Parafia Kłóbka należy do najstarszych na terenie diecezji wło­cławskiej, o czym świadczy dedykacja kościoła p.w. św. Prokopa, męczennika z pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Jako parafia Kłóbka pojawiła się w dokumentach dopiero w 1325 r.

Według starej tradycji, kościół w Kłóbce powstał w poł. XII w. i od początku nosił wezwanie św. Prokopa. Źródła historyczne nie mówią wyraźnie, kiedy powstał kościół opi­sany dokładniej w 2 pol. XVI w. Niektórzy utrzymują, że w 1557 r. lub w 1562 r. miał miejsce pożar świątyni i po tej dacie wybudowano kościół składający się z murowanego prezbite­rium i drewnianej nawy. W 1584 r. świątynia uległa dalszemu zniszczeniu. Wydaje się, że na przełomie XVI i XVII w. świątynia, a z pewnością jej drewniana część, padła ofiarą pożaru.

Na pocz. XVIII w. (prawdopodobnie ok. 1720 r.) Józef Kretkowski z Chodcza dokonał odbudo­wy świątyni od fundamentów. Tak odbudowa­na świątynia pod koniec XVIII i w XIX w. wymagała ciągłych remontów ze-względu na pewne zagrożenie, jakie niosło usuwanie się skarpy na wzgórzu, na którym stała. W latach 1880-1881 staraniem proboszcza zastąpiono drewnianą nawą murowaną i dobudowano wie­żą, a w 1905 r. kaplicą, gdzie obecnie znajduje się zakrystia. Świątynia kryta blachą, malowa­na przez J. Stępnia w 1957 r., odnowiona w 1981 r. Trzy ołtarze barokowe odnowione w 1970 r. Obraz św. Prokopa słynący łaskami. Tabernakulum pancerne wmontowane w drew­niane z 1899 r. Późnobarokowa chrzcielnica z XVIII w. wyobrażająca anioła dźwigającego puklowaną czarę. W kościele epitafium Marii z Wodzińskich i Władysława Orpiszewskich.

Nowa dzwonnica z 1987 r., w której znaj­duje się również kaplica przedpogrzebowa.

Na cmentarzu grzebalnym znajduje się kaplica św. Prokopa. Początkowo była to kaplica drewniana. W 1948 r., staraniem ówczesnego proboszcza ks. F. Skalskiego, kaplicą odbudowano jako murowaną. Zapisana na pocz. XVIII w. tradycja miejscowa podaje wiadomość o mających tam miejsce w poł. XII w. objawieniach św. Prokopa i o źródełku mającym nadzwyczajną moc. Szczególnie podczas odpustów ludzie czerpali wodą, używając jej jako lekarstwo na choroby oczu. Obecnie źródełko jest powyżej kaplicy murowanej.

Staraniem ks. proboszcza Alojzego Siedlewskiego w Lutoborzu wybudowano w 1985 r. kaplicę katechetyczną, z której korzystają wierni w każdą niedzielą i świata.

Na terenie parafii, w Rzeżewie, w Domu Opieki Społecznej znajduje się kaplica publicz­na, z której korzystają pensjonariusze oraz wierni mieszkający w pobliżu kaplicy.