Ateneum Kapłańsie 609

Z TEOLOGII KAPŁAŃSTWA II

Zeszyt 3 (607) Tom 154

Maj 2010 r.

 

Ks. Krzysztof Konecki - Euchologia obrzędu święceń prezbiteratu

Ks. Ireneusz Werbiński - Duchowość kapłana diecezjalnego

Czesław Parzyszek SAC - Rola kapłanów wobec rozwoju nowych mediów

Dk. Jacek Jan Pawłowicz - Kapłaństwo św. Jana Marii Vianneya wzorem dla kapłanów

STUDIA I REFLEKSJE

Ks. Janusz Borucki - Problematyka kościelna prawa małżeńskiego na łamach „Atenum Kapłańskiego” w latach 1909–1939

Dariusz Adamczyk - Wspólne cytaty z księgi psalmów w ewangeliach synoptycznych

Ks. Jerzy Kułaczkowski - Moc jako istotna cecha miłości małżeńskiej w świetle pieśni nad pieśniami 8, 5–14

Marta Kowalczyk - Richelieu – ksiądz, reformator, człowiek

Ks. Jarosław Kamiński - Rola ojca we współczesnej rodzinie

Justyna Sprutta - Ptak w sztuce wczesnochrześcijańskiej III–IV wieku

Andrzej Sobieraj - Człowiek i stworzenie z perspektywy radości Boga

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Jerzy B a g r o w i c z, Stawać się bardziej człowiekiem. Z podstaw edukacji religijnej, Toruń 2008 – Ks. Jerzy Kostorz

Tadeusz Bąk, Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych, Warszawa 2008 – ks. Edward Walewander

Milena Ki n d z i u k, Ksiądz Jerzy zwyciężył dobrem, Warszawa 2009 – ks. Czesław Parzyszek SAC

Ignacy D e c, Siejba słowa, t. 13: Głosić ewangelię nadziei, cz. 1, Świdnica 2007 [właściwie: 2010], – ks. Zdzisław Pawlak

A n z e l m o d ś w. A n d r z e j a C o r s i n i OCD (Maciej J. Gądek), Ojciec i Opiekun. Kazania o św. Józefie, Kraków 2008 – Jan Dąbrowski

Piotr M r z y g ł ó d, Personalizm teologikalny ks. Józefa Majki. Studium filozoficzno-społeczne, Wrocław 2009 – Bp Ignacy Dec

Andrzej Franciszek D z i u b a, Kardynał Stefan Wyszyński, Kraków 2010 – Ks. Jerzy Lewandowski

Herwig B ü c h e l e, Gott finden. Christliche Positionen versus atheistische Lebensentwürfe, Regensburg 2009 – Ks. Jerzy Machnacz

„Paedagogia Christiana” [księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Jerzego Bagrowicza], t. 21, Toruń 2008 – Ks. Jerzy Kostorz

Juan Esquerda B i f e t, Duchowość kapłańska. Słudzy Dobrego Pasterza, Kraków 2009 – Czesław Parzyszek SAC

Anna S t e m p k a, Tradycja religijna w poezji Jana Twardowskiego i Janusza St. Pasierba, Bydgoszcz 2006 – Piotr Koprowski

Roman J u s i a k, Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych w Polsce. Studium socjologiczne, Lublin 2009 – Ks. Edward Walewander

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW

Ks. Krzysztof Konecki - Euchologia obrzędu święceń prezbiteratu

Podstawowym źródłem do napisania artykułu są „Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów” z 1999 r. Autor przeprowadzając analizę teologiczno-liturgiczną modlitw odnowionego obrzędu święceń prezbiteratu wykazuje, że modlitwy te zostały zredagowane w oparciu o źródła biblijne, euchologijne i teksty najnowszych dokumentów Kościoła. W toku analizy odwołuje się do starożytnej zasady: lex orandi = lex credendi = lex vivendi. Zgodnie z najstarszą tradycją biblijną i patrystyczną, głównymi zadaniami prezbiterów jest głoszenie Ewangelii, sprawowanie władzy pasterskiej oraz posługa sakramentalna w dziele uświęcania ludu Bożego. Zadania i obowiązki prezbitera wynikają z modlitwy Kościoła.

powrót

Ks. Ireneusz Werbiński - Duchowość kapłana diecezjalnego

Dokumenty II Soboru Watykańskiego odnoszące się do kapłaństwa i Synod Biskupów z 1971 r., główny akcent w duchowości kapłańskiej kładą na służebny wymiar kapłaństwa. Widać w tym ujęciu pewną przeciwwagę do dawniejszego spojrzenia na duchowość, gdzie akcentowano urząd i wyższość duchowości kapłańskiej w porównaniu z duchowością wiernych.Autor zwraca uwagę na nadprzyrodzony wymiar duchowości kapłana diecezjalnego i jednocześnie silnie akcentuje jej ludzki wymiar. Kapłan oderwany od Chrystusa nie ma szans ocalenia swej tożsamości duchowej; odizolowany od ludzi – staje się niezdolny do zrozumienia ich problemów.

powrót

Czesław Parzyszek SAC - Rola kapłanów wobec rozwoju nowych mediów

Prezentowany artykuł podejmuje aktualne zagadnienie w działalności zbawczej Kościoła. Inspirację do napisania tej publikacji autor zaczerpnął z 44. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu 2010 roku, zatytułowanego: „Kapłan i duszpasterstwo świata cyfrowego: nowe media na służbie Słowa”. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu podkreślała, że temat ten ma na celu nakłonienie, szczególnie kapłanów, „do uznania nowych mediów za potencjalne wielkie dobro dla ich posługi Słowu”. Tak więc zalecenie Papieskiej Rady znalazło swoje odniesienie w prezentowanej publikacji, która omawia rolę kapłanów wobec rozwoju nowych mediów. Całość publikacji składa się z trzech części, w których szczegółowo autor omawia następujące zagadnienia: mass media w działalności duszpasterskiej kapłanów; oblicza mediów oraz rolę kapłanów wobec zagrożeń wynikających z mediów.

