Ateneum Kapłańskie 599-600

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA W ŻYCIU KOŚCIOŁA

Zeszyt 3 (598) Tom 151

Listopad - Grudzień 2008 r.

 

Wprowadzenie - ks. Krzysztof Konecki

KS. CZESŁAW KRAKOWIAK - Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła.

KS. ADAM SIERZCHUŁA - Struktura obrzędów błogosławieństw w odnowie soborowej.

KS. DANIEL BRZEZIŃSKI - Błogosławieństwa w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Aspekt teologiczno-liturgiczny.

KS. KRZYSZTOF KONECKI - Błogosławieństwa w praktyce duszpasterskiej.

STUDIA I REFLEKSJE

KS. WIESŁAW ŁUŻYŃSKI - Między osobą a wspólnotą. Nauczanie społeczne Kościoła o podmiotowości osoby w społeczeństwie.

KS. ZDZISŁAW JANIEC - Liturgia Godzin komunikacją Boga z człowiekiem.

KS. PIOTR MAZUR - Katecheza parafialna umocnieniem w wierze.

KS. ZBIGNIEW ZAREMBSKI - Wartość macierzyństwa w nauczaniu Kościoła katolickiego. 

BP ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA - Wokół prawdy o Ojcu i ojcostwie. 

KS. JACEK SZYMAŃSKI - Cnota wierności i sprawiedliwości w życiu św. Józefa.

KS. JACEK KĘDZIERSKI - Świętowanie Dnia Papieskiego w służbie edukacyjnej młodzieży.

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Antoni D ę b i ń s k i, Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2007 - ks. Janusz Gręźlikowski

Gott denken und bezeugen. Für Walter Kardinal Kasper, red. G. Augustin, K. Krämer, Freiburg 2008 - ks. Jerzy Machnacz

Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim. Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, red.  Antoni Dębiński, Monika Wójcik, Lublin 2007 - ks. Janusz Gręźlikowski

Regis N. B a r w i g, Above and Beyond. Recollections and Interpretations. A Memoir, Warszawa 2002 - bp Andrzej F. Dziuba

Janusz M a r i a ń s k i, Udział katolików świeckich w życiu parafii. Założenia i rzeczywistość, Płock 2008 - ks. Marek Adamczyk

Józef K o p c i ń s k i, Polska teologia moralna XX wieku, Kraków 2002 - bp Andrzej F. Dziuba

Andrzej A. N a p i ó r k o w s k i, Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna, Kraków 2008 - ks. Krzysztof Kaucha

Bartosz R a k o c z y, Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008 - ks. Janusz Gręźlikowski

Bóg i Auschwitz. O Edycie Stein, wizycie Papieża Benedykta XVI i Bogu w mrokach dziejów, red. M. Deselaers, L. Łysień, J. Nowak, Kraków 2007 - ks. Krzysztof Kaucha
Eucharystia fons vitae - współczesne problemy prawne. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2006 roku w Kazimierzu Dolnym, red. ks. S. Tymosz, Lublin 2007 - ks. Janusz Gręźlikowski

Ambroży S k o r u p a, Koncepcje odnowy życia konsekrowanego w Antepraeparatoria oraz ich recepcja w posoborowym prawie kościelnym, Lublin 2008 - ks. Janusz Borucki

Książki nadesłane

Spis treści tomu 151

Z oferty Włocławskiego Wydawnictwa Diecezjalnego

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW

Wprowadzenie - Błogosławieństwa należą do kategorii czynności liturgicznych określanych ogólnym mianem sakramentaliów. Sakramentalia zaś, jak powie Katechizm Kościoła katolickiego "to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę. Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia" (1667). Zewnętrzne podobieństwo sakramentów i sakramentaliów rozpoznajemy poprzez wspólny charakter języka znaków, który jest typowy dla liturgii, a którym obydwie rzeczywistości wyrażają swoją treść i istotę. Podobny też jest ich cel, a jest nim on zawsze: uświęcenie człowieka i oddanie chwały Bogu. Istota jednak podobieństwa wyraża się w tym, że tak sakramenty jak i sakramentalia należą do dwóch elementów konstytutywnych, filarów, chciałoby się rzec, zawiasów na których wznosi się całe życie i działalność sakramentalna Kościoła, czyli jego liturgia, w której Chrystus kontynuuje dzieło zbawienia ludzi według odwiecznego planu Ojca i wykonuje swoje święte kapłaństwo.

