Zeszyt 2 (546)
Marzec - Kwiecień 2000 r. | Tom 134
Logo AK

 

KOŚCIÓŁ I PRAWO

REMIGIUSZ SOBAŃSKI
"Omnis institutio ecclesiasticarum legum ad salutem referenda sit animarum". Uwagi o zbawieniu dusz jako celu prawa kościelnego

WOJCIECH POLAK
Moralność a prawo

KS. BOLESŁAW CIEŚLAK
"Wybiła godzina laikatu". Status prawny wiernych świeckich w Kościele

JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI
Posługa proboszcza w parafii

STUDIA I REFLEKSJE

KS. ROMUALD JAWORSKI
Postawa formatorów seminaryjnych wobec potrzeby nowej ewangelizacji.
Refleksje psychologiczno-pastoralne

KS. MAREK PYC
Współczesne błędy chrystologiczne

KS. GRZEGORZ LEWANDOWSKI
Wychowanie dziecka upośledzonego w stopniu lekkim w placówce
opiekuńczo-wychowawczej jako rodzinie zastępczej

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE 

KS. STANISŁAW PISAREK
37 Sympozjum Biblistów Polskich Kielce, 15-17 IX 1999 r.

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Ks. Henryk Zimoń SVD, Sakralność ziemi u ludów Konkomba z Afryki
Zachodniej, Lublin 1998 
- R. Dziura 

Ks. W. Przygoda, Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim
II, Lublin 1998 
- Z. Narecki

Bp Edward Dajczak i ks. Robert Sarek (oprac.), Życie Boże, Zielona Góra
1998 
- ks. S. Kulpaczyński

Janusz Mariański, Między nadzieją i zwątpieniem. Sens życia 
w świadomości młodzieży szkolnej, Lublin 1998
- J. Styk

Enzo Bianchi, Niedziela dzień Pana, dzień człowieka, Poznań 1998 
- A. Szewczuk

Adrienne von Speyr, Spowiedź, Poznań 1998
- ks. Wojciech Niedźwiecki

Ks. Witold Kujawski, Kościelne dzieje Sieradza, Włocławek 1998
- ks. K. Rulka

Vincent Ryan OSB, Adwent, Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie
Kraków 1998
- o. A. Łukawski

Ks. Kazimierz Panuś: Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim,
cz. 1: Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym, Kraków 1999
- ks. Kazimierz Rulka
Ks. Roman Murawski SDB, Wczesnochrześcijańska katecheza (do Edyktu
Mediolańskiego - 313 r.), Płock 1999
- ks. J. Bagrowicz

Dominik Krzysztof Łuszczek OSPPE, Inspiracje religijne w polskim
malarstwie i grafice 1981-1991, [Warszawa] 1998
- ks. K. Rulka

Stanisław Paździor, Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia
małżeństwa w świetle kan. 1095, Lublin 1999
- ks. Janusz Borucki

Ks. Julian Kałowski MIC, Życie braterskie we wspólnocie, Warszawa 1999
- ks. J. Borucki

G. O'Collins, D. Kendall, Bibbia e teologia. Dieci principi per l'uso teologico della Scrittura, Cinisello Balsamo 1999
- ks. J. Kędzierski

Ks. Waldemar Wojdecki, Polska myśl homiletyczna pod zaborem rosyjskim
w latach 1818 -1918, Leszno 1998
- ks. A. Zuberbier

Józef Kulisz, Aleksandra Mostowska-Baliszewska, Spór o Jezusa Chrystusa
w ciągu dziejów, Warszawa 1998
- ks. A. Anderwald

Wojciech Góralski, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce,
Warszawa 1998
- ks. J. Borucki 

O bibliotekach na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej
- ks. K. Rulka

Ks. Jacek Bramorski, La formazione sacerdotale nella prospettiva
dell'amore - dono (alla luce della "Pastores dabo vobis"), Roma 1998
- ks. J. Szymański

Mario Di Ianni, La verita nel comunicare, Roma 1999
- ks. J. Szymański

Abraham - tajemnica ojcostwa. Tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz 22,
1-74, Kraków 1999
- ks. T. Jelonek

Ks. Tadeusz Loska SJ, Wszystkie moje źródła są w Tobie, t. 1-2, wyd. 2
poszerz., Kraków 1999-2000
- ks. T. Jelonek

Ks. Henryk Sławiński, Przepowiadanie Chrystusowego krzyża, Warszawa
1997 
- K. R.

Noty bibliograficzne


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999