Święto Niepodległości

W naszym kościele parafialnym, obchody Święta Niepodległości, uczczono mszą świętą za Ojczyznę. Na nabożeństwo przybyły poczty sztandarowe ze szkoły w Kłóbce oraz straży pożarnych z Kłóbki, Krzewia i Bilna. Po mszy złożono kwiaty przy nowo odsłoniętym pomniku powstańców w Szewie.

zdj. Tomasz Gawrysiak

Odsłonięcie pomnika powstańców w Szewie

We wtorek 25 października 2016 r. w Szewie, na terenie parafii św. Prokopa w Kłóbce, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświecenia pomnika powstańców styczniowych, którzy polegli w potyczce z żołnierzami carskimi.

Po uroczystościach w Szewie zaproszeni goście, mieszkańcy Szewa i okolicznych wiosek udali się do kościoła parafialnego w Kłóbce na Mszę św. za poległych powstańców.

Na uroczystość przybyli: wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, poseł na Sejm RP Łukasz Zbonikowski, starosta włocławski Kazimierz Kaca, burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński.

zdj. Tomasz Gawrysiak

I rocznica śmierci +śp ks. Alojzego Siedlewskiego

We wtorek 10 maja minęła 1. rocznica śmierci + śp. księdza kanonika Alojzego Siedlewskiego. W parafii św. Prokopa w Kłóbce, gdzie ksiądz Alojzy pracował ponad 50 lat staraliśmy się godnie uczcić tę rocznicę. O g. 9.00 była odprawiona kolejna msza gregoriańska za + ks. kanonika. Natomiast o g. 17.00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława Gębickiego był odprawiona Msza święta koncelebrowana. W czasie Mszy św. Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania 46 osobom. We mszy św. uczestniczyli parafianie, rodzina Księdza Seniora, dzieci z klasy III, które w niedzielę 8 maja miały uroczystość I Komunii św. na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup poświęcił nowe ławki, które będą trwałą pamiątką po zasłużonym dla naszej parafii Kapłanie.

zdj. Tomasz Gawrysiak

Informacja o wyborze wykonawcyINFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Na zadanie „Remont konserwatorski elewacji oraz wykonanie odwodnienia i drenażu wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce” została wybrana firma Kompleksowa Obsługa Budownictwa “JARDEJ” Radosław Jerzy Jastrzębski 87-410 Kowalewo Pomorskie ul. Odrodzenia 54.

Zapytanie Ofertowe

Kłóbka, dnia 25.03.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w  imieniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Prokopa w Kłóbce, 87-840 Lubień Kujawski, Kłóbka 12, chciałbym  zaprosić do złożenia oferty , którą trzeba złożyć do dnia 8.04.2016 r. na załączonym druku, który stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie:  ” Remont konserwatorski elewacji oraz wykonanie odwodnienia i drenażu wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce”
 2. Wspólny słownik zamówień CPV
  Kod CPV: 454530000-7
 3. Szczegółowy zakres prac które trzeba wykonać przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia. Stanowi on podstawę do wyceny prac, których wartość należy podać na druku oferty cenowej (załącznik nr 1).
 4. Przedmiot umowy może być realizowany etapami. Realizacja kolejnych etapów uzależniona będzie od pozyskiwania środków finansowych (dotacji) przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zawierał umowy na każdy etap osobno.
 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu oraz zakresu robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy w przypadku nieuzyskania dofinansowania na realizację zadania w kolejnych latach.
 6. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonany i zamontowany przedmiot umowy, na okres 3 lat, od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego przez Inwestora.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie ” Remont konserwatorski elewacji oraz wykonanie odwodnienia i drenażu wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce” należy wykonać do 30.11.2016r. Termin zakończenia prac może ulec zmianie w przypadku narzucenia terminu zakończenia prac poprzez Urząd Marszałkowski w Toruniu (jednostka dotująca w/w zadanie). Jeżeli zamawiający nie uzyska dofinansowania na całość zadania to terminy na następne etapy robót będą ustalane w zależności od terminów zakończenia wyznaczonych przez dotujących.

III. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM BENEFICJENT BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

Kryteria wyboru:

- cena ofertowa (waga kryterium 100 %) (Pc)

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę
punktów obliczonych ze wzoru:

Cmin

Pc = ————– x 100 pkt.

C bad

Pc – liczba punktów w zakresie ceny

C min – najniższa cena spośród złożonych ofert

C bad – cena badanej oferty

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykonawcy, którzy nie przedłożą wraz z ofertą kosztorysu ofertowego  i oświadczenia w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych  zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie.
 2. Wykonawcy którzy złożą ofertę cenową, kosztorys ofertowy oraz oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych bez podpisu przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie.

V. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

 1. Oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych,. (załącznik nr 3).
 2. Kosztorys ofertowy

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

 1. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Ofertę należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami.

VIII.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Zapytanie ofertowe do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r.,  poz. 2164, z późn. zm.).


———————————————————–
Podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik nr 1 - Druk oferty
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowychZałącznik nr  1OFERTA CENOWA

na  wykonanie zadania pn.

„Remont konserwatorski elewacji oraz wykonanie odwodnienia i drenażu wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce”
Nazwa firmy:

…………………………………………….………………………………………………..……………….

………………………………………………………………………………………………………………


Cena brutto:   ………………………. zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..…………………)


Cena netto: ………………. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….)


Podatek VAT 23% w  kwocie: ………………zł

(słownie: ……………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………)………..……………………………….