Ks. Krzysztof Konecki

powrót


Ks. Czesław Krakowiak - Sakramentalia i błogosławieństwa w Liturgii Kościoła.

Życie Kościoła i wiernych ściśle związane jest z sakramentami i sakramentaliami. Autor wskazuje na różnice, jakie między nimi zachodzą. O ile sakramenty są konieczne do zbawienia, sakramentalia zalecane są przez Kościół i mają na celu uświęcenie różnych stanów życia i działalności ludzi wierzących. Celem sakramentaliów i błogosławieństw jest uświęcenie codziennego życia wiernych, uwielbienie Boga i dziękczynienie za Jego dobrodziejstwa. Sakramentalia i błogosławieństwa należą do liturgii Kościoła, dlatego autor silnie akcentuje wskazania Kościoła dotyczące ich celebracji.

powrót

Ks. Adam Sierzchuła - Struktura  obrzędów błogosławieństw w odnowie soborowej.
Artykuł podejmuje bardzo ważny temat dotyczący błogosławieństw w odnowie soborowej. Autor szczegółowo omawia elementy strukturalne liturgii błogosławieństw, dając solidne podstawy teologiczne.

powrót

Ks. Daniel Brzeziński - Błogosławieństwa w Katechizmie Kościoła Katolickiego.  Aspekt teologiczno-liturgiczny.
Autor zwraca uwagę, że wraz ze reformą liturgiczną II Soboru Watykańskiego powrócono do biblijnych korzeni błogosławieństw, przezwyciężając ich reistyczne i często odpersonifikowane rozumienie. Obrzędy błogosławieństw rzeczy otrzymały nowy język teologiczny, uwzględniający misteryjną, chrystologiczną, pneumatologiczną, antropologiczną i eklezjalną koncepcję błogosławieństw. Autor w konkluzji stwierdza, że błogosławieństwo liturgiczne jest - w pewnym sensie - anamnezą Boga, który błogosławi człowieka i całe stworzenie. Jeśli natomiast osoba udziela błogosławieństwa innej osobie, lub błogosławi jakąś rzecz, to czerpie i otrzymuje ona błogosławieństwo od Źródła - Boga.  Każde błogosławieństwo staje się znakiem zbawienia, dokonanego przez Chrystusa i w Chrystusie.

powrót

Ks. Krzysztof Konecki - Błogosławieństwa w praktyce duszpasterskiej.
Artykuł napisany został przez wytrawnego znawcę teologii liturgii. Ks. Prof. Konecki od wielu lat jest wykładowcą i prowadzi badania w zakresie teologii liturgii, najpierw w WSD we Włocławku, następnie w UKSW w Warszawie a obecnie na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Prezentowany artykuł dotyczy niezwykle istotnego zagadnienia jakim są błogosławieństwa w praktyce Kościoła. Autor z wielką erudycją analizuje zapowiedziany w temacie oraz wstępie problem naukowy. Zwraca uwagę na dwa istotne wątki: troskę o piękno celebracji błogosławieństw oraz potrzebę permanentnej formacji osób duchownych i świeckich w zakresie błogosławieństw.

powrót

Ks. Wiesław Łużyński - Między osobą a wspólnotą. Nauczanie społeczne Kościoła o podmiotowości osoby w społeczeństwie.
Ks. Łużyński w swym artykule wskazuje na coraz bardziej zagęszczającą się sieć społecznych powiązań, wśród których żyje współczesny uczestnik życia społecznego. Autor zwraca uwagę na zasadniczą kwestię jaką jest autonomia osoby wobec społeczeństwa. Nauczanie Kościoła dystansuje się od założeń zarówno indywidualistycznych jak i kolektywistycznych, akcentując prymat i autonomię osoby w społeczeństwie.

powrót

Ks. Zdzisław Janiec  - Liturgia   Godzin komunikacją   Boga   z  człowiekiem.
Autor jest profesorem liturgiki na KUL w Lublinie, kierownikiem katedry Liturgiki pastoralnej.
Autor podejmuje niezwykle interesujące zagadnienie komunikacji Boga z człowiekiem w Liturgii Godzin. Szczegółowo zatem omawia aspekt katabatyczny i anabatyczny w komunikacji liturgicznej na przykładzie Liturgii Godzin.

