Zeszyt 1 (593) Tom 150
Styczeń - Luty 2008 r.

 

 

 

Zeszyt wielotematyczny

 

Ks. Jerzy Bagrowicz

Katecheza eucharystyczna jako źródło wychowania do wspólnoty Kościoła powszechnego i diecezjalnego.          

Ks. Andrzej Bohdanowicz

     Afirmacja życia i jego nowy wymiar według encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae     

Ks. Grzegorz Kucza

     Osoba ludzka a wolność religijna w świetle Deklaracji Dignitatis humanae II Soboru Watykańskiego

Ks. Tomasz Głuszak

     Społeczna misja ludzkości na przykładzie Rdz 1, 27-28         

Ks. Zdzisław Janiec

     Troska o celebrację eucharystyczną w świetle adhortacji Sacramentum caritatis Benedykta XVI      

Ks. Jarosław Babiński

     Prakseologiczne implikacje rozumienia dogmatu przez ks. Franciszka Sawickiego      

 

Ks. Janusz Bujak

Usprawiedliwienie przez wiarę i przebóstwienie w dialogu teologicznym
pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim Finlandii i Patriarchatem Moskiewskim
      

 

 

 

STUDIA I REFLEKSCJE

 

KS. JERZY LEWANDOWSKI

     Miłość chrześcijańska w nauczaniu Ojca Świętego Benedykta XVI        

KS. STANISŁAW SUWIŃSKI

     Znaczenie pokusy w życiu chrześcijańskim według ks. Piotra Semenenki  

KS. JANUSZ DREWNIAK

     Teologia muzyki Oliviera Messiaena      

RADOSŁAW KRAJEWSKI

     Związki prawa polskiego z Bogiem. Rozważania wokół wybranych zagadnień        

EDMUND ROBEK SAC

     Formy pracy charytatywnej w parafii    

 

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

"Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa"

(materiały liturgiczne)

 

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

 

KS. MARIUSZ PIECYK

     Ekumeniczna pielgrzymka. 3. Europejskie Zgromadzenie w Sibiu

      

KS. JANUSZ DREWNIAK

     Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (Koszalin, 11-13 września 2007 r.)       

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 

Stanisław Kowalczyk, W kręgu słowa Bożego.
Rozważania i homilie, Sandomierz 2007 - bp Ignacy Dec      

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła.
Wybór źródeł, red. i oprac. W. Kacprzak i M. Sitarz, Lublin 2006 - ks. Janusz Gręźlikowski

 

Stanisław Pawlik, Posługa charytatywna Kościoła w uchwałach polskich synodów po Soborze Watykańskim II
(studium prawno-historyczne), Wrocław 2006 - ks. Janusz Gręźlikowski

 

Gertrude Himmelfarb, Jeden naród, dwie kultury,
Warszawa 2006 - ks. Andrzej Bohdanowicz

 

Peter Fischer, Philosophie der Religion, Göttingen 2007 - ks. Jerzy Machnacz

 

Bożena Janosz, Poradnik do nauki religii w szkole podstawowej i gimnazjum
dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, Tarnów 2001 - ks. Józef Stala

 

 


"Ateneum Kapłańskie" 2008