(data i podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 2Załącznik nr 3

…………………………………………………….
(miejscowość i data)


……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)


Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Prokopa w Kłóbce
87-840 Lubień Kujawski
Kłóbka 12,


Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym kapitałowo ani osobowo zgodnie z poniższą treścią:


„W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych udzielanych przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”.
………………………………..…………………………………….
Podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Modlitwa na odnowienie kościoła

Módlmy się

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pragniesz, aby ludzie służyli Ci szczerym i radosnym sercem, dlatego gromadzimy się w tak bliskiej i drogiej nam świątyni parafialnej, aby słuchając Twego słowa i sprawując sakramenty, upodabniać się do Ciebie i coraz lepiej wypełniać Twoją wolę.

Błagamy Cię, niech Twoja pomoc i opieka otoczy odnowione ściany i dach tej świątyni, aby wszystkim Twym czcicielom zapewniały bezpieczeństwo i świadczyły o trwałości Twojego Mistycznego Ciała, czyli wspólnoty Kościoła.

Pobłogosław te odnowione organy wraz chórem, aby rozbrzmiewały na Twoją chwałę i porywały nasze serca ku Tobie.

Pobłogosław ołtarze, przed którymi oddajemy cześć Tobie i wzywamy orędownictwa naszych Patronów: św. Prokopa, św. Walentego i św. Jana Nepomucena.

Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na tę chrzcielnicę i konfesjonały, przy których oczyszczasz nas mocą sakramentu chrztu i pokuty.

Pobłogosław też znaki męki Twojego Umiłowanego Syna, a naszego Pana, którego czcimy w stacjach Drogi Krzyżowej i w świętym znaku krzyża w kruchcie i przy ołtarzu.

Ześlij swe błogosławieństwo na polichromię tego kościoła, na jego żyrandole, oświetlenie i nagłośnienie; niech to piękno, które dostrzegamy zmysłami przenosi nasze myśli i pragnienia ku Tobie, który jesteś samym Źródłem piękna.

A wierząc głęboko w żywot wieczny, z sercami przepełnionymi wdzięcznością, prosimy Cię, pobłogosław tablicę poświęconą śp. ks. kanonikowi Alojzemu Siedlewskiemu, aby zachęcała nas do modlitwy za naszych zmarłych kapłanów, dobroczyńców, krewnych i przyjaciół; a ich dobre dzieła były przez nas kontynuowane.

Niech te wszystkie prace podjęte z miłości do Ciebie służą na Twoją większą chwałę i dla naszego zbawienia, dokonanego przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen

Modlitwę odmówił ks. biskup Wiesław Mering

Wizytacja ks. biskupa Wiesława Meringa

Dzisiaj (6-12-2015) przybył do naszej parafii ks. biskup Wiesław Mering z wizytacją. Podczas uroczystej mszy świętej poświęcił nasz nowo odnowiony kościół parafialny. Okazją do wizyty był koniec prac renowacyjnych świątyni. Ksiądz biskup wyraził zachwyt wyglądem kościoła i ogromem prac jakie zostały poczynione by ten Dom Boży wyglądał tak pięknie. Poniżej możemy zobaczyć zdjęcia z tej wizytacji.

zdj. Tomasz Gawrysiak

Odnowienie Ołtarza Głównego

Dzięki ofiarności parafian i dotacjom odnowione zostały dwa ołtarze boczne. Udało się przywrócić im dawny wygląd, co można zobaczyć na zamieszczonych zdjęciach. Podczas prac renowacyjnych ołtarzy bocznych odkryto, że ołtarz główny także został pomalowany białą farbą, która zakryła pierwotny wygląd. W związku z tym przyszedł czas by i jemu przywrócić dawny kształt. Zatem proszę o wsparcie w renowacji ołtarza głównego. Numery kont, na które można wpłacać datki podane są poniżej:

Wpłaty w złotówkach

BS Kowal O/ Lubień Kujawski
konto złotówkowe: 36 9557 1029 0400 2642 2000 0001

Wpłaty w walutach obcych

SGB BANK SA Poznań
Kraj - Polska
kod Swift (BIC) GBWCPLPP
nr rachunku : PL 36 9557 1029 0400 2642 2000 0001
Nazwa: Parafia Rzymsko-katolicka św. Prokopa w Kłóbce
Adres: Kłóbka 12, 87-840 Lubień Kujawski

W tytule przelewu proszę wpisać: Na odnowienie ołtarza głównego

Pożegnanie ks. Alojzego Siedlewskiego w Dębnie Królewskim

Zdjęcia z pożegnania ks. Alojzego Siedlewskiego w jego rodzinnej parafii - Dębno Królewskie. Po uroczystej mszy świętej, spoczął na parafialnym cmentarzu.

zdj. Stanisław Burmistrzak

Pożegnanie ks. kanonika Alojzego Siedlewskiego

W niedzielę 10 maja odszedł od nas ks. kanonik Alojzy Siedlewski. Podczas ponad pięćdziesięcioletniej posługi duszpasterskiej w parafii p.w. Św. Prokopa w Kłóbce, dał świadectwo poświęcenia się powołaniu kapłańskiemu oraz parafianom. Trzynastego maja podczas mszy celebrowanej przez ks. biskupa Stanisława Gębickiego, pożegnali go księża z diecezji włocławskiej, rodzina, przedstawiciele gminy i powiatu, parafianie z Kłóbki i Lubienia Kujawskiego. Na uroczystości były obecne poczty sztandarowe: OSP z Bilna i Krzewia, Zespołu Szkół w Kłóbce, Koła Łowieckiego “Sarna” z Kłóbki.

zdj. wyk. Tomasz Gawrysiak

Kategorie
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
p. w. Św. Prokopa Męczennika

Kłóbka 12
87-840 Lubień Kujawski
woj. kujawsko-pomorskie,
pow. włocławski,
gm. Lubień Kujawski

Tel. do kancelarii i proboszcza:

tel. 54 284 27 20
kom. 604 937 743

e-mail: leszekx@poczta.onet.pl

Remont Kościoła

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA