Ateneum Kapłańskie 605

SŁOWO BOŻE I JEGO SŁUCHACZE

Zeszyt 1 (605) Tom 154

Styczeń - Luty 2010 r.

 

Wprowadzenie - ks. Zdzisław Pawłowski

Ks. Zdzisław Pawłowski - O duchowej lekturze Biblii

Ks. Janusz Lemański - Pytanie o autorytet powołującego i powołanego (Wj 3, - 4, 8)

ks. Wojciech Pikor - Słowo Boże jako źródło kryzysu proroka - przypadek Jonasza i Jeremiasza

Ks. Antoni Tronina - Hiob jako ideał etycznej prawości

Ks. Zdzisław Pawłowski - Co robi Jezus w domu bogatego celnika? Analiza narracji w lekturze Biblii

Obchody Jubileuszu Stulecia "Ateneum Kapłańskiego"

Wprowadzenie

Abp Henryk Muszyński - Homilia wygłoszona na mszy Świętej inaugurującej obchody jubileuszu

Akademia Jubileuszowa

Ks. Waldemar Karasiński - Przemówienie inaugurujące akademię z okazji jubileuszu

Ks. Jerzy Pałucki - Misja polskich mediów według kard. Stefana Wyszyńskiego

Ks. Jan Przybyłowski - Opowieść o "Ateneum Kapłańskim"

Ks. Jerzy Bagrowicz - Słowo na uroczystościach stulecia "Ateneum Kapłańskiego"

Ks. Wojciech Hanc - Stulecie "Ateneum Kapłańskiego"

Ks. Zbigniew Zarembski - Podziękowanie podczas jubileuszu

Bp Wiesław Mering - Podsumowanie obchodów stulecia "Ateneum Kapłańskiego"

Gratulacje, listy

Fotografie

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)


SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Bp Jacek Jezierski - Konferencja kościołów chrześcijańskich pobrzeża morza Bałtyckiego, Theobalt VII

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. -2, red. J. Wroceński, j. Krajczyński, Warszawa 2009 - Ks. Janusz Gręźlikowski

Gerard Siwek, Misje ludowe. Historia - teologia - praktyka, kraków 2009 - Ks. Henryk Sławiński

Stanisław Nagy, "Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój" (Mt 16, 18). Studium o widzialnym Kościele, Częstochowa 2009 - O. Michał Lukoszek OSPPE

Gerhard Lohfink, Welche Argumente hat der neue Atheismus? Eine kritische Auseinandersetzung, Bad Tölz 2008 - Ks. Jerzy Machnacz

Grzegorz L e s z c z y ń s k i, Psychoza maniakalno-depresyjna jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa (kan. 1095, nn. 1-3 KPK), Łódź 2009 - Ks. Janusz Gręźlikowski

Stanisław K o w a l c z y k, Nurty filozofii Boga w Polsce w latach 1880-2008, Lublin 2009 - Ks. Zdzisław Pawlak

Edward W a l e w a n d e r, Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939-1945, Lublin 2009 - Ks. Czesław Galek

Andrzej F. D z i u b a, Chrześcijaństwo a kultura, Warszawa 2008 - Joseph Gordon m. le Sanche

Antoni D ł u g o s z, Moja pierwsza spowiedź, radom 2008 - Bp Andrzej F. Dziuba

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW

Ks. Zdzisław Pawłowski - O duchowej lekturze Biblii

Czytanie Biblii nie jest zadaniem łatwym. Z jej lekturą związane są problemy, których sednem jest usiłowanie przenoszenia spotkania chrześcijaństwa ze współczesną kulturą na płaszczyznę konfrontacji wyłącznie ideologicznej. To również problemy wynikające z przemian cywilizacyjnych i kulturowych, wpływających na sposób, w jaki potencjalny czytelnik Biblii postrzega siebie i swoje życie. Skutkiem światopoglądowej wojny między religią a tendencjami laicyzującymi jest radykalna zmiana roli i statusu Pisma Świętego.
Kto czyta Biblię, może odzyskać swoją tożsamość i stać się podmiotem w pełni odpowiedzialnym za swój los. Czytanie ksiąg świętych, odbywające się w kontekście wiary, nie stanie się prywatnym, subiektywnym przedsięwzięciem.
Autor artykułu podaje przykład duchowej lektury, analizując życie Józefa z Księgi Rodzaju (37-50).

powrót

Ks. Janusz Lemański - Pytanie o autorytet powołującego i powołanego (Wj 3, - 4, 8)

Autor w swym artykule podejmuje próbę analizy opisu powołania Mojżesza, który to opis stanowi paradygmat każdego powołania. Ks. Lemański, kompetentnie i rzeczowo analizując tekst z Księgi Wyjścia, podkreśla, że doświadczenie wynikające z tego opisu pozwala każdemu powołanemu zrozumieć, że pierwszym krokiem pozwalającym na spotkanie z Bogiem jest wrażliwość na znaki, które On czyni. Uznanie budzi szeroko cytowana biblijna literatura zagraniczna.

