Ateneum Kapłańsie 611

PRZEBACZENIE (II)

Zeszyt 2 (612) Tom 156

MARZEC 2011 r.

Wprowadzenie - Eugeniusz Sakowicz

Tomasz Korpysz - „Przebaczenie” – przyczynek do analizy lingwistycznej

Wojciech Maciej Stabryła - Przebaczenie w księdze Jonasza

Janusz Kręcidło MS - Jakiego przebaczenia uczy nas Jezus?

Ks. Waldemar Chrostowski - Przebaczenie w dialogu katolicko-żydowskim

Ks. Grzegorz Jaśkiewicz - Przebaczenie jako dar, łaska i miłosierdzie

Ks. Paweł Maciaszek - Przebaczenie w treściach Katechizmu Kościoła Katolickiego o sakramencie pokuty i pojednania

Marek Saj CSsR - Kara czy przebaczenie? – odpowiedź prawa kanonicznego

Szczepan T. Praśkiewicz OCD - Przebaczenie w praktyce kanonizacyjnej

STUDIA I REFLEKSJE

Ks. Jacek Hadryś - Rola sakramentu pokuty na drodze do zjednoczenia z Bogiem

Dariusz Adamczyk - Pochodzenie ludzkości popotopowej (na podstawie rdz 10)

Ks. Henryk Sławiński - Słowo Boże przemienia życie tych, którzy przyjmują je z wiarą

Stanisław Głaz SJ - Rola rodziny w wychowaniu młodego człowieka do życia sakramentalnego

Ks. Marian Jan Rusecki - Historia terenem manifestacji i działalności Boga

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Ks. Henryk Sławiński - Sprawozdanie ze spotkania homiletów „arbeitsgemeinschaft für homiletik” (monachium, 27–30 września 20 0 r.).

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Mirosław P A T A L O N, Pedagogika ekumenizmu. Procesualność jako paradygmat interkonfesyjnej i interreligijnej hermeneutyki w ujęciu Johna B. Cobba, Jr., Gdańsk 2007 – Ks. Jerzy Bagrowicz

Markus Z I M M E R M A N N - A C K L I N, Bioethik in theologischer Perspektive. Grundlagen, Methoden, Bereiche, Freiburg – Wien 20 0 – Ks. Jerzy Machnacz

Janusz S Z U L I S T, Perspektywy ludzkiego rozwoju. Kluczowe zagadnienia encykliki „Caritas in veritate”, Pelplin 2009 – Ks. Jarosław Babiński

Religie świata – świat religii, t. –6, red. E. Sakowicz, K. Sakowicz, Lublin 2009–2010 – Aldona Maria Piwko

Sztuka bycia księdzem, red. J. Augustyn, Kraków 2010 – Marek Saj CSsR

Jan W a d o w s k i, Encyklika „Fides et ratio” a świat współczesny, Wrocław 20 0 – Jerzy Tupikowski CMF

A n z e l m o d ś w. A n d r z e j a C o r s i n i OCD (Maciej J. Gądek), Naśladujcie, co sprawujecie. Rekolekcje dla kapłanów, Łódź 2010 – ks. Włodzimierz Gałązka

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW

Tomasz Korpysz - „Przebaczenie” – przyczynek do analizy lingwistycznej.

Artykuł Tomasza Korpysza podejmuje ważny temat, ponieważ nie tylko przeprowadza dogłębną analizę semantyczną tytułowego rzeczownika przebaczenie i wyrazów semantycznie z nim związanych, ale kreśli ich szeroką perspektywę rozwoju historycznego. Autor podkreśla, że czasowniki przebaczyć/przebaczać i wybaczyć/wybaczać oraz rzeczowniki przebaczenie i wybaczenie są słowami o długiej, ciekawej historii w polszczyźnie. Ich współczesne znaczenia kształtowały się na przestrzeni kilkuset lat. Pierwotnie wiązały się one z fizycznymi czynnościami widzenia i zauważania (a raczej niewidzenia i niezauważania), wtórnie – z intelektualnymi procesami zaniedbywania, pomijania, zapominania. Stosunkowo późno nastąpiło wyraźne przesuniecie semantyczne w kierunku znanym dzisiejszym użytkownikom. W dawnej polszczyźnie w analogicznych znaczeniach używano innych wyrazów – przede wszystkim pochodzących z rodzin słowotwórczych czasowników darować, odpuścić i przepuścić, czego ślady można odnaleźć także w języku XX-wiecznym Artykuł jest próbą zarysowania rozwoju historycznego wszystkich wymienionych leksemów.

powrót

Wojciech Maciej Stabryła - Przebaczenie w księdze Jonasza.

Księga Jonasza ukazuje Boga, który wyświadcza miłosierdzie, nie tylko grzesznej Niniwie, ale nade wszystko samemu Jonaszowi. JHWH jest bowiem Bogiem przebaczenia, który sam przebacza oraz wzywa innych do podążania tą samą drogą.Artykuł Wojciecha Macieja Stabryły podejmuje ważny temat z Księgi Jonasza, jakim jest przebaczenie. Autor prezentuje refleksję nad różnymi aspektami przebaczenia zawartymi w Księdze Jonasza. W związku z tym, w paragrafie pierwszym, skoncentruje się na obrazie JHWH jako Boga przebaczającego tak Jonaszowi, jak i Niniwie. Paragraf drugi podejmuje tematykę trudności związanych z przebaczeniem, z którymi boryka się sam Jonasz. Ostatnia część artykułu poświęcona została chrześcijańskiej perspektywie spojrzenia na księgę i tematykę związaną z przebaczeniem.

powrót

Janusz Kręcidło MS - Jakiego przebaczenia uczy nas Jezus?