powrót

Ks. Piotr Mazur - Katecheza parafialna umocnieniem w wierze.
Autor w swym artykule podejmuje aktualne zagadnienie katechezy parafialnej i jej miejsca w duszpasterskiej działalności Kościoła. Ks. Mazur wskazuje na plusy i minusy katechezy szkolnej, jednocześnie podkreślając konieczność prowadzenia równolegle katechezy parafialnej. Katecheza parafialna i lekcja religii mają ze sobą wiele wspólnego, ale też są między nimi istotne różnice. Autor w swym artykule wskazuje na konieczność prowadzenia katechezy parafialnej, a to ze względu na jej cele, które nie mogą być realizowane na lekcji religii w szkole.

powrót

Ks. Zbigniew Zarembski - Wartość macierzyństwa w nauczaniu Kościoła katolickiego.

Autor artykułu jest teologiem pastoralistą zatrudnionym na stanowisku adiunkta na WT UMK w Toruniu. Prowadzi zajęcia i badania w zakresie teologii małżeństwa i rodziny. Artykuł ukazuje wartość kobiety i macierzyństwa w nauczaniu Kościoła katolickiego. Z pewnością znajdzie zainteresowanie wśród czytelników ze względu na aktualność zagadnienia. Dostrzega się bowiem obecnie liczne koncepcje zagrażające chrześcijańskiej wizji kobiety i matki. Prezentowany artykuł wpisuje się w promocję godności kobiety i macierzyństwa, co stanowi cenny wkład w rozwój chrześcijańskiej rodziny. 

powrót

Ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba - Wokół prawdy o Ojcu i ojcostwie.
Autor w swym artykule podejmuje aktualne zagadnienie prawdy ojcostwa Bożego, która stanowi jeden z zasadniczych elementów chrześcijaństwa. Bp Dziuba podkreśla, że prawda o Bogu Ojcu pozwala na odkrycie prawdy Trójosobowego Boga, w Jego zaofiarowanym ojcostwie jak i macierzyństwie. Autor wskazuje, że ta perspektywa nabrała szczególnego realizmu w darze wcielonego Syna. Uznanie budzi bogato cytowana literatura obcojęzyczna, co wskazuje na erudycję autora jeśli chodzi o przedstawiane zagadnienie.

powrót

Ks. Jacek Szymański - Cnota wierności i sprawiedliwości w życiu św. Józefa.
Artykuł ks. Jacka Szymańskiego podejmuje zagadnienie z zakresu teologii moralnej. Przedmiotem naukowej refleksji jest ukazanie moralnego przesłania liturgii Mszy świętej z Uroczystości św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w aspekcie cnót wierności i sprawiedliwości. Autor wskazuje na osobę Józefa - wiernego i sprawiedliwego, poprzez którego liturgia zachęca do praktykowania tychże cnót w życiu każdego człowieka. W ten sposób liturgia staje się zarzewiem powinności moralnej, wskazuje nie tylko jak wierzyć, modlić się ale również jak żyć. Lex credendi implikuje lex orandi, co z kolei prowadzi do lex vivendi.

powrót

Ks. Jacek Kędzierski - Świętowanie Dnia Papieskiego w służbie edukacyjnej młodzieży.
Dzień Papieski jest ściśle związany z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II. Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" od roku 2001 corocznie organizuje Dzień Papieski w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, tj. 16 października.
Artykuł ks. Jacka Kędzierskiego podejmuje zagadnienie dotyczące świętowania Dnia Papieskiego. Autor opisuje historię narodzin Dnia Papieskiego, a następnie omawia jego cztery wymiary: intelektualny, duchowy, artystyczny i charytatywny. Z całą pewnością, Dzień Papieski jest wielkim wydarzeniem, przypominającym świadectwo życia i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Ale jednocześnie wpisuje się aktywnie w służbę edukacyjną młodzieży, ponieważ organizuje pomoc stypendialną dla najbiedniejszej młodzieży.

powrót

 

Strona główna | Zeszyt bieżący| Informacje dla autorów | Prenumerata
Zeszyty archiwalne | Redakcja