ZESZYT 2-3 (561-562)
Wrzesień - Grudzień 2002 r. | Tom 139

Do strony głównej


 

TEOLOGIA NA POCZĄTEK WIEKU (CZ. 2)

W KRĘGU PRAWDY

W szkole wielkich teologów

 

 

Słowo wstępne - ks. Jerzy Szymik

 

MARIUSZ BILSKI

Trynitarny wymiar Bożej miłości w ujęciu J.H. Newmana. Kontekst chrystologiczny

 

KS. TOMASZ JAKLEWICZ

Chrześcijanin jako „sprawiedliwy i grzesznik zarazem” w refleksji Karla Rahnera

 

MONIKA SZTAJNER

Rozumienie kategorii kenosis w pismach Hansa Ursa von Balthasara

 

S. ELVIRA STACHOWIC

Solidarność Jezusa z ludźmi. Misterium odkupienia w ujęciu H.U. von Balthasara

 

MONIKA DRĄŻYK

Teologiczna myśl Helmuta Richarda Niebuhra. O spotkaniu Boga i człowieka w historii zbawienia Helmut Richarda Niebuhra.

 

KS. ŁUKASZ SZENDZIELORZ

Myśl teologiczna Josefa Zveriny. Teologia agape jako „teologia środka”

 

MAŁGORZATA MIKRUT

Duc in altum! Kontekst chrystologiczny antropologii Josepha Ratzingera

 

ALEKSANDRA ŁUCZAK

Jezus Chrystus - Nadzieja człowieka. Z refleksji nad chrystologią Waltera Kaspera

 

O seminarium, zachwycie dogmatyką i... Karolu Boromeuszu.

- Z Księdzem Prof. Jerzym Szymikiem rozmawia Arkadiusz Pyka

 

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 

Józef K r u k o w s k i, Krzysztof W a r c h a ł o w s k i, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000

-          ks. Janusz Gręźlikowski

 

Spowiednik małżonków. vademecum, Sandomierz 2001

-          ks. Janusz Gręźlikowski

 

Zbigniew B o k s z a ń s k i, Polacy wobec innych narodów. O uwarunkowaniach orientacji wobec obcych, „Studia Socjologiczne” 2001, nr 3(162), s. 27-51

-          ks. Radosław Cyrułowski

 

Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska i W. Przyczyna, Kraków 2001

-          ks. Tadeusz Lewandowski

 

Felix Maria Arocena S o 1 a n o, Modlić się Liturgia Godzin. Komentarz do jutrzni i nieszporów na okres zwykły, Kraków 2001

-          ks. Krzysztof Filipowicz

 

La diplomatie de Jean Paul II, Paris 2000

-          ks. Marek Stępniak

 

Ks. M.T. B a r t n i k, Doskonałość życia kapłańskiego w ujęciu biskupa J. S. Pelczara, Częstochowa 2002

-          ks. Ireneusz Werbiński

 

Ks. Józef K r a s i ń s k i, Homo religiosus. Podmiotowo personalistyczne ujęcie fenomenu religijnego, Sandomierz 2002

-          ks. Ignacy Bokwa

 

Rinaldo F a 1 s i n i, Liturgia. Odpowiedzi na trudne pytania,Kraków 2002

-          ks. Jan Hadalski TChr

 

Ks. Stanisław L i b r o w s k i, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, dz. 2: Dokumenty w kopiariuszach, t. 11: Kopiariusz gospodarczy trzyczęściowy, Włocławek 2002

-          ks. Kazimierz Rulka

 

Ks. Henryk S ł a w i ń s k i, „Dziś spełniły się słowa Pisma... ". Homilia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, Włocławek 2002

-          ks. Tadeusz Lewandowski

 

Bp Wacław S w i e r z a w s k i, Wspominając ofiarujemy. Eucharystia w centrum duchowości instytutów świeckich, Sandomierz 2001

-          Adam Matyszewski

 

Andrzej K o r e c k i, Winnica Pańska dekanatu nowomiejskiego. Kronika powołań kapłańskich i zakonnych XIX i XX wieku, Pelplin - Nowe Miasto Lubawskie 2001

-          ks. Józef Dębiński

 


Strona główna | Zeszyt bieżacy | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2002