ZESZYT 1 (563)
Styczeń - Luty 2003 r. | Tom 140

Do strony głównej


 

TEOLOGIA NA POCZĄTEK WIEKU (CZ. 3)

W KRĘGU DOBRA

W stronę Kościoła

 

Słowo wstępne - ks. Jerzy Szymik


DOROTA WIKIERA         

Paredoken to pneuma. Oddał Ducha. Kontekst. Rozumienie. Przesłanie

           

MAGDALENA JAWORSKA

Pater poster. Siedem próśb do Ojca

 

KS. KRZYSZTOF SZWARC           

Błaganie Kościoła w różnych potrzebach. W oracjach Jutrzni i Nieszporów okresu zwykłego

 

EWA PORADA   

Kościół w Polsce wobec wyzwań trzeciego tysiąclecia

 

KATARZYNA NAJMAN     

Rzeczy nowe i stare w polskiej eklezjologii lat dziewięćdziesiątych XX wieku

           

ANNA DĄBROWSKA       

Pielgrzymująca w duchowym rozwoju. Maryja jako Niewiasta zawierzenia. Według katechez maryjnych Jana Pawła

 

KAROL FROMONT

Orędownictwo Maryi w kontekście pośrednictwa Chrystusa (w świetle katechez środowych Jana Pawła II)

 

JOANNA MAŚLANKA

Ideał nowego człowieka w duchowości chrystologicznej ks. Franciszka Blachnickiego

 

STUDIA I REFLEKSJE

 

ALINA MERDAS, RSCJ

Norwid bezdomny

 

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

 

KS. HENRYK SLAWIŃSKl

Liturgiczny kontekst przepowiadania. VI Sympozjum Liturgiczno-Homiletyczne

 

KS. JACEK KĘDZIERSKI

Eklezjalny wymiar poznania teologicznego. Sympozjum wykładowców teologii fundamentalnej

 

BP JACEK JEZIERSKI

Gietrzwałd - polskie Lourdes czy warmińska Częstochowa?

 

KS. KAZIMIERZ RULKA

Ks. profesor Stanisław Librowski - były administrator i członek redakcji „Ateneum Kapłańskiego"

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 

Ks. Henryk Skorowski, Człowiek. Kultura. Świat. Refleksje etyczno-społeczne nad współczesną rzeczywistością, Warszawa 2002

- ks. Marek Stępniak

Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3, red. nacz. Andrzej Maryniarczyk, Lublin 2002

- ks. Zdzisław Pawlak

 

Otmar Meuffels, Theologie der Liebe in postmoderner Zeit, Würzburg 2001

- ks. Wiesław Przygoda

 

Bożena Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego na podstawie dokumentów kościelnych z lat 1917-1996, Warszawa 2002       

- ks. Janusz Gręźlikowski

 

Bronisław Twardzicki, Katechetyka formalna w slużbie wiary, Przemyśl 2001

- ks. Jerzy Bagrowicz

 

Ks. Jan Mikulski, Polska teologia wyzwolenia. Teologia wyzwolenia człowieka w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Tarnów 2000

- Marek Marczewski

 

Ks. Franciszek Drączkowski, Metoda wykresograficzna w katechezie, Pelplin 2001

- Helena Słotwińska 

 

„Studia Włocławskie". Pismo Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, t. 5, Włocławek 2002

- ks. Jerzy Lewandowski 

 

Wojciech Góralski, Ginter Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego (kan. 1095, nn. 1-3 KPK), Warszawa 2001

- ks. Janusz Gręźlikowski

 

Ewa Gajda, Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym, Toruń 2001       

- ks. Janusz Gręźlikowski

 

Tomáš Špidlik, Dusza rosyjska, przeł. E. Pieciul, Poznań 2002

- ks. Tomasz Chlebowski

 

Robert Bieleń SDB, Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce. Uwarunkowania - zadania - prognozy, Lublin 2001

- Marek Marczewski

 

Ks. Janusz Gręźlikowski, Przed nami małżeństwo. Informator dla pragnących zawrzeć małżeństwo, Włocławek 2002

- ks. Janusz Borucki

 


Strona główna | Zeszyt bieżacy | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2002