powrót

Ks. Janusz Borucki - Problematyka kościelna prawa małżeńskiego na łamach „Atenum Kapłańskiego” w latach 1909–1939

Autor w swym artykule podejmuje próbę ukazania problematyki prawno-kanonicznej na łamach “Ateneum Kapłańskiego”. Ks. Borucki ogranicza swoją refleksję do tematyki małżeńskiej. Wskazuje na takie zagadnienia jak: przeszkody małżeńskie, egzamin przedślubny czy obowiązek wygłoszenia zapowiedzi. Odwołując się do autorów okresu międzywojennego rzetelnie analizuje ich myśl, podkreślając próby ukazania przez nich trudnych zagadnień w sposób jak najbardziej przystępny dla szerokiego grona czytelników.

powrót

Dariusz Adamczyk - Wspólne cytaty z księgi psalmów w ewangeliach synoptycznych

Artykuł dr hab. Dariusza Adamczyka jest szczegółowym opracowaniem dotyczącym wspólnych cytatów z Księgi Psalmów w Ewangeliach synoptycznych. W każdej z Ewangelii synoptycznych znajdują się cytaty z Ps 110,1; 118,22 i 26. Te wspólne cytaty w kontekście ewangelicznym nabierają nowego znaczenia. Są związane z osobą Jezusa Chrystusa. Stanowią realizację zapowiedzi mesjańskich na Jego osobie. Jezus sam potwierdza swoją mesjańską godność. Wyraża przekonanie, że śmierć nie będzie końcem Jego dzieła. Odrzucony, stanie się istotnym elementem nowej, wspanialszej budowli, jaką jest królestwo Boże. Przybywając do Miasta Dawidowego Jezus jawi się jako Boży Posłaniec przynoszący zbawienie. Stąd jest witany przez ludzi jako Mesjasz i Król. Przytaczane przez każdego z synoptyków wspólne cytaty z Księgi Psalmów stanowią zapowiedź ostatecznego tryumfu Jezusa Chrystusa.

powrót

Ks. Jerzy Kułaczkowski - Moc jako istotna cecha miłości małżeńskiej w świetle pieśni nad pieśniami 8, 5–14

Prezentowany artykuł poświęcony jest miłości małżeńskiej a właściwie jednej z jej cech czyli mocy. Z racji szczególnej więzi, jaka powstaje w związku małżeńskim, miłość małżeńska odróżnia się od innych rodzajów miłości, co oznacza, że posiada ona sobie tylko właściwe cechy. Do cech tych nawiązują wyraźnie teksty biblijne, spośród których na największą uwagę zasługują, z racji ich wielości, fragmenty Pieśni nad Pieśniami. To, co najważniejsze, to fakt, że Pieśń nad Pieśniami jest zaliczana do kanonu ksiąg świętych. Jako więc Księga natchniona, zawiera ona określone przesłanie teologiczne. To sprawia, że należy szukać jej istotnej treści, która wynika z Objawienia Bożego. Pomimo pewnych różnic, co do interpretacji treści Pnp, zasadniczo przyjmuje się, że głównym motywem tego utworu jest miłość oblubieńcza, jaka zawiązuje się i istnieje pomiędzy mężem i żoną.

powrót

Marta Kowalczyk - Richelieu – ksiądz, reformator, człowiek

Autorka przedstawia postać kardynała Richelieu próbując uwypuklić jego cechy jako księdza, reformatora i człowieka. Pani Kowalczyk snuje swoje refleksje, które w większości posiadają charakter biograficzny. Na uwagę zasługuje bogata baza źródłowa artykułu.

powrót

Ks. Jarosław Kamiński - Rola ojca we współczesnej rodzinie

W XXI wieku – jak zauważa z pewną ironią ks. Jarosław Kamiński – nie można podać jasnej i precyzyjnej definicji rodziny, to tym trudniejsze staje się określenie potrzeby ojca w rodzinie, określenie jego roli i zadań. O ile dawniej ojciec był głową rodziny, zajmował pierwsze miejsce przy stole, przewodniczył wspólnej modlitwie w domu, wydawał polecenia, dbał o wyżywienie, nauczał swoje dzieci oraz opiekował się całą rodziną, to obecnie jego pozycja jest mocno zachwiana, a nawet lekceważona, zwłaszcza przez środowiska feministyczne i homoseksualne. Autor artykułu w obliczu wspomnianych wstrząsów dotykających współczesną rodzinę oraz zjawiska, które powszechnie określa się jako „kryzys ojcostwa”, podejmuje się trudnego zadania polegającego na opisaniu roli, jaką powinien spełniać ojciec w rodzinie. Dla pełnej prezentacji omawianego zagadnienia ks. J. Kamiński, najpierw ukazuje ojcostwo, jako życiowe powołanie mężczyzny, a następnie przedstawia główne funkcje i zadnia ojca we współczesnej rodzinie.

powrót

Andrzej Sobieraj - Człowiek i stworzenie z perspektywy radości Boga

Autor artykułu podejmuje temat radości Boga w bardzo szerokim zakresie. Zasadniczą osią owej radości jest relacja Bóg – stworzenie. Radość Boga manifestuje się w samej czynności stwarzania, jak również poprzez szabat, a przede wszystkim w relacji Bóg – człowiek. Na uwagę zasługują oryginalne ujęcia omawianych zagadnień.

powrót

 

 

Strona główna | Zeszyt bieżący| Informacje dla autorów | Prenumerata
Zeszyty archiwalne | Redakcja