powrót

ks. Wojciech Pikor - Słowo Boże jako źródło kryzysu proroka - przypadek Jonasza i Jeremiasza

Ks. Wojciech Pikor odwołując się do postaci Jonasza i Jeremiasza wskazuje na świadectwo kryzysu, który stał się udziałem proroka z powodu głoszonego słowa Bożego. W ich doświadczeniu mogą odnaleźć się nie tylko te osoby, którym została powierzona misja przepowiadania, ale wszyscy, do których Bóg adresuje swoje słowo.
Autor artykułu wskazuje, że kryzys powołania Jonasza i Jeremiasza miał różne przyczyny, jednakże w obu przypadkach chodziło o ich postawę wobec słowa Bożego. Prorok nie może traktować go przedmiotowo czy tylko zadaniowo, lecz musi siebie uczynić słuchaczem słowa, by móc je wiarygodnie przekazywać dalej. Możliwość zniekształcenia słowa Bożego lub manipulacji nim przez proroka nie oznacza, że może on je uśmiercić lub zneutralizować. Gwarantem bowiem skuteczności tego słowa jest Bóg, czuwający nad nim, aby je wypełnić.
Problem Jonasza i Jeremiasza wobec słowa Bożego wynikał z niewłaściwego odczytania jego znaczenia. Ta sytuacja w znacznym stopniu była spowodowana błędnym rozumieniem osoby Boga działającego w tym słowie. Dla Jonasza Bóg pozostawał zobowiązany do respektowania zasad sprawiedliwości retrybutywnej, w której nie ma miejsca na miłosierdzie i współczucie. W przeciwieństwie do Jonasza, Jeremiasza pragnie dla swoich słuchaczy orędzia zwiastującego pokój i pomyślność, tymczasem musi zapowiadać im nieszczęście i karę. Doświadczając na sobie negatywnej reakcji audytorium na te słowa, Jeremiasz postrzega Boga jako zagrożenie dla swojego życia. Obaj prorocy muszą na nowo odczytać intencje, które towarzyszyły Bogu w komunikowaniu swojego słowa. Nawet gdy obwieszczało ono nieszczęście, celem słowa było skłonienie ludu do wejścia na drogę nawrócenia i powrotu do Boga.

powrót

Ks. Antoni Tronina - Hiob jako ideał etycznej prawości (Hi 31)

Księga Hioba jest zbiorem różnych form literackich, używanych przez mędrców w różnych epokach, aż do nadania jej ostatecznego kształtu. Powstała ona zapewne w środowisku szkoły mądrości Izraela i ukazuje lojalność Hioba względem Boga. Strukturę księgi w dużej mierze stanowią narracyjne ramy, w które wbudowana jest znacznie obszerniejsza poetycka część utworu. Bohater opowiadania "ramowego" to Hiob cierpliwy, znoszący z godnością doświadczenia życiowe, w końcu zrehabilitowany przez Boga, który stawia go za wzór prawości. Korpus poetycki utworu wypełniają namiętne polemiki Hioba niecierpliwego z trzema przyjaciółmi, którzy bronią zaciekle tradycyjnej tezy o sprawiedliwości Boga i doczesnej odpłacie.

powrót

Ks. Zdzisław Pawłowski - Co robi Jezus w domu bogatego celnika? Analiza narracji w lekturze Biblii

Ks. Zdzisław Pawłowski w artykule zachęca do czytania Pisma Świętego i właściwego rozumienia przeczytanego tekstu. Zauważa, że uciekamy się do różnych opracowań i komentarzy, z nadzieją, że nie tylko pomogą nam zrozumieć tekst Biblii, ale także ułatwią odniesienie go do naszego postępowania. Zazwyczaj nie spełniają one naszych oczekiwań, bo choć zawierają ogromną ilość informacji językowych, historycznych i geograficznych to rzadko starają się odsłonić aktualność tekstu biblijnego. To, czego w nich brak, daje nam analiza narracyjna. Dzięki niej, lektura Pisma, obejmująca zarówno osobiste rozważania w ramach lectio divina, jak i przygotowywanie do niedzielnej eucharystii czy do liturgii słowa Bożego, może stać się fascynującą przygodą. Autor artykułu na przykładzie krótkiego epizodu o celniku Zacheuszu z ewangelii wg św. Łukasza pokazuje, jak odkrywanie nowych rzeczy w znanym tekście staje się niezmiernie ciekawym i pasjonującym przedsięwzięciem, będącym zarazem wezwaniem do zmiany myślenia i działania. Choć oddaleni o tysiące lat od tamtego wydarzenia, to jednak dzięki lekturze razem z nimi stajemy się uczestnikami dramatycznego spotkania Jezusa z Zacheuszem.

powrót

 

Strona główna | Zeszyt bieżący| Informacje dla autorów | Prenumerata
Zeszyty archiwalne | Redakcja