ZESZYT 3 (580) Tom 145

listopad - grudzień 2005 r.

Do strony głównej


 

ks. Mariusz Rosik

Postać Jezusa w pozabiblijnej tradycji żydowskiej do czasów redakcji Talmudu

Michał Wojciechowski

Przypowieści o elitach

ks. Jerzy Kułaczkowski

Następstwa grzechu pierworodnego dla relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą w świetle Księgi Rodzaju (rozdz. 3)

Dariusz Adamczyk

Chrześcijanin wiernym świadkiem prawdy

Krystyna Czuba

Zderzenie kultury chrześcijańskiej i neopogańskiej w mediach

ks. Kazimierz Tuszyński

Etyczne aspekty wojny i pokoju

ks. Józef Dębiński

Inwazja bolszewicka w 1920 roku na ziemi dobrzyńskiej i Kujawach wschodnich

Studia i refleksje

Teologia w "krainie pepsi-coli"

Wprowadzenie - Ksenia Kalemba, Małgorzata Przybylska, o. Marcin Rybicki, ks. Dariusz Zielonka

ks. Jerzy Szymik

"Teologia w crainie pepsi-coli". Od wierności ( heri ) i akceptacji ( hodie ) ku odnowie ( cras )

ks. Jerzy Dadaczyński

Kilka uwag o metodologii teologii. Refleksje po lekturze "Teologii w krainie pepsi-coli"

ks. Marek Jerzy Uglorz

Teologia w krainie objawienia

Zakończenie - K. Kalemba, M. Przybylska, o. M. Rybicki, ks. D. Zielonka

Sprawy kościelne i duszpasterskie

ks. Waldemar Karasiński

Patriotyzm w przepowiadaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara

ks. Jan Przybyłowski

Pastoralne aspekty śmierci i kultu zmarłych. Artykuł dyskusyjny

Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne, propozycje ogłoszeń

od 1 niedzieli Adwentu do niedz. Chrztu Pańskiego

Sprawozdania i informacje

ks. Jerzy Lewandowski

Jubileuszowe Conversatorium Organowe w Legnicy

Przegląd Bibliograficzny

Bogusław  N a d o l s k i,  Odpowiedzi na 101 pytań o Mszę świętą , Kraków 2005
- ks. Waldemar Karasiński

Kazimierz R o m a n i u k, Apostolat biblijny , Kraków 2005
- ks. Walemar Karasiński

Sławoj Leszek G ł ó d ź, Nie tylko z ambony , Warszawa 2005
- ks. Jerzy Lewandowski

Michał  W o j c i e c h o w s k i,  Pochodzenie świata, człowieka, zła. Odpowiedź Biblii ,
Częstochowa 2005 - ks. Zdzisław Pawłowski

Michal T h i e l e, Geistliche Beredsamkeit. Reflexionen zur Predigtkunst ,
Stuttgart 2004 - ks. Henryk Sławiński

Zbigniew D z i u b i ń s k i, Kultura fizyczna w wyższych seminariach
duchownych Kościoła katolickiego w Polsce
, Częstochowa 2004
- Zbigniew Krawczyk


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Informacje dla autorów
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

 

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2005