Boga lub też antropomorfizowanych bóstw, trudno jest doświadczyć prawdziwego przebaczenia. W niektórych religiach przebaczenie nie tylko dotyczy osób i relacji między nimi. Zdarza się, że w końcu przebacza się osobom, a nie przebacza się miejscom. Ziemia, na której rozegrało się wielkie zło pozostaje „ziemią przeklęta”, nie znającą przebaczenia.

powrót


Ks. Arkadiusz Jasiewicz - Konwersja żydów u autorów okresu patrystycznego.

Artykuł ks. Arkadiusza Jasiewicza podejmuje ważny problem relacji chrześcijan do Żydów w okresie patrystycznym. Odniesienie chrześcijaństwa do Żydów było i jest jednym z głównych elementów określających jego samoświadomość. Niezależnie od tego, w jaki sposób chrześcijanie traktowali swoich „starszych braci”, czy to jako dyskutantów, oponentów, polemistów, prześladowców, przeciwników czy wreszcie wrogów, Żydzi stanowili i stanowią dla chrześcijan, a chrześcijanie dla Żydów stały kontrapunkt lub nieodłączną antytezę. Autor podkreśla, że pierwsze wspólnoty chrześcijańskie zrodziły się co prawda z judaizmu, ale późniejsza ewolucja Kościoła prowadziła do stopniowego wzajemnego oddalania się obydwu religii, a także obydwu wspólnot wiernych, tak iż nawracanie Żydów na chrześcijaństwo stało się niemal punktem spornym. Ks. A. Jasiewicz nie mógł w artykule przedstawiać całej bogatej debaty na ten temat konwersji Żydów, ale ukazał pewne stanowiska na przykładzie kilku autorów chrześcijańskich, których uważał za wiarygodnych świadków tamtych czasów jak: Augustyn, Sydoniusz Apolinary, Cezary z Arles, Grzegorz z Tours, Grzegorz Wielki, Izydor z Sewilii.

powrót


Ks. Jacek Hadryś - Cierpienie w doświadczeniu duchowym Matki Teresy z Kalkuty.

Autor publikacji jest kapłanem Archidiecezji Poznańskiej, dr hab. teologii, wykładowcą teologii duchowości i prodziekanem na WT UAM w Poznaniu, cenzorem ksiąg religijnych, dyrektorem szkoły katechistów Archidiecezji Poznańskiej. Artykuł podejmuje ważne zagadnienie dla egzystencji ludzkiej a mianowicie dotyka problematyki cierpienia. Inspiracją do napisania publikacji był dokument Jana Pawła II Salvifici doloris oraz osoba błogosławionej matki Teresy z Kalkuty. Artykuł omawia w pierwszej kolejności rożne rodzaje cierpienia matki Teresy następnie zaś podejmuje zagadnienie teologiczne, dotyczące chrystocentrycznego przeżywania cierpienia. Całość kończy zwięzłe podsumowanie. Artykuł napisany został przy zastosowaniu przez autora ciekawej kompozycji. Przez cały bowiem czas autor odwołuje się omawiając poszczególne zagadnienia szczegółowe do nauczania Jana Pawła II a następnie przedstawia je na podstawie życia matki Teresy.

powrót


Jerzy Skawroń Ocarm - Mężczyzna i kobieta w misterium.

Autor w swym artykule podejmuje próbę ukazania wzajemnej relacji pomiędzy kapłanem a kobietą. Czyni to w oparciu o dane antropologiczne (człowiek jako istota seksualna) oraz w świetle misterium Chrystusa. W sposób ciekawy prowadzi swoje refleksje, podkreślając możliwość przemiany obojga na wzór Maryi i Józefa.

powrót


Werner Christmann - Próba adaptacji wybranych teorii psychologicznych do problemu celibatu duchownych.

Kościół katolicki w Niemczech przechodzi obecnie kryzys moralny w skali nieznanej w ostatnich latach. Przeżywa boleśnie nie tylko straty natury ekonomicznej wskutek odpływu podatników, ale przede wszystkim utratę autorytetu w społeczeństwie z powodu ujawniania coraz nowych przypadków stosowania przemocy, w tym także seksualnej wobec nieletnich podopiecznych. W stale podsycanej przez pewne media dyskusji nie odgrywa żadnej roli fakt, że sprawa dotyczy niewielu przypadków, które rozegrały się na przestrzeni 30 lat (1950-1980 ub. wieku). Kościół katolicki stoi więc pod pręgierzem mediów. W artykule W. Christmann nie chcę zajmować się poszukiwaniem uniwersalnej definicji, lecz refleksją na temat odpowiedniego wychowania do wyrażania seksualności w zgodzie ze światopoglądem katolickim. Korzystając z metody indukcyjnej stwierdza, że seksualność w wychowaniu katolickim była i chyba nadal jest tematem, z którym obchodzi się nieporadnie, który w formacji kadr kapłańskich bywa tabuizowany. Autor zauważa, że przygotowywanie przyszłych księży do życia w celibacie różni się w seminariach krajów zachodnich i w Polsce. Jednak nie oznacza to, że efekty tego przygotowania są gdzieś lepsze.

   

Strona główna | Zeszyt bieżący| Informacje dla autorów | Prenumerata
Zeszyty archiwalne | Redakcja