Autor w swym artykule podejmuje próbę ukazania czym jest umiejętność przebaczania. Jest to temat na tyle aktualny i ważny, że jest ona jednym z podstawowych kryteriów autentyczności bycia chrześcijaninem. Kompetentnie ukazuje kontekst kulturowy (bliskowschodni) idei przebaczenia, aby skupić się na Jezusie – nauczycielu i wzorze przebaczenia.Ks. Waldemar Chrostowski - Przebaczenie w dialogu katolicko-żydowskim

powrót

Ks. Paweł Maciaszek - Przebaczenie w treściach Katechizmu Kościoła Katolickiego o sakramencie pokuty i pojednania

Autor poprzez prezentację katechizmowego zagadnienia przebaczenia pokazuje ważność postawy przebaczenia. Jest ono drogą zmierzająca do otrzymania darmowej łaski Bożej. Na uwagę zasługuje nie tylko dobrze zrobiona część teoretyczna, ale również ciekawe i kompetentne ukazanie aplikacji pastoralnych omawianych zagadnień.

powrót

Szczepan T. Praśkiewicz OCD - Przebaczenie w praktyce kanonizacyjnej

Autor prezentowanego artykułu jest doktorem teologii, wykładowcą w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie i konsultorem watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Podjęta przez o. dr Praśkiewicza w publikacji tematyka leży w obszarze jego szczególnych zainteresowań. Artykuł dotyczy więc przebaczenia w praktyce kanonizacyjnej. Zagadnienie miłości nieprzyjaciół i przebaczenia ważne jest w praktyce kanonizacyjnej przede wszystkim przy orzekaniu heroicznego świadectwa męczenników. Nie jest ono również obce przy dochodzeniu zmierzającym do stwierdzenia heroiczności cnót wyznawców.Artykuł składa się z dwóch części. Najpierw zaprezentowana została postawa przebaczenia prześladowcom w praktyce orzekania męczeństwa, następnie ukazane zostało przebaczenie jako przejaw miłości bliźniego przy badaniu heroiczności cnót wyznawców. Całość publikacji wieńczy syntetyczne podsumowanie.

powrót

STUDIA I REFLEKSJE

Ks. Jacek Hadryś - Rola sakramentu pokuty na drodze do zjednoczenia z Bogiem.

Autor w swym artykule podejmuje próbę ukazania roli sakramentu pokuty i pojednania na drodze do komunii z Bogiem. Całość opracowania przeprowadzono metodą analityczno-syntetyczną opartą na Katechizmie Kościoła Katolickiego. Ks. Hadryś przedstawia różne aspekty sakramentu pokuty, wskazując na ich rolę jednocząca z Bogiem. Ciekawie i kompetentnie omawia warunki dojrzałego korzystania z sakramentu pojednania.

powrót

Dariusz Adamczyk - Pochodzenie ludzkości popotopowej (na podstawie rdz 10).

Dariusz Adamczyk podejmuje refleksję naukową nad rozdz. 10 Księgi Rodzaju. Tekst ten dotyczy pochodzenia ludzkości popotopowej. Wywodzi się ona od trzech synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, którzy wypełniają Boży nakaz dotyczący płodności i zaludnienia ziemi z 1,28 i 9,1.7. To od nich pochodzi cała ludzkość po potopie. Autor uwypukla w ten sposób ideę uniwersalizmu i jedności wszystkich ludów ziemi, która wynika z pochodzenia od wspólnego przodka. Bóg Izraela jawi się tu jako Bóg wszystkich ludów na ziemi. Treść z Rdz 10 dotyczy różnorodności wzajemnych relacji pomiędzy różnymi nacjami.

powrót

Stanisław Głaz SJ - Rola rodziny w wychowaniu młodego człowieka do życia sakramentalnego

Autor publikacji dr hab. jest profesorem Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. W prezentowanej publikacji zajął się niezwykle ważnym zagadnieniem, które w kontekście współczesnego kryzysu rodziny nabiera szczególnego znaczenia. Rodzina w wychowaniu młodego pokolenia odgrywa priorytetową rolę, jest ona niezastąpiona w życiu i rozwoju dzieci. Jej brak pozostawia trwałe ślady w ludzkiej psychice. Sprawą, która nie może być pominięta w całości procesu wychowawczego jest wychowanie religijne a w tym wychowanie do życia sakramentalnego. Autor w sposób wnikliwy i rzetelny, korzystając z nauczania Kościoła i istniejącej literatury przedmiotu w swojej publikacji ukazał rolę rodziny w wychowaniu młodego człowieka do życia sakramentalnego.

powrót

Ks. Marian Jan Rusecki - Historia terenem manifestacji i działalności Boga.

Autor w swoim artykule wziął za przedmiot zagadnienie historii w płaszczyźnie objawienia i płaszczyźnie zbawienia. Ks. Rusecki podkreślił że Bóg manifestuje się w historii w celach zbawczych. Autor zauważa, że Objawienie jest mocno zakorzenione w historii przez co staje się rzeczywistością konkretną, realną, dostępną dla człowieka w formie zobiektywizowanej.

powrót

 

Strona główna | Zeszyt bieżący| Informacje dla autorów | Prenumerata
Zeszyty archiwalne | Redakcja

Strona główna | Zeszyt bieżący| Informacje dla autorów | Prenumerata
Zeszyty archiwalne | Redakcja