ZESZYT 1(569)         styczeń • 2004 • luty          | TOM 142

Do strony głównej


 

Prymas – Więzień (1953-1956)

 

 

Ks. Antoni Poniński

            Dokumentacja cierpienia, które przyniosło zwycięstwo     

Przemówienie profesora Leona Kieresa, Prezesa Instytutu Pamięci

            Narodowej, w związku z przekazaniem diecezji włocławskiej

            akt w sprawie uwięzienia ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego    

Dariusz Gabrel

            Sprawa uwięzienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego          

Jan Żaryn

            Bilans pierwszego pięciolecia. Internowany Prymas o relacjach

            państwo – Kościół w latach 1948-1953       

Wiesław Jan Wysocki

            Kłopoty z „materiałami” resortu bezpieczeństwa dotyczącymi

            antykościelnej polityki państwa komunistycznego (na przykładzie

            „spuścizny” związanej z osobą kard. Stefana Wyszyńskiego)       

Ks. Antoni Poniński

            Diecezja włocławska w zapiskach Prymasa Wyszyńskiego z lat 1952-1953         

Ks. Kazimierz Rulka   

            Lektury więzienne Prymasa Wyszyńskiego 

 

Studia i refleksje

 

Ks. Jacek Hadryś

Miłość jako podstawa owocnego wypełniania misji ewangelizacyjnej w świetle nauczania Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Wiesław Przyczyna CSsR

            Co się dzieje z polską homilią?          

Czesław Grajewski

Średniowieczny antyfonarz ms. 4 i 5 świadek liturgiczno-muzycznej tradycji diecezji włocławskiej

 

Sprawozdania i informacje

 

bp Jacek Jezierski                                     

            Seminarium naukowe Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich       

           

Przegląd bibliograficzny

 

Przegląd publikacji dotyczących uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego

              ks. Antoni Poniński            

Janusz  Zabłocki,  Prymas Stefan Wyszyński. Opór i zwycięstwo. 1948-1956, Warszawa 2002

            – K. R  

Janusz Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich, Lublin 2003

– ks. Leon Smyczek OFM.      

Ks. Wojciech Góralski, Wstęp do prawa wyznaniowego, Płocki Instytut Wydawniczy 2003

– ks. Janusz Gręźlikowski      

Eugeniusz Sakowicz, Wierzę w Kościół, Lublin 2003

            – Marcin Zarzecki      

Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Kraków 2002

– ks. Marek Stępniak 

Ks. Andrzej Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002

– ks. Andrzej Draguła           

A. La Cocque, P. Ricoeur, Myśleć biblijnie, tł. E. Mukoid,      M. Tarnowska, Kraków 2003

– ks. Zdzisław Pawłowski      

Ks. Jan Cymbała, Istotne obowiązki małżeńskie i przyczyny niezdolności do ich podjęcia w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1983–1992 wydanych na podstawie kan. 1095 nr 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, opublikowanych w „Decisiones”, Olsztyn  2002

– ks. Janusz Borucki  

Piotr Mieczysław Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2002

– Paweł Stanisław Czarnecki

W. Hanc, Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji w świetle międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych. Studium ekumeniczne, Włocławek 2003

– ks. Zygfryd Glaeser

Ks. Zygfryd Glaeser, U źródeł własnej tożsamości, Opole 2003

              Edward Nycz          

Nie taki proboszcz straszny. Praktyczny przewodnik prawa kościelnego, Poznań 2003

– ks. Janusz Gręźlikowski      

 


Strona główna | Zeszyt bieżacy | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2004