Zapytanie Ofertowe

Kłóbka, dnia 25.03.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w  imieniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Prokopa w Kłóbce, 87-840 Lubień Kujawski, Kłóbka 12, chciałbym  zaprosić do złożenia oferty , którą trzeba złożyć do dnia 8.04.2016 r. na załączonym druku, który stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie:  ” Remont konserwatorski elewacji oraz wykonanie odwodnienia i drenażu wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce”
 2. Wspólny słownik zamówień CPV
  Kod CPV: 454530000-7
 3. Szczegółowy zakres prac które trzeba wykonać przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia. Stanowi on podstawę do wyceny prac, których wartość należy podać na druku oferty cenowej (załącznik nr 1).
 4. Przedmiot umowy może być realizowany etapami. Realizacja kolejnych etapów uzależniona będzie od pozyskiwania środków finansowych (dotacji) przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zawierał umowy na każdy etap osobno.
 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu oraz zakresu robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy w przypadku nieuzyskania dofinansowania na realizację zadania w kolejnych latach.
 6. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonany i zamontowany przedmiot umowy, na okres 3 lat, od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego przez Inwestora.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie ” Remont konserwatorski elewacji oraz wykonanie odwodnienia i drenażu wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce” należy wykonać do 30.11.2016r. Termin zakończenia prac może ulec zmianie w przypadku narzucenia terminu zakończenia prac poprzez Urząd Marszałkowski w Toruniu (jednostka dotująca w/w zadanie). Jeżeli zamawiający nie uzyska dofinansowania na całość zadania to terminy na następne etapy robót będą ustalane w zależności od terminów zakończenia wyznaczonych przez dotujących.

III. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM BENEFICJENT BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

Kryteria wyboru:

- cena ofertowa (waga kryterium 100 %) (Pc)

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę
punktów obliczonych ze wzoru:

Cmin

Pc = ————– x 100 pkt.

C bad

Pc – liczba punktów w zakresie ceny

C min – najniższa cena spośród złożonych ofert

C bad – cena badanej oferty

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykonawcy, którzy nie przedłożą wraz z ofertą kosztorysu ofertowego  i oświadczenia w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych  zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie.
 2. Wykonawcy którzy złożą ofertę cenową, kosztorys ofertowy oraz oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych bez podpisu przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie.

V. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

 1. Oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych,. (załącznik nr 3).
 2. Kosztorys ofertowy

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

 1. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Ofertę należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami.

VIII.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Zapytanie ofertowe do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r.,  poz. 2164, z późn. zm.).


———————————————————–
Podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik nr 1 - Druk oferty
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowychZałącznik nr  1OFERTA CENOWA

na  wykonanie zadania pn.

„Remont konserwatorski elewacji oraz wykonanie odwodnienia i drenażu wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce”
Nazwa firmy:

…………………………………………….………………………………………………..……………….

………………………………………………………………………………………………………………


Cena brutto:   ………………………. zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..…………………)


Cena netto: ………………. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….)


Podatek VAT 23% w  kwocie: ………………zł

(słownie: ……………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………)………..……………………………….

(data i podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 2Załącznik nr 3

…………………………………………………….
(miejscowość i data)


……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)


Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Prokopa w Kłóbce
87-840 Lubień Kujawski
Kłóbka 12,


Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym kapitałowo ani osobowo zgodnie z poniższą treścią:


„W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych udzielanych przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”.
………………………………..…………………………………….
Podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania wykonawcyComments are closed.

Kategorie
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
p. w. Św. Prokopa Męczennika

Kłóbka 12
87-840 Lubień Kujawski
woj. kujawsko-pomorskie,
pow. włocławski,
gm. Lubień Kujawski

Tel. do kancelarii i proboszcza:

tel. 54 284 27 20
kom. 604 937 743

e-mail: leszekx@poczta.onet.pl

Remont Kościoła

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA